Działania Straży Miejskiej – czerwiec 2019r

Sprawozdanie za okres od 14.05.2019r do 11.06.2019r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono:
593 zdarzenia (w tym interwencje ? nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji Rady Miejskiej, Komisjach Rady Miejskiej oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej ? czynności zakończono.

2. Prowadzenie strony internetowej www.strazmiejska.mikolow.eu ? czynności w toku.

3. Od dnia 03 września 2018r udział w realizacji akcji ?Bezpieczna Droga do Szkoły? ? czynności w toku.

 
4. Kontynuowanie procesu sprawdzenia gospodarki wodnej i ściekowej na terenie Gminy – czynności w toku.

5. Dokonano sprawdzeń miejsc przebywania bezdomnych, sytuacja w dalszym ciągu jest monitorowana ? czynności w toku.

6. Stała kontrola przestrzegania przepisów w zakresie sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach, oraz działania prewencyjne w tym zakresie (informowanie, rozdawanie darmowych woreczków) – czynności w toku.

7. Sprawdzanie prawidłowości umieszczania numerów porządkowych posesji na terenie Gminy ? czynności w toku.

8. Sprawdzanie spraw porządkowych oraz stanu dróg i chodników ? czynności w toku.

9. Od dnia 13.01.2019r Straż Miejska prowadzi przy pomocy kamery termowizyjnej pokazy strat ciepła w domach (na prośbę mieszkańców) – czynności zakończono.

10. Wspólnie z MOPS prowadzono akcję monitorowania miejsc przebywania osób bezdomnych w celu ewentualnego udzielenia pomocy ? czynności w toku.

11. Prewencyjne patrole w rejonie ul. Buczka i przyległych (włamania i kradzieże) – czynności w toku.

12. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska, ? czynności w toku.

13. W dniu 19.05.2019r Strażnicy Miejscy wraz z Policją zabezpieczali, a inny przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w obchodach Dnia Strażaka – czynności zakończono.

14. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych ? czynności w toku.

15. W dniu 21.05.2019r przedstawiciel Straży Miejskiej brał udział w Sesji Rady Miasta ? czynności zakończono.

16. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych ? czynności w toku.

17. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa, oraz zakazu zatrzymywania przy ul. św. Wojciecha ? czynności w toku.

18. Kontrola i doprowadzanie do prawidłowego ustawienia znaków drogowych na terenie Gminy Mikołów ? czynności w toku.

19. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole i zabezpieczenia) – czynności w toku.

20. W ostatnim czasie znacznie nasiliła się ilość wydawanych worków na selektywną zbiórkę odpadów a w szczególności bioodpady (codziennie wydajemy nawet kilkadziesiąt worków), wydawane są także woreczki na psie odchody ? czynności w toku.

21. Czynności w związku z problemem żebractwa (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.

22. Stała współpraca z Fundacją ITAKA w sprawie poszukiwań osób zaginionych – czynności w toku.

23. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu ?odpady niczyje? oraz ?zgłoszenia publiczne GIS? ? czynności w toku.

24. We współpracy z Referatem Wymiaru Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi dokonano sprawdzenia posesji w zakresie prawidłowości realizowania obowiązku składania deklaracji ?śmieciowych? i umieszczania numerów porządkowych posesji ? czynności w toku.

25. Kontrola miejsc zagrożonych zgłoszonych przez Sołtysów, Radnych i mieszkańców ? czynności w toku.

26. Przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska sprawdzanie prawidłowości realizacji gospodarki odpadami ciekłymi (ścieki) ? czynności w toku.

27. W ramach współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska zabezpieczano kontrole w pasach drogowych ? czynności zakończono.

28. Dokonano rozpoznania sprawy zanieczyszczania miasta przez tzw. ?niską emisyjność?, przeprowadzano szereg kontroli zgodnie z Ustawą ?o ochronie środowiska?, realizacja działań uświadamiająco-profilaktycznych ? czynności w toku.

29. Kontrola miejsc zgłaszanych przez Radnych i Mieszkańców oraz, wnioski Policji wynikające np. z ?Mapy Zagrożeń? (okolice Przedszkola ul. Żwirki Wigury, oś. Przy Plantach, Górnicza, Buczka okolice szkół i sklepów i inne) ? czynności w toku.

30. Stała współpraca z Referatem Usług Komunalnych UM Mikołów, Stowarzyszeniem ?Pro-Animali?, Głównym Specjalistą ds. Łowiectwa i Ochrony Zwierząt oraz schroniskiem dla zwierząt ? w sprawach opieki nad zwierzętami ? czynności w toku.

31. Kontrole ul. Żwirki Wigury, Zawilców, Górnicza, Pszczyńska, Krakowska, św. Wojciecha, Prusa pod względem parkowania pojazdów ? czynności w toku.

32. W dniu 16.05.2019r przedstawiciel Straży Miejskiej brał udział w spotkaniu organizacyjnym Kampanii Społecznej ?Łańcuch Czystych Serc? oraz Sesji Wyjazdowej do Parlamentu Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Profilaktyków ? czynności zakończono.

33. Zrealizowano czynności zlecone przez inne jednostki Straży Miejskiej ? czynności zakończono.

34. W dniu 4.06.2019r przedstawiciel Straży Miejskiej brał udział w Okresowym Przeglądzie Oznakowania Dróg oraz odbiorze Oznakowania Dróg ? czynności zakończono.

35. W dniu 21.05.2019r Strażnicy Miejscy zabezpieczali wraz z Policją, a inny przedstawiciel Straży Miejskiej brał udział w uroczystościach związanych z obchodami Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ? czynności zakończono.

36. W dniach 25 i 26.05.2019r. Strażnicy Miejscy uczestniczyli w zabezpieczeniu Miasta podczas Wyborów do Parlamentu Europejskiego ? czynności zakończono.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 593 zdarzenia (w tym interwencji ? nie wyszczególnionych w tym informatorze) ? czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron ? w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) ? czynności zakończono.

3. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) ? 14 wizji lokalnych czynności zakończono.

4. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych ? 2 ? czynności zakończono.

5. Czynności służbowe z MOPS Mikołów ? 0 ? czynności zakończono.

6. Pozostałe wyjazdy ? 12 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) ? czynności zakończono.

7. Wspólne służby z Policją ? 7 – czynności zakończono.

8. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 3 – czynności zakończono.

9. Wizje w terenie z Wydziałem Komunalnym w tym odbiór oznakowania (dot. zmiany organizacji ruchu) ? 1 ? czynności zakończono.

10. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem (niepotwierdzone) ? 9 ? czynności zakończono.

11. Pomoc w uruchomieniu samochodu ? 0 ? czynności zakończono.

12. Interwencje w sprawie dzikich wysypisk śmieci ? 0 ? czynności zakończono.

13. Ustalenie miejsca pobytu dla Wydziału Obywatelskiego UM Mikołów ? 1 ? czynności zakończono.

14. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 20 + 9 ? czynności zakończono.

15. Interwencje w sprawie znaków drogowych ? 1 ? czynności zakończono.

16. Czynności w ramach akcji ?Bezpieczna Droga do Szkoły? – 21 ? czynności zakończono.

17. Reakcja na reklamy umieszczone w miejscach niedozwolonych ? 11 ? czynności zakończono.

18. Udzielenie pomocy osobie ? 3 ? czynności zakończono.

19. Wizje z Wydziałem Ewidencji Ludności ? 25 ? czynności zakończono.

20. Czynności w sprawie nieporządku na działkach i posesjach ? 4 ? czynności zakończono.

21. Interwencje w sprawie drzew i krzewów ? 6 ? czynności zakończono.

22. Czynności w sprawie zanieczyszczonej drogi oraz utrzymania pasów drogowych ? 17 ? czynności zakończono.

23. Czynności w sprawie awarii telefonicznych, wodno-kan, energetycznych ? 2 ? czynności zakończono.

24. Asysta udzielana ZGL-owi ? 0 ? czynności zakończono.

25. Czynności w sprawie numeracji posesji ? 0 ? czynności w toku.

26. Czynności w sprawie nieużytkowanych pojazdów (wraki) ? 2 ? czynności zakończono.

27. Kontrola spalania w piecach zakończona protokołem ? 3 ? czynności zakończono.

28. Interwencja w sprawie gospodarki nieczystościami ciekłymi i odpadami komunalnymi ? 2 ? czynności zakończono.

29. Odwiezienie osoby potrzebującej do noclegowni, działania wspólnie z MOPS ? 0 ? czynności zakończono.

30. Interwencje w sprawie odśnieżania dróg i chodników ? 0 ? czynności zakończono.

31. Interwencje w sprawie spalania traw i odpadów na zewnątrz ? 2 ? czynności zakończono.

32. Interwencje inne ? 39 ? czynności zakończono.

33. Interwencje dotyczące nieprawidłowego parkowania ? 128 ? czynności zakończono.

34. Interwencje w sprawie przepełnionych koszy na śmieci ? 3 ? czynności zakończono.

35. Interwencje w sprawie spożywania alkoholu ? 163 ? czynności zakończono.

36. Interwencje w sprawie oświetlenia ulic ? 1 ? czynności zakończono.

37. Pozostałe interwencje dotyczące zwierząt (nieprawidłowe zabezpieczenie itp.) – 2 ? czynności zakończono.

38. Dyżury ?antysmogowe? w dni wolne i święta ? 0 ? czynności w toku.

39. Kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych ? 2 ? czynności w toku.