Działania Straży Miejskiej ? maj 2017r

Sprawozdanie za okres od 19.04.2017r do 16.05.2017r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono:  zdarzeń 533  (w tym interwencje ? nie wyszczególnione w tym informatorze).

 1. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania: 1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji Rady Miejskiej, Komisjach Rady Miejskiej oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej ? czynności zakończono.

  2. Prowadzenie strony internetowej www.strazmiejska.mikolow.eu ? czynności w toku.

  3. Od dnia 01 września 2016r udział w realizacji akcji ?Bezpieczna Droga do Szkoły?  ? czynności w toku.

 2. Kontynuowanie procesu sprawdzenia gospodarki wodnej i ściekowej na terenie Gminy – czynności w toku.
 3. Dokonano sprawdzeń miejsc przebywania bezdomnych, sytuacja w dalszym ciągu jest monitorowana ? czynności w toku.
 4. Stała kontrola przestrzegania przepisów w zakresie sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach, oraz działania prewencyjne w tym zakresie (informowanie, rozdawanie darmowych woreczków) – czynności w toku.
 5. Z uwagi na okres wiosenny realizowane są przeglądy placów zabaw ? czynności w toku.
 6. Sprawdzanie spraw porządkowych oraz stanu dróg i chodników ? czynności w toku.
 7. Przekazano ?Gazecie Mikołowskiej? artykuły prasowe na tematy związane z dzikami na terenie miasta i wycinką drzew ? czynności zakończono.
 8. Wspólnie z Referatem Utrzymania Infrastruktury Komunalnej, Policją oraz PZD ? dokonano okresowego przeglądu prawidłowości oznakowania drogowego na terenie Mikołowa (nieprawidłowości zostały zgłoszone, będą usuwane i poprawiane w ramach dalszych prac) ? czynności w toku.
 9. Prewencyjne patrole w rejonie ul. Buczka i przyległych (włamania i kradzieże) – czynności w toku.
 10. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska, ? czynności w toku.
 11. W dniu 12 maja 2017r zabezpieczano i brano udział w obchodach ?Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną? ? czynności zakończono.
 12. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych ? czynności w toku.
 13. W dniu 27 kwietnia przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w obchodach 25-lecia powstania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikołowie Reta czynności zakończono.
 14. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych ? czynności w toku.
 15. 17. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa, oraz zakazu zatrzymywania przy ul. św. Wojciecha ? czynności w toku.
 16. Kontrola i doprowadzanie do prawidłowego ustawienia znaków drogowych na terenie Gminy Mikołów ? czynności w toku.
 17. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole i zabezpieczenia) – czynności w toku.
 18. W dniu 27 kwietnia 2017r we współpracy z ZUK Mikołów dokonano uprzątnięcia terenu Wzgórza Kamionka ? czynności zakończono.
  21. Czynności w związku z problemem żebractwa (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.

  22. Stała współpraca z Fundacją ITAKA w sprawie poszukiwań osób zaginionych – czynności w toku.

 19. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu ?odpady niczyje? ? czynności w toku.
 20. W dniu 06 maja 2017r zabezpieczano przebieg i uczestniczono w uroczystościach ?Dnia Strażaka? na terenie miasta ? czynności zakończono.
 21. W dniu 19 kwietnia 2017r z uwagi na nagłe załamanie pogody (mróz) dokonano kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych ? czynności zakończono.
 22. W dniu 04 maja 2017r doprowadzono do usunięcia znacznej ilości odpadów znajdujących się przy transformatorze na Kamionce ? czynności zakończono.
 23. W dniu 09 maja 2017r wspólnie z Policją oraz PCZK brano udział w zabezpieczeniu oraz wywiezieniu w bezpieczne miejsce watahy dzików które chodziło po terenie Centrum miasta ? czynności zakończono.
 24. We współpracy z Referatem Wymiaru Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnym dokonano sprawdzenia posesji w zakresie prawidłowości realizowania obowiązku składania deklaracji ?śmieciowych? i umieszczania numerów porządkowych posesji ? czynności w toku.
 25. Kontrola miejsc zagrożonych zgłoszonych przez Sołtysów, Radnych i mieszkańców ? czynności w toku.
 26. W dniu 25 kwietnia 2017r udział w sesji Rady Miasta Mikołowa ? czynności zakończono.
 27. We współpracy z Wydziałem Komunalnym oraz Wydziałem Gospodarki Mieniem UM dokonano ustaleń i wszczęcia procedury ograniczającej wjazd i postój przyczep reklamowych na parkingach Gminnych ? czynności zakończono.
 28. Zrealizowano czynności zlecone przez inne jednostki Straży Miejskiej ? czynności zakończono.
 29. Dokonano rozpoznania sprawy zanieczyszczania miasta przez tzw. ?niską emisyjność?, przeprowadzano szereg kontroli zgodnie z Ustawą ?o ochronie środowiska?, realizacja działań uświadamiająco profilaktycznych ? czynności w toku.
 30. Kontrola miejsc zgłaszanych przez Radnych i Mieszkańców (okolice Przedszkola ul. Żwirki Wigury, oś. XXX lecia, Górnicza, Buczka okolice szkół i sklepów i inne) ? czynności w toku.
 31. Stała współpraca z Referatem Usług Komunalnych UM Mikołów, Stowarzyszeniem ?Pro-Animali? oraz schroniskiem dla zwierząt ? w sprawach opieki nad zwierzętami ? czynności w toku.
 32. Kontrole ul. Żwirki Wigury, Zawilców, Górnicza, Pszczyńska, Krakowska, św. Wojciecha, Prusa pod względem parkowania pojazdów ? czynności w toku.
 33. Sprawdzanie prawidłowości realizacji gospodarki odpadami ciekłymi (ścieki) ? czynności w toku.
 34. Sprawdzanie prawidłowości umieszczania numerów porządkowych posesji na terenie Gminy ? czynności w toku.

 

 1. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:
 2. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 533 zdarzeń (w tym interwencji ? nie wyszczególnionych w tym informatorze) ? czynności w większości zakończono na miejscu.
 3. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron ? w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) ? czynności zakończono.
 4. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) ? 7 wizji lokalnychczynności zakończono.
 5. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych ? 1 ? czynności zakończono.
 6. Czynności służbowe z MOPS Mikołów ? 0 ? czynności zakończono.
 7. Pozostałe wyjazdy ? 1 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) ? czynności zakończono.
 8. Wspólne służby z Policją ? 9 ? czynności zakończono.
 9. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 3 – czynności zakończono.
 10. Dokonano 2 kontroli spalania w piecach, zakończonych sporządzeniem protokołów kontroli zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska ? czynności w toku.
 11. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem w piecach (niepotwierdzone, nie zakończone protokołem) ? 10 ? czynności zakończono.
 12. Wizje li wyjazdy (inne) ? 1 ? czynności zakończono.
 13. Odwieziono osobę nietrzeźwą do Izby Wytrzeźwień (lub odwiezienie do domu) ? 0 ? czynności zakończono.
 14. Ustalenie miejsca pobytu dla Wydziału Obywatelskiego UM Mikołów ? 0 ? czynności zakończono.
 15. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 21 ? czynności zakończono.
 16. Interwencje w sprawie znaków drogowych ? 9 ? czynności zakończono.
 17. Czynności w ramach akcji ?Bezpieczna Droga Do Szkoły 2016/2017? – 19 ? czynności zakończono.
 18. Reakcja na reklamy umieszczone w miejscach niedozwolonych ? 2 ? czynności zakończono.
 19. Udzielenie pomocy osobie ? 4 ? czynności zakończono.
 20. Wizje z Wydziałem Ewidencji Ludności ? 4 ? czynności zakończono.
 21. Interwencje w sprawie wypalania traw i spalania odpadów poza piecami ? 0 – czynności zakończono.
 22. Czynności w sprawie nieporządku na działkach i posesjach ? 10 ? czynności zakończono.
 23. Czynności w sprawie nieużytkowanych pojazdów ? 0 ? czynności w toku.
 24. Czynności w sprawie zanieczyszczonej drogi oraz utrzymania pasów drogowych? 3 ? czynności zakończono.
 25. Czynności w sprawie awarii telefonicznych, wodno-kan, energetycznych: 5 ? czynności zakończono.