Sprzątanie po zwierzętach

Każdy z nas chciałby aby Mikołów był miastem czystym, zadbanym i ładnym.
Niestety pewne zachowania mieszkańców uniemożliwiają spełnienie tych życzeń.
O co chodzi ? Często problemem jest nieprawidłowe zachowanie właścicieli zwierząt domowych a w szczególności właścicieli psów.
Problem jest ?śmierdzący? czyli psie odchody. Mimo obowiązywania przepisów nakładających na właścicieli zwierząt obowiązek sprzątania nieczystości ? część właścicieli zwierząt nie stosuje się do tych zapisów.
W tym artykule chciałbym przypomnieć przepisy, które nakładają takie oraz inne obowiązki na właścicieli zwierząt domowych:

UCHWAŁA NR XXIII/490/2012 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 30 października 2012r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów

ROZDZIAŁ V
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 11. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym szczególnie nie pozostawiania bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego.

§ 12. 1. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych.
2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.
3. Zakazuje się wprowadzenia psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki czy obiektu). Zakaz ten nie dotyczy psów przewodników, z których pomocy korzystają osoby niepełnosprawne.
4. Zakazuje się wyprowadzania psów do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci.

§ 14. 1. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego, takich jak: ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp. Obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów przewodników.

Za nieposprzątanie po swoim psie grozi mandat w wysokości nawet do 500 zł !

Psie odchody należy wyrzucać do przeznaczonych do tego pojemników, a jeśli ich nie ma do publicznego kosza na śmieci.

Straż Miejska w Mikołowie informuje mieszkańców, że w siedzibie Straży na ul. Rynek 7 można bezpłatnie otrzymać woreczki na psie odchody.

 

Na poniższych zdjęciach Strażnicy Miejscy podczas patrolu: rozdawanie darmowych woreczków na psie odchody oraz związana z tym działalność informacyjna.

100_8026 100_8022 100_8019