Sprawozdanie Straży Miejskiej 2017r

Poniżej zamieszczamy link do pełnego sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Mikołowie za 2017r. umieszczonego na stronie BIP UM w formie prezentacji (.pdf);

Link: http://www.bip.mikolow.eu/?p=document&action=show&id=20600&bar_id=48

Sprawozdanie z działań Straży Miejskiej w Mikołowie podejmowanych w 2017r. 

Poniższe sprawozdanie przedstawiamy Państwu w formie tekstowej (wersja skrócona bez fotografii).

Zadania Straży Miejskiej:

Art. 11. 1. Ustawy o Strażach Gminnych: do zadań Straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego ? w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;

2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego ? w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368);

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

2. W związku z realizowanymi zadaniami określonymi w ust. 1 i art. 10, straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:

1) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;

2) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych;

3) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

W sensie praktycznym Straż Miejska w Mikołowie realizuje:

I. Interwencje dotyczące ochrony porządku publicznego:

1) utrzymanie czystości i porządku w mieście,

2) spożywanie alkoholu w miejscach do tego nieprzeznaczonych (ulice, place i parki),

3) udzielenie pomocy osobom bezdomnym przy współudziale innych instytucji,

4) niewłaściwe utrzymanie czystości (zaśmiecanie miejsc publicznych, niewłaściwe    gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych),

5) nieprawidłowy postój pojazdów, nieprawidłowości w ruchu pieszych,

6) bezpańskie zwierzęta np. wypuszczanie bez smyczy i kagańca,

7) uszkodzenia mienia i urządzeń użyteczności publicznej,

8) zakłócanie spokoju i porządku publicznego,

II. Porządek i bezpieczeństwo publiczne, oraz utrzymanie czystości:

1) zakłócanie spokoju przez osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych, w parkach, na skwerach itp.

2) handel odbywający się w miejscach innych niż targowiska bez wymaganego zezwolenia,

3) zakłócanie spokoju np. poprzez głośne odtwarzanie muzyki,

4) nie wykonywanie obowiązków nałożonych na administratorów, właścicieli posesji (odśnieżanie itp.),

5) nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem placówek handlowych ? sprzedaż alkoholu lub papierosów nieletnim,

6) niesprzątanie nieczystości po zwierzętach domowych,

7) brak pokryw studzienek burzowych, kanalizacyjnych, zapchane, niedrożne studzienki burzowe,

III. Ochrona środowiska:

1) wycinka drzew, krzewów, niszczenie terenów zielonych ? trawników,

2) wypalanie traw, spalanie śmieci,

3) uszkodzone, drzewa, stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, utrudniające widoczność użytkownikom drogi,

4) wycieki nieczystości, przepełnione szamba,

5) padłe zwierzęta domowe i dzikie,

6) spalanie odpadów w piecach domowych,

IV. Ruch drogowy:

1) nieprawidłowe parkowanie na chodnikach, zieleńcach, zakazach, placach zabaw,

2) blokowanie, zajmowanie bez uprawnień miejsc wyznaczonych inwalidom,

3) parkowanie na wjazdach (wyjazdach) do posesji, garaży,

4) zastawianie dostępu do klatek schodowych,

5) dziury i wyrwy w jezdni, uszkodzone, brudne i nieczytelne znaki drogowe,

6) nieprawidłowe umieszczenie znaków drogowych,

7) nieprawidłowe zabezpieczenie robót w pasie drogowym.

Część przedstawionych powyżej czynności wykonujemy wspólnie z innymi instytucjami np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Policja itp.

Stan etatowy:

Ilość Strażników Miejskich ? 10

W tym:

Dyżurny – 2

Oskarżyciel publiczny – 1

Dzielnicowi ? 4

Wszyscy Strażnicy Miejscy oprócz przydzielonych dodatkowych czynności pełnią służby patrolowe.

Zdarzenia:

W 2017r Straż Miejska w Mikołowie odnotowała 7849 zdarzeń (w tym interwencje).

Interweniowano w sprawach:

Interwencje w sprawie awarii (energetyczne, wodno-kan i telekomunikacyjne): 33

Interwencje w sprawie dzikich wysypisk śmieci i gosp. odpadami komunalnymi: 12

Interwencje w sprawie zanieczyszczenia drogi: 28

Interwencje w sprawie nieporządku na terenach posesji: 106

Interwencje w sprawach odśnieżania dróg i chodników: 71

Interwencje w sprawie oświetlenia dróg i chodników: 7

Interwencje w sprawie przepełnionych pojemników na śmieci: 10

Interwencje w sprawie psów odnalezionych i przekazanych właścicielowi: 10

Interwencje związane z reklamami: 15

Interwencje w sprawie utrzymania pasa drogowego: 45

Interwencje w sprawie wycinki i przycinki drzew: 23

Interwencje w sprawie nieużytkowanych pojazdów: 5

Interwencje w sprawie wraków pojazdów: 4

Interwencje w sprawie gospodarki nieczystościami ciekłymi: 29

Interwencje w sprawie wylewania nieczystości: 2

Interwencje w sprawie wypalania traw i spalania śmieci: 19

Interwencje w sprawie ustawienia i zniszczenia znaków drogowych: 110

Interwencje w sprawie nieprawidłowego parkowania pojazdów: 1572

Interwencje w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych: 25

Interwencje w sprawie reklam umieszczonych w miejscach niedozwolonych: 46

Interwencje w sprawie umieszczania numerów porządkowych posesji: 25

Interwencje w sprawie deklaracji śmieciowych: 8

Interwencje w sprawie udzielenia pomocy osobom bezdomnym: 71

Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem w piecach (niepotwierdzone, niezakończone protokołem): 135, łącznie w sprawie zadymienia 156

Interwencje w sprawie dokuczliwego zapachu: 12

Interwencje ?inne? nieujęte w powyższych kategoriach (np. wywożenie gruzu, ziemi, kontrole placów zabaw, prowadzenia uciążliwych remontów, odnalezionych dokumentów, przejazdów i infrastruktury kolejowej itp) : 178

Interwencje w sprawie psów, kotów i innych zwierząt (żywe): 238

Interwencje w sprawie martwych zwierząt: 69

Interwencje w sprawach ruchu drogowego: 225

Zabezpieczenia:

Zabezpieczenie miejsca wypadku lub kolizji: 2

Zabezpieczenia ?inne? (np. ?Letnie Granie?, Festyny, ?Dni Mikołowa?, ?Jarmark Staroci?, Biegi uliczne itp) : 46

Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (imprezy i inne obchody): 12

Zabezpieczenie w ramach akcji ?Bezpieczna droga do szkoły?: 325

Zabezpieczenie w ramach akcji ?Bezpieczne Wakacje i Bezpieczne Ferie?: 90

Kontrole:

Kontrole spalania w piecach (zakończone sporządzeniem protokołu zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska): 224

Kontrole ?inne? (realizacja zadań stałych): 2967 w tym:

Kontrola prewencyjna nieruchomości (kontrole zgłoszonych miejsc zagrożonych): 115

Kontrole pod względem porządkowym (miejsc wskazanych): 21

Kontrole miejsc zagrożonych spożywaniem alkoholu (miejsca wskazane): 2835

W trakcie patroli dokonujemy kontroli czym mieszkańcy palą w piecach. Straż Miejska w Mikołowie w 2017r przeprowadziła 224 kontrole z których sporządzone zostały protokoły kontroli (na zasadzie art. 379 Ustawy ?Prawo Ochrony Środowiska?). Ponadto przeprowadzono 156 interwencji w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem w piecach (niepotwierdzone, niezakończone protokołem).

Ponadto wspólnie z OSP przeprowadziliśmy pokaz ekologicznego palenia w piecach. Prowadziliśmy kampanię społeczną na temat spalania w piecach, w szczególności o szkodliwości spalania śmieci i tzw. spalaniu od góry: artykuły na ten temat ukazały się w czasopismach: ?Dziennik Zachodni?, ?Echo?, ?Gazeta Mikołowska?, ?Gość Niedzielny? oraz na naszej stronie internetowej. O naszych działaniach informowała w postaci reportażu stacja radiowa Radio Express. Nasze działania zapoczątkowały pokazy w wielu innych miastach.

Udzielono pomocy:

Odwieziono do noclegowni (schroniska itp.): 7

Odwieziono osoby nietrzeźwe do Izby Wytrzeźwień lub domu: 3

Udzielono pomocy osobie potrzebującej (bezdomnym, niedołężnym oraz przy współpracy z pogotowiem ratunkowym): 8

Udzielenie pomocy przy rozruchu samochodu: 8

Wyjazdy służbowe:

Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych: 13

Wizje z Wydziałem Ochrony Środowiska: 73

Wizje i wyjazdy z MOPS: 4

Wizje z ZGL (w tym udzielenie pomocy): 2

Wyjazdy ?inne? (np. z pozostałymi komórkami UM nie wymienionymi powyżej): 48

Ustalenia miejsca pobytu osób dla Wydziału Spraw Obywatelskich: 23

Patrole z Policją:

Patrole z Policjantami Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego (na zmianach rannych i nocnych): 95

Działania edukacyjne:

Działania edukacyjne dotyczące ekologicznego spalania przeprowadzone były wspólnie z OSP w trakcie ?Dni Rety?.

Działania edukacyjne przeprowadzone w mediach (prasa, internet, radio)

Pomoc innym jednostkom Straży Miejskich i samorządu terytorialnego w sprawie organizacji i przeprowadzenia pokazów ekologicznego spalania.

Spotkania z mieszkańcami w tym coroczny stały punkt konsultacyjny w Miejskim Domu Kultury w trakcie ?Dni Seniora?.

Działania edukacyjne za pośrednictwem mediów: ?Gazeta Mikołowska?, ?Dziennik Zachodni?, oraz strony www.strazmiejska.mikolow.eu.

Wykroczenia:

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach: 12

Wykroczenia p-ko zdrowiu (np. art. 117 KW): 1

Wykroczenia p-ko urządzeniom użytku publicznego (144, 145 KW): 14

Wykroczenia p-ko porządkowi i spokojowi publicznemu (art. 63a KW): 3

Wykroczenia p-ko bezpieczeństwu osób i mienia (art. 77 KW): 16

Wykroczeniu p-ko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (art. 92 KW, 94KW, 96 KW, 97 KW) : 658

Ustawa o odpadach (art. 191): 12

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 18

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt: 1

Grzywny w postaci mandatu karnego:

Mandaty karne: 285 na kwotę 28.900 złotych

W tym:

Art. 10 ust. 2 Ustawy o czystości i porządku w Gminach: 9 na kwotę 900 złotych

Art. 43 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości: 18 na kwotę 1800 złotych

Art. 63 a § 1 KW: 1 na kwotę 100 złotych

Art. 77 KW: 14 na kwotę 1550 złotych

Art. 92 § 1 KW: 200 na kwotę 19.600 złotych

Art. 96 § 3 KW: 2 na kwotę 400 złotych

Art. 97 KW: 21 na kwotę 2.350 złotych

Art. 144 KW: 4 na kwotę 400 złotych

Art. 145 KW: 5 na kwotę 600 złotych

Art. 191 Ustawy o odpadach: 11 na kwotę 1.200 złotych

Pouczenia:

Pouczenia: 433 w tym:

Art. 85 ust. 1 a Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt: 1

Art. 64 KW: 2

Art. 10 ust 2 o utrzymaniu czystości: 3

Art. 77 KW: 1

Art. 92 § 1 KW: 389

Art. 97 KW: 31

Art. 144 § 1 KW: 5

Art. 191 Ustawy o odpadach: 1

Skierowane wnioski do Sądu:

Wnioski skierowane do Sądu: 17 w tym:

Art. 97 KW: 1

Art. 117 KW: 1

Art. 92 § 1 KW: 14

Art. 77 KW: 1

Media o Straży Miejskiej w Mikołowie:

W 2017r ukazało się wiele informacji medialnych o Straży Miejskiej w Mikołowie. Były to artykuły prasowe i internetowe. Wyemitowana została audycja radiowa (Radio Express) o działaniach proekologicznych prowadzonych w Gminie Mikołów. Najwięcej informacji medialnych dotyczyło akcji związanej z pokazami ekologicznego spalania w piecach, ponadto duże zainteresowanie mediów wzbudziły akcje pomocy osobom bezdomnym. Nadmienić należy, że o działaniach Straży Miejskiej z Mikołowa informowano w mediach ogólnopolskich (?Gość Niedzielny?), stąd też mieliśmy wiele telefonów i e-maili z całej Polski (szczególnie w sprawie udzielenia pomocy przy organizowaniu pokazów spalania ekologicznego). Na stronie internetowej www.strazmiejska.mikolow.eu zamieszczane są informacje dotyczące naszej codziennej pracy, comiesięczne sprawozdania z naszej działalności, porady, przepisy prawa itp.

Bogusław Łuczyk

Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie