Spalanie w piecach domowych

Spalanie w piecach domowych.

W okresie jesienno zimowym każdy z nas odczuwa pogarszającą się jakość powietrza którym oddychamy. W znacznej mierze odpowiada za to tzw. niska emisyjność czyli emisja pochodząca ze spalania paliw stałych w piecach, kominkach i kotłach.

Spalanie niskiej jakości węgla lub odpadów – w piecach domowych, które nie są wyposażone w żadne instalacje oczyszczania spalin, prowadzi do bardzo wysokiej emisji pyłów i substancji rakotwórczych, benzo[a]piren, dioksyny, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, furany, metale ciężkie, tlenek węgla, tlenki azotu i siarki.

W procesie spalania bardzo ważną rolę odgrywa temperatura spalania ? w przypadku gdy jest ona zbyt niska, w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe.

Spalanie odpadów w paleniskach domowych odbywa się w niskich temperaturach (200?500°C) i towarzyszy mu emisja do atmosfery wielu zanieczyszczeń ? pyłów i związków organicznych, takich jak:
nieorganiczne związku chloru,
nieorganiczne związki fluoru,
tlenki azotu (głównie NO i NO2),
dwutlenek siarki (SO2),
tlenek węgla (CO) czyli tzw. czad,
drobny pył zawierający związki metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu).

Miejmy świadomość tego, że wszystkie te zanieczyszczenia zatruwają nas i naszą ziemię.

Co grozi za spalanie odpadów?

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 Ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny.
Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat w wysokości do 500 zł lub kara grzywny do wysokości 5000 zł, gdy sprawa zostanie skierowana do Sądu.

Na terenie Mikołowa (jak również wszystkich innych innych miast) obowiązuje zakaz spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków. Zakaz ten wynika z obowiązujących przepisów prawa.

PAMIĘTAJMY SPALONE ŚMIECI NIE ZNIKAJĄ, NIE ZAMIENIAJĄ SIĘ CAŁKOWICIE W CIEPŁO !

Spalone śmieci zmieniają się w chmurę trucizn, która osiada na glebie w najbliższej okolicy. Trucizny te gromadzą się także w organizmie Twoim i Twoich dzieci i wnuków i po latach przyniosą efekt w postaci chorób (w tym nowotworów).
Wartość opałowa śmieci jest zbliżona do wartości opałowej słomy ? miesięczna produkcja śmieci w czteroosobowej rodzinie to odpowiednik dwóch wiader węgla.

Tańszy opał.
Opał nie jest tani, ale czy konieczne musisz spalać śmieci ?
Mimo bardzo negatywnego efektu ekologicznego, oraz znikomej wartości opałowej śmieci, część mieszkańców godzi się na takie zachowanie ? tłumacząc to wysokimi kosztami opału.
Jest jednak parę sposobów, aby na opał wydać znacznie mniej pieniędzy. Odpady drzewne, odpady tartaczne, drewno rozbiórkowe, uszkodzone palety drewniane. Materiały te jeśli nie są zaimpregnowane lub pomalowane ? mogą być dość tanim (a czasem darmowym) opałem. Część firm pozbywa się takich odpadów za dość małe pieniądze, czasem nawet za darmo.
Kolejnym sposobem na zmniejszenie kosztów ogrzewania jest uszczelnienie okien, ale należy przy tym zwrócić uwagę aby piec miał dostęp do świeżego powietrza, a spaliny miały odpowiednie ujście kominem.
Ponadto MOPS Mikołów oferuje wsparcie finansowe dla najbiedniejszych na zakup opału.
Rozpalaj prawidłowo
W większości pieców węglowych znaczne efekty ekologiczne przynosi już sama zmiana sposobu rozpalania tzw. rozpalanie od góry.
Metoda ta pomaga również w oszczędzaniu opału nawet o 1/3, efekt zadymienia jest przy tym ograniczony do minimum.
Metoda ta jest dość prosta, ale wymaga nauki i zmiany przyzwyczajenia.
Warto zajrzeć do internetu gdzie na YouTube wpisując np. ?Jak palić węglem, rozpalanie w piecu od góry? – znajdziemy dużo filmików pokazujących jak rozpalać piec metodą od góry.

Przykładowe linki: https://www.youtube.com/watch?v=ZX0dhRVR5SI

http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/

Na koniec ponawiam apel: nie tolerujmy spalania śmieci !
Jeśli tolerujesz takie zachowanie u siebie lub sąsiada ? to miej świadomość przyszłych poważnych konsekwencji zdrowotnych u siebie, swoich dzieci i wnuków (alergie, nowotwory itp.).
Jeśli tego nie tolerujesz, porozmawiaj z sąsiadem, zainteresuj problemem odpowiednie instytucje i służby (może przyczyną jest ubóstwo), powiadom Straż Miejską. Sprawdzamy każde zgłoszenie.

Przepisy która warto znać:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. t.j. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami).
Uchwała nr XXIII/490/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30.10.2012r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mikołów.

BARDZO WAŻNE:    BRAK PRAWIDŁOWEJ WENTYLACJI ZABIJA !!!