Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125) oraz przepisami Dyrektywy 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/997/WSiSW:

1. Straż Miejska w Mikołowie przetwarza dane osobowe w związku z zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem czynów zabronionych, w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego

2.  Straż Miejska na zasadzie art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Strażach Gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.), w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych ostanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą uzyskane:  

a)  w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniach w sprawach o wykroczenia;

b)  z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów

3. Informujemy,  że   Straż   Miejska   w   Mikołowie,    w  celu  utrwalenia  dowodów    popełnienia wykroczenia, stosuje:

a)  urządzenia samoczynnie rejestrujące obraz ? fotopułapki,
b)  aparaty fotograficzne (dokumentowanie wykroczeń).

4. Administratorem powyższych danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie (adres: Straż Miejska w Mikołowie, 43-190 Mikołów ul. Rynek 7).

Przechowywanie zarejestrowanych obrazów zdarzeń niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla tych postępowań, przechowuje się przez okres nie krótszy niż 20 dni od daty dokonania nagrania i nie dłuższy niż 60 dni a następnie podlega on zniszczeniu. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż miejską).