Działania Straży Miejskiej – lipiec-sierpień 2016r

Sprawozdanie za okres od 23.06.2016r do 23.08.2016r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono:
zdarzeń 1053 (w tym interwencje – nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji Rady Miejskiej, Komisjach Rady Miejskiej oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej – czynności zakończono.

2. Prowadzenie strony internetowej www.strazmiejska.mikolow.euczynności w toku.

3. W dniu 24 czerwca 2016 uczestniczono w spotkaniu zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Mikołowie – dotyczącym bezpieczeństwa w związku ze szczytem NATO i ŚDM czynności zakończono.


4. W dniu 13 lipca 2016r udział w obchodach Święta Policji czynności zakończono.

5. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej dokonano sprawdzeń miejsc przebywania bezdomnych, sytuacja w dalszym ciągu jest monitorowana – czynności w toku.

6. Stała kontrola przestrzegania przepisów w zakresie sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach, oraz działania prewencyjne w tym zakresie (informowanie, rozdawanie darmowych woreczków) – czynności w toku.

7. Przeprowadzono czynności związane z ujawnieniem i zlikwidowaniem „dzikiego wysypiska” przy ul. Wspólnej czynności zakończono.

8. W dniu 20 sierpnia 2016r zabezpieczano uroczystości związane z dożynkami wiejskimi w Śmiłowicach – czynności zakończono.

9. Przekazano „Gazecie Mikołowskiej” artykuł prasowy na tematy związane z tematem „Bezpieczne wakacje 2016” oraz „Zachowanie w trakcie burz i wichur”, nowe znaki na ul. Stolarskiej, temat nieczystości wylewanych na pola i do lasów – czynności zakończono.

10. Wspólnie z Referatem Utrzymania Infrastruktury Komunalnej – dokonano przeglądu prawidłowości oznakowania drogowego na terenie Mikołowa (nieprawidłowości zostały zgłoszone, będą usuwane i poprawiane w ramach dalszych prac) – czynności w toku.

11. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego ul. Zamkowej (zakaz ruchu) – czynności w toku.

12. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska, – czynności w toku.

13. Na polecenie Burmistrza dokonano uzgodnień z Wydziałem Komunalnym UM w sprawie zmiany oznakowania parkingu przy ul. św. Wojciecha (zwiększenie ilości dostępnych miejsc parkingowych dla mieszkańców) – czynności w toku.

14. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych – czynności w toku.

15. W dniach 01 oraz 8 lipca 2016r udział w spotkaniach zorganizowanych przez dekanat mikołowski dotyczących zabezpieczenia ŚDM na terenie powiatu – czynności zakończono.

16. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – czynności w toku.

17. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa, oraz zatrzymywania przy ul. św. Wojciecha – czynności w toku.

18. Kontrola i doprowadzanie do prawidłowego ustawienia znaków drogowych na terenie Gminy Mikołów – czynności w toku.


19. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole i zabezpieczenia) – czynności w toku.

20. Wizja w sprawie oznakowania ul. Stolarskiej (wnioskowano o dodatkowe oznakowanie) – czynności w toku.

21. Żebractwo (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.

22. Stała współpraca z Fundacją ITAKA w sprawie poszukiwań osób zaginionych – czynności w toku.

23. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu „odpady niczyje” – czynności w toku.

24. W dniach 03 lipca 2016r oraz 07 sierpnia 2016 zabezpieczano przebieg Jarmarku Staroci na mikołowskim Rynku – czynności zakończono.

25. Udział w Komisji nr 1 i nr 3 oraz w sesji Rady Miasta Mikołowa w dniu 28 czerwca 2016r – czynności zakończono.

26. W dniach od 15 do 25 lipca 2016r zabezpieczono przebieg obchodów „Światowych Dni Młodzieży” na terenie Gminy Mikołów – czynności zakończono.

27. W dniu 12 sierpnia 2016r wspólnie z Policją uczestniczono w poszukiwaniach mężczyzny, który prawdopodobnie chciał popełnić samobójstwo na terenie jednej z dzielnic czynności zakończono.

28. W dniu 06 lipca 2016r przeprowadzono asystę przy czynnościach wykonywanych przez ZGL na ul. Rynek – czynności zakończono.

29. W dniu 08 sierpnia 2016r wspólnie ze Strażakami PSP wyciągnięto psa z niezabezpieczonej studzienki. W najbliższej okolicy ujawniono jeszcze kilka takich niebezpiecznych miejsc – dokonano ich zabezpieczenia a następnie przykrycia specjalistycznymi pokrywami – czynności zakończono.

30. Kontrola miejsc zagrożonych zgłoszonych przez Sołtysów, Radnych i mieszkańców – czynności w toku.

31. Wspólnie z TPZ „Pro Animali” przeprowadzono działania w sprawie psa przy ul. Strzechy – czynności zakończono.

39. W dniu 01 sierpnia 2016 wspólnie z TOZ „Pro Animali” dokonano kontroli warunków utrzymania psa na ul. Prusa – czynności zakończono.

40. Udział w zabezpieczeniu terenu miasta Mikołowa w trakcie meczów Euro 2016 – czynności zakończono.

41. Zrealizowano czynności zlecone przez inne jednostki Straży Miejskiej – czynności zakończono

42. Dokonano rozpoznania sprawy zanieczyszczania miasta przez tzw. „niską emisyjność”, przeprowadzono kontrole zgodnie z Ustawą „o ochronie środowiska” – czynności w toku.

43. Wraz z Policją udział w działaniach ukierunkowanych na bezpieczeństwo pieszych użytkowników dróg, oraz na bezpieczeństwo i porządek publiczny – czynności w toku.

44. Kontrola miejsc zgłaszanych przez Radnych i Mieszkańców (okolice Przedszkola ul. Żwirki Wigury, oś. XXX lecia, Górnicza, Buczka okolice szkół i sklepów i inne) – czynności w toku.

45. Udział w spotkaniach organizacyjnych kampanii społecznej „Łańcuch czystych serc” – czynności w toku.

46. Kontrole ul. Żwirki Wigury, Zawilców, Górnicza pod względem parkowania pojazdów – czynności w toku.

47. Wspólnie z pracownikiem MOPS w dniu 15 lipca 2016r interweniowano w sprawie osoby potrzebującej (odwieziono do noclegowni) – czynności zakończono.

48. W dniu 28 lipca 2016r wspólnie z ZUK Mikołów przeprowadzono czynności w związku ze zgłoszeniem o powalonych drzewach po przejściu burzy – czynności zakończono.

49. Kontrola prawidłowości umieszczania numerów porządkowych posesji na terenie Gminy – czynności w toku.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 1053 zdarzeń (w tym interwencji – nie wyszczególnionych w tym informatorze) – czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron – w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) – czynności zakończono.

3. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) – 1 dzień (często po kilka wizji w ciągu jednego dnia – łącznie 1 wizja lokalna) – czynności zakończono.

4. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych – 15 – czynności zakończono.

5. Czynności służbowe z MOPS Mikołów – 2 – czynności zakończono.

6. Pozostałe wyjazdy – 3 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) – czynności zakończono.

7. Wspólne służby z Policją – 10 – czynności zakończono.

8. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 9 – czynności zakończono.

9. Dokonano 3 kontrole spalania w piecach, sporządzono protokoły kontroli zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska – czynności w toku.

10. Wizje lokalne z Zakładem Gospodarki Lokalowej – 2 – czynności zakończono.

11. Odwieziono osobę nietrzeźwą do Izby Wytrzeźwień – 1 – czynności zakończono.

12. Ustalenie miejsca pobytu dla Wydziału Obywatelskiego UM Mikołów – 7 – czynności zakończono.

13. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 49 – czynności zakończono.

14. Interwencje w sprawie znaków drogowych – 15 – czynności zakończono.

15. Interwencje w sprawie wywieszania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych – 17 – czynności w toku.

16. Czynności w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2016” – 50 – czynności w toku.

17. Odwieziono do noclegowni osobę potrzebującą – 2 – czynności zakończono.