Działania Straży Miejskiej – marzec 2023r

Sprawozdanie za okres od 13.03.2023r do 17.04.2023r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono: 1236 zdarzeń (w tym interwencje ? nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii Wojewoda Śląski wydał Decyzję nr ZKI.6330.9.5.2020(14) w której poleca Burmistrzom miast zlecić z dniem 12 października 2020r podległym mu Strażom Miejskim dokonywanie dyslokacji patroli Straży Miejskich zgodnie z zaleceniami Komendanta Powiatowego Policji, organizacji wspólnych patroli z Policją oraz wprowadzenia innych form współpracy Straży Miejskich z jednostkami Policji. Ponadto realizację pozostałych zadań tak by były realizowane głównie w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. Decyzja została odwołana w dniu 09.12.2021r a następnie w dniu 09.12.2021r wydano Zarządzenie nr 419/21 Wojewody Śląskiego w sprawie użycia straży miejskich do wspólnych działań z Policją, głównie w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. Z dniem 31.03.2022r zniesiono większość obostrzeń dotyczących COVID-19, pozostały obostrzenia dotyczące placówek medycznych i aptek.

W dniu 16 maja 2022r stan epidemii zastąpiono stanem zagrożenia epidemicznego.1 Od dnia 12 marca 2020r Strażnicy Miejscy wspólnie z Policją (i samodzielnie) przeprowadzają szereg opisanych poniżej czynności związanych z działaniami prewencyjnymi związanymi z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 ? czynności w toku.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 1236 zdarzeń (w tym interwencje ? nie wyszczególnione w tym informatorze) ? czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) ? 0 czynności zakończono.

3. Pozostałe wyjazdy (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) ? 7 czynności zakończono.

4. Wizje z Wydziałem Ewidencji Ludności ? 0 ? czynności zakończono.

5. Wizje w terenie z Wydziałem Komunalnym w tym odbiór oznakowania (dot. zmiany organizacji ruchu) ? 0? czynności zakończono.

6. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem (niepotwierdzone) ? 3 ? czynności zakończono.

7. Kontrola spalania w piecach zakończona protokołem – 5 ? czynności w toku.

8. Czynności w sprawie nieporządku na działkach i posesjach ? 7 ? czynności zakończono.

9. Interwencje w sprawie śmieci w tym dzikie wysypiska śmieci ? 16 ? czynności zakończono.

10. Interwencje w sprawie spalania trawy i odpadów w tym na zewnątrz ? 4 ? czynności zakończono.

11. Interwencja w sprawie gospodarki nieczystościami ciekłymi i odpadami komunalnymi w tym deklaracje śmieciowe ? 3 ? czynności zakończono.

12. Kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych i interwencje w sprawie osób bezdomnych ? 4 ? czynności w toku.

13. Odwiezienie bezdomnego do schroniska ? 1 ? czynności zakończono.

14. Interwencje w sprawie drzew i krzewów ? 0 ? czynności zakończono.

15. Czynności w sprawie zanieczyszczonej drogi oraz utrzymania pasów drogowych ? 1 ? czynności zakończono.

16. Czynności w sprawie awarii telefonicznych, wodno-kan, energetycznych ? 1 ? czynności zakończono.

17. Asysta udzielana ZGL-owi ? 0 ? czynności zakończono.

18. Czynności w sprawie nieużytkowanych pojazdów (wraki) ? 0 ? czynności zakończono.

19. Interwencje w sprawie znaków drogowych ? 11 ? czynności zakończono.

20. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 10 + 15 ? czynności zakończono.

21. Interwencje w sprawie zabezpieczonych zwierząt przekazanych właścicielowi ? 0 ? czynności zakończono.

22. Sprawdzenie warunków trzymania zwierząt ? 0 ? czynności zakończono.

23. Interwencje w sprawie przepełnionych koszy na śmieci ? 1? czynności zakończono.

24. Interwencje oraz kontrole miejsc w sprawie spożywania alkoholu w miejscach publicznych ?325 ? czynności zakończono.

25. Interwencje i prewencyjne kontrole dotyczące nieprawidłowego parkowania ? 352 ? czynności zakończono.

26. Kontrola prewencja nieruchomości ? 108 ? czynności w toku.

27. Udzielenie pomocy osobie ? 1 ? czynności zakończono.

28. Czynności w sprawie numeracji posesji ? 0 ? czynności zakończono.

29. Czynności w sprawie plakatów i ogłoszeń umieszczanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych ? 7 ? czynności zakończono.

30. Odwiezienie nietrzeźwego do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania ? 2 ? czynności zakończono.

31. Pomoc przy uruchomieniu samochodu ? 3 ? czynności zakończono.

32. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych – 3 ? czynności zakończono.

33. Wspólne służby z Policją ? 10 – czynności zakończono.

34. Ustalenie miejsca pobytu osoby ? 5 ? czynności zakończono.

35. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 2 – czynności zakończono.

36. Interwencje inne ? 16 ? czynności zakończono.

37. Pomoc prawna dla innych Straży Miejskich oraz dostarczanie korespondencji własnej i UM ? 9 ? czynności zakończono

38. Działania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (dostarczanie żywności wskazanym osobom, działania wspólne z Domem Dziennej Pomocy ) ? 249 ? czynności w toku.

39. Realizacja działań w ramach akcji ?Bezpieczna droga do szkoły? ? 22 ? czynności w toku.

40. Antysmogowe działania edukacyjne (prelekcja) i działania informacyjne ? 0 ? czynności w toku.

41. Czynny udział w transporcie uchodźców z Ukrainy, transporcie paczek i darów, łóżek itp. – 2 ? czynności w toku.

42. Udział w spotkaniu sołeckim oraz udział w spotkaniach z mieszkańcami w tym szkoły, przedszkola ? 0 – czynności w toku.

43. Zabezpieczenia miejsca zdarzenia i inne ? 1 ? czynności zakończono.

44. Wyjazdy z MOPS Mikołów czynności w sprawie deklaracji źródeł emisyjności ? 15 ? czynności w toku.

45. Ciągła dystrybucja worków na odpady selektywne (papier. plastik, szkło, bio odpady, liście), oraz woreczki na psie odchody ? z usługi tej korzysta co miesiąc od kilkudziesięciu do kilkuset osób.