Działania Straży Miejskiej – wrzesień 2015r

Sprawozdanie za okres od 21.08.2015r do 20.09.2015r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono: 333 zdarzenia (w tym interwencje).
A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej ? czynności zakończono.                                   2. Udział w sesji wyjazdowej Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów ? czynności zakończono.                                                                                                                                             3. Zabezpieczenie imprez na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (1 służba w przedmiotowym okresie czasu: 20.08.2015r) – kolejne zabezpieczenia prowadzimy w dalszym ciągu.                                                                                                                                         4. Czynności w trakcie zabezpieczania referendum krajowego 06.09.2015r ? czynności zakończono.
5. Zabezpieczenie imprezy ?Letnie Granie? na Rynku ? w dniach: 21.08.2015r, 28.08.2015r, 04.09.2015r, (łącznie 3 zabezpieczenia przeprowadzone przez łącznie 6 Strażników Miejskich). – kolejne zabezpieczenia prowadzimy w dalszym ciągu.
6. Zabezpieczenie dożynek w Śmiłowicach w dniu 22.08.2015r oraz w Mokrem w dniu 12.09.2015r – czynności zakończono.
7. Uczestniczono w wydarzeniu ?Łańcuch czystych serc? 15.09.2015r – czynności zakończono.
8. Wspólnie z Biurem Zarządzania Kryzysowego i Wydziałem Ochrony Środowiska ? czynności związane ze zwalczaniem ?Barszczu Sosnowskiego? na terenie Gminy Mikołów (nowy etap, rozwożenie informacji do właścicieli gruntów, także poza granice Gminy) ? czynności w toku.
9. Przygotowano artykuł do ?Gazety mikołowskiej? o zanieczyszczeniach powodowanych przez zwierzęta domowe ? czynności zakończono.
10. Wspólnie z Referatem Utrzymania Infrastruktury Komunalnej ? dokonano przeglądu prawidłowości oznakowania drogowego na terenie Mikołowa (nieprawidłowości zostały zgłoszone, będą usuwane i poprawiane w ramach dalszych prac) ? czynności w toku.
12. Stała kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego ul. Zamkowej (zakaz ruchu) – czynności w toku.
13. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska ? czynności w toku.
14. Wspólnie z Wydziałem Gospodarki Mieniem i Biurem ds ochrony zabytków – czynności związane z ?inwentaryzacją? reklam umieszczonych na terenie Mikołowa ? czynności w toku.
15. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych ? czynności w toku.
16. Z polecenia Burmistrza kontrola prawidłowości oznakowania ul. Długa (nieprawidłowości zgłoszono zarządcy drogi) ? czynności zakończono.
17. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych ? czynności w toku.
18. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa? czynności w toku.
19. Z polecenia Burmistrza dokonano ponownej analizy stanu ruchu drogowego w rejonie SP nr 3 (zaproponowano możliwe rozwiązania sytuacji) ? czynności zakończono.              20. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole) – czynności w toku.
21. Z ramienia Urzędu Miasta Mikołów udział w konferencji ?e-policja? w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach ? czynności zakończono.                                                   22. Żebractwo (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.
23. Z polecenia Burmistrza wystosowano pismo do KPP Mikołów (patrole w rejonie Centrum Miasta, Planty, oraz kontrole radarowe) – czynności zakończono.
24. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu ?odpady niczyje? ? czynności w toku.
25. Sporządzono projekt budżetu (wydatków) Straży Miejskiej na rok 2016. – czynności w toku.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Udział w spotkaniu w UM Mikołów dotyczącym utworzenia budżetu obywatelskiego miasta Mikołowa ? czynności zakończono.                                                                                      2. Z polecenia Burmistrza dokonano kontroli parkingu przy ul. Żwirki Wigury pod kątem zaśmiecania, parkowania oraz o możliwości dokonania zmian w tym miejscu (sporządzono odpowiedź dla Pana Burmistrza) – czynności zakończono.                                                           3. Rozpoznano temat znakowania rowerów i chipowania psów (zaproponowano odpowiednie działania, sporządzono odpowiedź) – czynności zakończono.
4. Z polecenia Burmistrza dokonano rozprowadzenia prowadzącym placówki handlowe na terenie Centrum Mikołowa ? informacji na temat możliwości wyeksponowania swojego towaru przed placówką handlową (dostarczono materiały do114 placówek) – czynności zakończono.
5. Udział w otwarciu turnieju piłkarskiego zapoczątkowującego kampanię społeczną ?Łańcuch Czystych Serc 2015?. – czynności zakończono.
6. Przygotowano artykuł do ?Gazety mikołowskiej? o zanieczyszczeniach powodowanych przez zwierzęta domowe ? czynności zakończono.
7. Udział w zakończeniu Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów ? czynności zakończono.
8. Wspólnie z Burmistrzem wizytacja w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie ? w związku ze skargami podopiecznych ? czynności zakończono.
9. Wspólnie z Wydziałem Komunalnym oraz Zakładem Gospodarki Lokalowej ? dokonano wizji lokalnej w terenie, analizy oraz ustalono zmiany w oznakowaniu ul. Stara Droga oraz parking przy Plantach ul. Konstytucji 3 Maja ? czynności zakończono.
10. Dokonano kontroli i sprawdzenia uszkodzeń luster drogowych na Recie (ujawnione uszkodzenia zgłoszono zarządcy drogi) ? czynności zakończono.
11. Z polecenia Burmistrza ? kontrola prawidłowości oznakowania w rejonie ul. Długiej (sporządzono pismo w tej sprawie) ? czynności zakończono.                                                    12. Z polecenia Burmistrza ? dokonano kontroli nasadzenia żywopłotów i drzew w rejonie ronda na ul. Krakowskiej ? pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego (sporządzono pismo o ewentualnych nieprawidłowościach) ? czynności zakończono.
13. Z polecenia Burmistrza wystosowano pismo do KPP Mikołów w sprawie patroli w rejonie Centrum miasta oraz kontroli radarowych na terenie Mikołowa – czynności zakończono.
14. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron ? w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) ? czynności zakończono.
15. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) ? 19 dni (często po kilka wizji w ciągu jednego dnia ? łącznie około 69 wizji lokalnych) – czynności zakończono.
16. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych ? 6 ? czynności zakończono.
17. Czynności służbowe z MOPS Mikołów ? 3 ? czynności zakończono.
18. Pozostałe wyjazdy ? 13 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) ? czynności zakończono.
19. Wspólne służby z Policją ? 9 ? czynności zakończono.

C. Kontynuujemy i standardowo prowadzimy:
1. Czynności wynikające z Ustawy o Strażach Gminnych, oraz przepisów wykonawczych do Ustawy.
Podstawowy zakres zadań, którymi zajmuje się Straż Miejska w Mikołowie:
I. Interwencje dotyczące ochrony porządku publicznego:
utrzymanie czystości i porządku w mieście,
spożywanie alkoholu w miejscach do tego nieprzeznaczonych (ulice, place i parki),
udzielenie pomocy osobom bezdomnym przy współudziale innych instytucji,
niewłaściwe utrzymanie czystości (zaśmiecanie miejsc publicznych, niewłaściwe gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych),
nieprawidłowy postój pojazdów, nieprawidłowości w ruchu pieszych,
bezpańskie zwierzęta np. wypuszczanie bez smyczy i kagańca,
uszkodzenia mienia i urządzeń użyteczności publicznej,
zakłócanie spokoju i porządku publicznego,

II. Porządek i bezpieczeństwo publiczne, oraz utrzymanie czystości:
zakłócanie spokoju przez osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych, w parkach, na skwerach itp.
handel odbywający się w miejscach innych niż targowiska bez wymaganego zezwolenia,
zakłócanie spokoju np. poprzez głośne odtwarzanie muzyki,
nie wykonywanie obowiązków nałożonych na administratorów, właścicieli posesji (odśnieżanie itp.),
nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem placówek handlowych ? sprzedaż alkoholu lub papierosów nieletnim,
niesprzątanie nieczystości po zwierzętach domowych,
brak pokryw studzienek burzowych, kanalizacyjnych, zapchane, niedrożne studzienki burzowe,
III. Ochrona środowiska:
wycinka drzew, krzewów, niszczenie terenów zielonych ? trawników,
wypalanie traw, spalanie śmieci,
uszkodzone, drzewa, stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, utrudniające widoczność użytkownikom drogi,
wycieki nieczystości, przepełnione szamba,
padłe zwierzęta domowe i dzikie,
spalanie odpadów w piecach domowych,

IV. Ruch drogowy:
nieprawidłowe parkowanie na chodnikach, zieleńcach, zakazach, placach zabaw,
blokowanie, zajmowanie bez uprawnień miejsc wyznaczonych inwalidom,
parkowanie na wjazdach (wyjazdach) do posesji, garaży,
zastawianie dostępu do klatek schodowych,
dziury i wyrwy w jezdni, uszkodzone, brudne i nieczytelne znaki drogowe,
nieprawidłowe umieszczenie znaków drogowych,
nieprawidłowe zabezpieczenie robót w pasie drogowym,
D. Inne:

1. Interwencje e-mailowe i telefoniczne zgłaszane przez Burmistrza, Z-ców Burmistrza oraz mieszkańców – zostały przeprowadzone i zrealizowane natychmiastowo.