Działania Straży Miejskiej ? wrzesień 2018r

Sprawozdanie za okres od 21.08.2018r do 14.09.2018r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono:
512 zdarzeń (w tym interwencje ? nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji Rady Miejskiej, Komisjach Rady Miejskiej oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej ? czynności zakończono.

2. Prowadzenie strony internetowej www.strazmiejska.mikolow.eu ? czynności w toku.

3. Od początku wakacji do dnia 02 września 2018r udział w akcji ?Bezpieczne Wakacje? ? czynności w toku.

 
4. Kontynuowanie procesu sprawdzenia gospodarki wodnej i ściekowej na terenie Gminy – czynności w toku.

5. Dokonano sprawdzeń miejsc przebywania bezdomnych, sytuacja w dalszym ciągu jest monitorowana ? czynności w toku.

6. Stała kontrola przestrzegania przepisów w zakresie sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach, oraz działania prewencyjne w tym zakresie (informowanie, rozdawanie darmowych woreczków) – czynności w toku.

7. Sprawdzanie prawidłowości umieszczania numerów porządkowych posesji na terenie Gminy ? czynności w toku.

8. Sprawdzanie spraw porządkowych oraz stanu dróg i chodników ? czynności w toku.

9. W dniu 25 sierpnia 2018r Strażnicy Miejscy zabezpieczali dożynki w Bujakowie – czynności zakończono.

10. W dniu 04 września 2018r przedstawiciele Straży Miejskiej uczestniczyli w uroczystościach ?Jubileuszu Trzeźwości? w klubie ?AA Powrót? ? czynności zakończono.

11. Prewencyjne patrole w rejonie ul. Buczka i przyległych (włamania i kradzieże) – czynności w toku.

12. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska, ? czynności w toku.

13. W dniu 01 września 2018r przedstawiciel Straży Miejskiej brał udział w rozpoczęciu Kampanii ?Łańcuch Czystych Serc? – czynności zakończono.

14. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych ? czynności w toku.

15. W dniach od 11 do 14 września 2018r Strażnicy Miejscy wspólnie z Policją i OSP zabezpieczali miejsce odnalezienia niewybuchów, oraz teren miasta w trakcie przekierowania ruchu drogowego ? czynności zakończono.

16. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych ? czynności w toku.

17. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa, oraz zakazu zatrzymywania przy ul. św. Wojciecha ? czynności w toku.

18. Kontrola i doprowadzanie do prawidłowego ustawienia znaków drogowych na terenie Gminy Mikołów ? czynności w toku.

19. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole i zabezpieczenia) – czynności w toku.

20. W dniu 22 sierpnia 2018r przedstawiciel Straży Miejskiej brał udział w obchodach z okazji Dnia Wojska Polskiego na terenie Tychów ? czynności zakończono.

21. Czynności w związku z problemem żebractwa (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.

22. Stała współpraca z Fundacją ITAKA w sprawie poszukiwań osób zaginionych – czynności w toku.

23. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu ?odpady niczyje? ? czynności w toku.

24. W dniach 31 sierpnia oraz 01 i 02 września 2018r Strażnicy Miejscy wraz z Policją zabezpieczali teren miasta Mikołowa w trakcie odbywających się ?Dni Mikołowa? i imprez towarzyszących – czynności zakończono.

25. W dniu 08 września 2018r Strażnicy Miejscy zabezpieczali imprezę Sołecką w Borowej Wsi ? czynności zakończono.

26. W dniu 24 sierpnia 2018r Strażnicy Miejscy zabezpieczali teren miasta w trakcie ostatniej w tym roku imprezy ?Letnie Granie? ? czynności zakończono.

27. W dniu 08 września 2018r Strażnicy Miejscy zabezpieczali dożynki w sołectwie Mokre – czynności zakończono.

28. We współpracy z Referatem Wymiaru Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi dokonano sprawdzenia posesji w zakresie prawidłowości realizowania obowiązku składania deklaracji ?śmieciowych? i umieszczania numerów porządkowych posesji ? czynności w toku.

29. Kontrola miejsc zagrożonych zgłoszonych przez Sołtysów, Radnych i mieszkańców ? czynności w toku.

30. Przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska sprawdzanie prawidłowości realizacji gospodarki odpadami ciekłymi (ścieki) ? czynności w toku.

31. Od dnia 03 września 2018r udział w realizacji akcji ?Bezpieczna Droga do Szkoły? ? czynności zakończono.

32. Dokonano rozpoznania sprawy zanieczyszczania miasta przez tzw. ?niską emisyjność?, przeprowadzano szereg kontroli zgodnie z Ustawą ?o ochronie środowiska?, realizacja działań uświadamiająco profilaktycznych ? czynności w toku.

33. Kontrola miejsc zgłaszanych przez Radnych i Mieszkańców (okolice Przedszkola ul. Żwirki Wigury, oś. Przy Plantach, Górnicza, Buczka okolice szkół i sklepów i inne) ? czynności w toku.

34. Stała współpraca z Referatem Usług Komunalnych UM Mikołów, Stowarzyszeniem ?Pro-Animali?, Głównym Specjalistą ds. Łowiectwa i Ochrony Zwierząt oraz schroniskiem dla zwierząt ? w sprawach opieki nad zwierzętami ? czynności w toku.

35. Kontrole ul. Żwirki Wigury, Zawilców, Górnicza, Pszczyńska, Krakowska, św. Wojciecha, Prusa pod względem parkowania pojazdów ? czynności w toku.

36. Zrealizowano czynności zlecone przez inne jednostki Straży Miejskiej ? czynności zakończono.

37. W dniu 11 września 2018r przedstawiciele Straży Miejskiej brali udział w XV Jubileuszowej Kampanii ?Łańcuch Czystych Serc? ? czynności zakończono.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 512 zdarzeń (w tym interwencji ? nie wyszczególnionych w tym informatorze) ? czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron ? w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) ? czynności zakończono.

3. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) ? 6 wizji lokalnych czynności zakończono.

4. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych ? 1 ? czynności zakończono.

5. Czynności służbowe z MOPS Mikołów ? 1 ? czynności zakończono.

6. Pozostałe wyjazdy ? 2 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) ? czynności zakończono.

7. Wspólne służby z Policją ? 1 – czynności zakończono.

8. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 11 – czynności zakończono.

9. Wizje w terenie z Wydziałem Komunalnym w tym odbiór oznakowania (dot. zmiany organizacji ruchu) ? 1 ? czynności zakończono.

10. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem (niepotwierdzone) ? 5 ? czynności zakończono.

11. Pomoc w uruchomieniu samochodu ? 1 ? czynności zakończono.

12. Interwencje w sprawie dzikich wysypisk śmieci ? 5 ? czynności zakończono.

13. Ustalenie miejsca pobytu dla Wydziału Obywatelskiego UM Mikołów ? 8 ? czynności zakończono.

14. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 2 + 3 ? czynności zakończono.

15. Interwencje w sprawie znaków drogowych ? 8 ? czynności zakończono.

16. Czynności w ramach akcji ?Bezpieczna Wakacje 2018? – 36 ? czynności zakończono.

17. Reakcja na reklamy umieszczone w miejscach niedozwolonych ? 2? czynności zakończono.

18. Udzielenie pomocy osobie ? 5 ? czynności zakończono.

19. Wizje z Wydziałem Ewidencji Ludności ? 8 ? czynności zakończono.

20. Czynności w sprawie nieporządku na działkach i posesjach ? 2 ? czynności zakończono.

21. Interwencje w sprawie drzew i krzewów ? 4 ? czynności zakończono.

22. Czynności w sprawie zanieczyszczonej drogi oraz utrzymania pasów drogowych ? 1 ? czynności zakończono.

23. Czynności w sprawie awarii telefonicznych, wodno-kan, energetycznych – 2? czynności zakończono.

24. Asysta udzielana ZGL-owi ? 1 ? czynności zakończono.

25. Czynności w sprawie numeracji posesji ? 0 ? czynności w toku.

26. Czynności w sprawie nieużytkowanych pojazdów (wraki) ? 2 ? czynności zakończono.

27. Kontrola spalania w piecach zakończona protokołem ? 5 ? czynności zakończono.

28. Interwencja w sprawie gospodarki nieczystościami ciekłymi i odpadami komunalnymi ? 1 ? czynności zakończono.

29. Odwiezienie osoby potrzebującej do miejsca zamieszkania, działania wspólnie z MOPS ? 1 ? czynności zakończono.

30. Interwencje w sprawie odśnieżania dróg i chodników ? 0 ? czynności zakończono.

31. Interwencje w sprawie spalania traw i odpadów na zewnątrz ? 5 ? czynności zakończono.

32. Interwencje inne ? 15 ? czynności zakończono.

33. Interwencje dotyczące nieprawidłowego parkowania ? 183 ? czynności zakończono.

34. Interwencje w sprawie przepełnionych koszy na śmieci ? 4 ? czynności zakończono.

35. Czynności w ramach akcji ?Bezpieczna droga do szkoły? – 10 ? czynności zakończono.

36. Ujęcie sprawcy przestępstwa i przekazanie go Policji ? 0 ? czynności zakończono.

37. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia wspólnie z Policją ? 8 ? czynności zakończono.

38. Interwencje w sprawie zwierząt (inne) ? 13 ? czynności zakończono