Działania Straży Miejskiej – marzec 2017r

Sprawozdanie za okres od 07.02.2017r do 14.03.2017r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono:
zdarzeń 917 (w tym interwencje ? nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji Rady Miejskiej, Komisjach Rady Miejskiej oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej ? czynności zakończono.

2. Prowadzenie strony internetowej www.strazmiejska.mikolow.eu ? czynności w toku.

3. Od dnia 01 września 2016r udział w realizacji akcji ?Bezpieczna Droga do Szkoły? ? czynności w toku.


4. Kontynuowanie procesu sprawdzenia gospodarki wodnej i ściekowej na terenie Gminy czynności w toku.

5. Dokonano sprawdzeń miejsc przebywania bezdomnych, sytuacja w dalszym ciągu jest monitorowana ? czynności w toku.

6. Stała kontrola przestrzegania przepisów w zakresie sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach, oraz działania prewencyjne w tym zakresie (informowanie, rozdawanie darmowych woreczków) – czynności w toku.

7. Wspólnie z Centrum Integracji Społecznej i ZUK dokonano uporządkowania rejonu ul. 15 Grudnia ?dzikie wysypisko śmieci? ? czynności zakończono.

8. W związku z zakończeniem okresu zimowego wzmożono sprawdzanie spraw porządkowych oraz stanu dróg i chodników ? czynności w toku.

9. Przekazano ?Gazecie Mikołowskiej? artykuły prasowe na tematy związane z czystością i porządkiem w mieście ? czynności zakończono.

10. Wspólnie z Referatem Utrzymania Infrastruktury Komunalnej ? dokonano przeglądu prawidłowości oznakowania drogowego na terenie Mikołowa (nieprawidłowości zostały zgłoszone, będą usuwane i poprawiane w ramach dalszych prac) ? czynności w toku.

11. Prewencyjne patrole w rejonie ul. Buczka i przyległych (włamania i kradzieże) – czynności w toku.

12. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska, ? czynności w toku.

13. W dniach 08/09 lutego 2017r Straż Miejska wspólnie z MOPS Mikołów brała udział w ogólnopolskim badaniu ilości osób bezdomnych ? czynności zakończono.

14. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych ? czynności w toku.

15. W dniu 11 lutego 2017r Straż Miejska wspólnie z Policją oraz OSP zabezpieczała IV Bieg Charytatywny ? czynności zakończono.

16. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych ? czynności w toku.

17. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa, oraz zakazu zatrzymywania przy ul. św. Wojciecha ? czynności w toku.

18. Kontrola i doprowadzanie do prawidłowego ustawienia znaków drogowych na terenie Gminy Mikołów ? czynności w toku.


19. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole i zabezpieczenia) – czynności w toku.

20. W dniu 27 lutego 2017r przedstawiciele Straży Miejskiej w Mikołowie brali udział w spotkaniach związanych z usprawnieniem organizacji ruchu na oś. Słowackiego. ? czynności w toku.

21. Czynności w związku z problemem żebractwa (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.

22. Stała współpraca z Fundacją ITAKA w sprawie poszukiwań osób zaginionych – czynności w toku.

23. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu ?odpady niczyje? ? czynności w toku.

24. W dniu 28 lutego 2017r przedstawiciele Straży Miejskiej w Mikołowie brali udział w spotkaniach związanych z usprawnieniem organizacji ruchu na oś. Grunwaldzkim. – czynności w toku.

25. W dniach 6, 7, 8 marca 2017r odbywały się rekolekcje dla dzieci i młodzieży szkolnej. Strażnicy Miejscy wspólnie z Policją brali udział w zabezpieczeniu bezpiecznego dojścia i powrotu z rekolekcji – czynności zakończono.

26. W dniu 10 marca 2017 przedstawiciel Straży Miejskiej w Mikołowie brał udział w otwarciu XVIII Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów. ? czynności zakończono.

27. W okresie od 01 marca do 14 marca wielokrotnie brano udział w interwencjach przeprowadzanych wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska dot. wycinki drzew ? czynności zakończono.

28. We współpracy z Referatem Wymiaru Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnym dokonano sprawdzenia posesji w zakresie prawidłowości realizowania obowiązku składania deklaracji ?śmieciowych? i umieszczania numerów porządkowych posesji ? czynności w toku.

29. Kontrola miejsc zagrożonych zgłoszonych przez Sołtysów, Radnych i mieszkańców ? czynności w toku.

30. W dniu 14 lutego 2017r udział w sesji Rady Miasta Mikołowa ? czynności zakończono.

31. We współpracy z Wydziałem Komunalnym oraz Wydziałem Gospodarki Mieniem UM dokonano ustaleń i wszczęcia procedury ograniczającej wjazd i postój przyczep reklamowych na parkingach Gminnych ? czynności w toku.

32. Zrealizowano czynności zlecone przez inne jednostki Straży Miejskiej ? czynności zakończono.

33. Dokonano rozpoznania sprawy zanieczyszczania miasta przez tzw. ?niską emisyjność?, przeprowadzano szereg kontroli zgodnie z Ustawą ?o ochronie środowiska?, realizacja działań uświadamiająco profilaktycznych ? czynności w toku.

34. Kontrola miejsc zgłaszanych przez Radnych i Mieszkańców (okolice Przedszkola ul. Żwirki Wigury, oś. XXX lecia, Górnicza, Buczka okolice szkół i sklepów i inne) ? czynności w toku.

35. Stała współpraca z Referatem Usług Komunalnych UM Mikołów, Stowarzyszeniem ?Pro-Animali? oraz schroniskiem dla zwierząt ? w sprawach opieki nad zwierzętami ? czynności w toku.

36. Kontrole ul. Żwirki Wigury, Zawilców, Górnicza, Pszczyńska, Krakowska, św. Wojciecha, Prusa pod względem parkowania pojazdów ? czynności w toku.

37. Sprawdzanie prawidłowości realizacji gospodarki odpadami ciekłymi (ścieki) ? czynności w toku.

38. Sprawdzanie prawidłowości umieszczania numerów porządkowych posesji na terenie Gminy ? czynności w toku.

39. Przy współpracy ze Strażami Miejskimi z innych miast w związku ze zmianą oznakowania doprowadzono do usunięcia przyczepek reklamowych z terenów Gminnych – czynności zakończono.

40. W dniu 09 lutego 2017r przedstawiciel Straży Miejskiej brał udział w spotkaniu Rady Sołeckiej w Mokrem ? czynności zakończono.

41. W dniu 13 lutego 2017r przedstawiciel Straży Miejskiej brał udział w spotkaniu Rady Sołeckiej w Borowej Wsi ? czynności zakończono.

42. W dniu 22 lutego 2017r przedstawiciel Straży Miejskiej brał udział w spotkaniu Rady Sołeckiej w Bujakowie ? czynności zakończono.

43. W dniu 10 lutego 2017r przedstawiciel Straży Miejskiej w Mikołowie brał udział w spotkaniu dotyczącym poprawy bezpieczeństwa szczególnie w rejonie dróg ? w Mikołowie Mokre ? czynności zakończono.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 917 zdarzeń (w tym interwencji ? nie wyszczególnionych w tym informatorze) ? czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron ? w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) ? czynności zakończono.

3. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) ? 9 wizji lokalnych czynności zakończono.

4. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych ? 1 ? czynności zakończono.

5. Czynności służbowe z MOPS Mikołów ? 1 ? czynności zakończono.

6. Pozostałe wyjazdy ? 3 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) ? czynności zakończono.

7. Wspólne służby z Policją ? 8 ? czynności zakończono.

8. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 1 – czynności zakończono.

9. Dokonano 18 kontroli spalania w piecach, zakończonych sporządzeniem protokołów kontroli zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska ? czynności w toku.

10. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem w piecach (niepotwierdzone, nie zakończone protokołem) ? 17 ? czynności zakończono.

11. Wizje lokalne z Zakładem Gospodarki Lokalowej ? 0 ? czynności zakończono.

12. Odwieziono osobę nietrzeźwą do Izby Wytrzeźwień (lub odwiezienie do domu) ? 0 ? czynności zakończono.

13. Ustalenie miejsca pobytu dla Wydziału Obywatelskiego UM Mikołów ? 6 ? czynności zakończono.

14. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 28 ? czynności zakończono.

15. Interwencje w sprawie znaków drogowych ?18 ? czynności zakończono.

16. Czynności w ramach akcji ?Bezpieczna Droga Do Szkoły 2016/2017? – 26 ? czynności zakończono.

17. Reakcja na reklamy umieszczone w miejscach niedozwolonych ? 10 ? czynności zakończono.