Działania Straży Miejskiej – luty, marzec 2022r

Sprawozdanie za okres od 01.02.2022r do 11.03.2022r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono: 1023 zdarzenia (w tym interwencje – nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii Wojewoda Śląski wydał Decyzję nr ZKI.6330.9.5.2020(14) w której poleca Burmistrzom miast zlecić z dniem 12 października 2020r podległym mu Strażom Miejskim dokonywanie dyslokacji patroli Straży Miejskich zgodnie z zaleceniami Komendanta Powiatowego Policji, organizacji wspólnych patroli z Policją oraz wprowadzenia innych form współpracy Straży Miejskich z jednostkami Policji. Ponadto realizację pozostałych zadań tak by były realizowane głównie w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. Decyzja została odwołana w dniu 09.12.2021r a następnie w dniu 09.12.2021r wydano Zarządzenie nr 419/21 Wojewody Śląskiego w sprawie użycia straży miejskich do wspólnych działań z Policją, głównie w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.1 Od dnia 12 marca 2020r Strażnicy Miejscy wspólnie z Policją (i samodzielnie) przeprowadzają szereg opisanych poniżej czynności związanych z działaniami prewencyjnymi związanymi z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 – czynności w toku.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 1023 zdarzenia (w tym interwencje – nie wyszczególnione w tym informatorze) – czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) – 19 czynności zakończono.

3. Pozostałe wyjazdy – 2 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) – czynności zakończono.

4. Wizje z Wydziałem Ewidencji Ludności – 1 – czynności zakończono.

5. Wizje w terenie z Wydziałem Komunalnym w tym odbiór oznakowania (dot. zmiany organizacji ruchu) – 0czynności zakończono.

6. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem (niepotwierdzone) – 12 – czynności zakończono.

7. Kontrola spalania w piecach zakończona protokołem – 26 – czynności w toku.

8. Czynności w sprawie nieporządku na działkach i posesjach – 11 – czynności zakończono.

9. Interwencje w sprawie śmieci w tym dzikie wysypiska śmieci – 4 – czynności zakończono.

10. Interwencje w sprawie spalania trawy i odpadów w tym na zewnątrz – 3 – czynności zakończono.

11. Interwencja w sprawie gospodarki nieczystościami ciekłymi i odpadami komunalnymi w tym deklaracje śmieciowe – 3 – czynności zakończono.

12. Kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych i interwencje w sprawie osób bezdomnych – 5 – czynności w toku.

13. Odwiezienie bezdomnego do schroniska – 1 – czynności zakończono.

14. Interwencje w sprawie drzew i krzewów – 6 – czynności zakończono.

15. Czynności w sprawie zanieczyszczonej drogi oraz utrzymania pasów drogowych – 12 – czynności zakończono.

16. Czynności w sprawie awarii telefonicznych, wodno-kan, energetycznych – 9 – czynności zakończono.

17. Asysta udzielana ZGL-owi – 0 – czynności zakończono.

18. Czynności w sprawie nieużytkowanych pojazdów (wraki) – 1 czynności zakończono.

19. Interwencje w sprawie znaków drogowych – 14 – czynności zakończono.

20. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 17 + 8 – czynności zakończono.

21. Interwencje w sprawie zabezpieczonych zwierząt przekazanych właścicielowi – 0 – czynności zakończono.

22. Sprawdzenie warunków trzymania zwierząt – 0 – czynności zakończono.

23. Interwencje w sprawie przepełnionych koszy na śmieci – 0 – czynności zakończono.

24. Interwencje oraz kontrole miejsc w sprawie spożywania alkoholu w miejscach publicznych –134 – czynności zakończono.

25. Interwencje i prewencyjne kontrole dotyczące nieprawidłowego parkowania – 227 – czynności zakończono.

26. Kontrola prewencja nieruchomości – 57 – czynności w toku.

27. Udzielenie pomocy osobie – 1 – czynności zakończono.

28. Czynności w sprawie numeracji posesji – 0 – czynności zakończono.

29. Czynności w sprawie plakatów i ogłoszeń umieszczanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych – 3 – czynności zakończono.

30. Odwiezienie nietrzeźwego do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania – 1 – czynności zakończono.

31. Pomoc przy uruchomieniu samochodu – 3 – czynności zakończono.

32. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych – 2 – czynności zakończono.

33. Wspólne służby z Policją – 53 – czynności zakończono.

34. Ustalenie miejsca pobytu osoby – 6 – czynności zakończono.

35. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 1 – czynności zakończono.

36. Interwencje inne – 21 – czynności zakończono.

37. Pomoc prawna dla innych Straży Miejskich oraz dostarczanie korespondencji własnej i UM – 17 – czynności zakończono

38. Działania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (dostarczanie żywności wskazanym osobom, działania wspólne z Domem Dziennej Pomocy i MOPS) – 147 – czynności w toku.

39. Działania prewencyjne związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 zakrywanie ust i nosa – 108czynności w toku.

40. Działania prewencyjne związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (wraz z Policją kontrola osób przebywających na kwarantannie ) – 0 – czynności w toku.

41. Realizacja działań w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” – 19 – czynności w toku.

42. Realizacja działań w ramach akcji „Bezpieczne Ferie” – 33 – czynności zakończono.

43. Antysmogowe działania edukacyjne (prelekcja) i działania informacyjne – 20 – czynności w toku.

44. Ciągła dystrybucja worków na odpady selektywne (papier. plastik, szkło, bio odpady, liście), oraz woreczki na psie odchody – z usługi tej korzysta co miesiąc od kilkudziesięciu do kilkuset osób.

45. Czynny udział w transporcie uchodźców z Ukrainy, transporcie paczek i darów, łózek itp. – 14czynności w toku.