Działania Straży Miejskiej – marzec 2018r

Sprawozdanie za okres od 15.02.2018r do 14.03.2018r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono:
zdarzeń 498 (w tym interwencje ? nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji Rady Miejskiej, Komisjach Rady Miejskiej oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej ? czynności zakończono.

2. Prowadzenie strony internetowej www.strazmiejska.mikolow.eu ? czynności w toku.

3. Od dnia 04 września 2017r udział w realizacji akcji ?Bezpieczna Droga do Szkoły? ? czynności w toku.


4. Kontynuowanie procesu sprawdzenia gospodarki wodnej i ściekowej na terenie Gminy czynności w toku.

5. Z uwagi na okres zimowy dokonano sprawdzeń miejsc przebywania bezdomnych, sytuacja w dalszym ciągu jest monitorowana ? czynności w toku.

6. Stała kontrola przestrzegania przepisów w zakresie sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach, oraz działania prewencyjne w tym zakresie (informowanie, rozdawanie darmowych woreczków) – czynności w toku.

7. Sprawdzanie prawidłowości umieszczania numerów porządkowych posesji na terenie Gminy ? czynności w toku.

8. Sprawdzanie spraw porządkowych oraz stanu dróg i chodników ? czynności w toku.

9. W dniu 02.03.2018r przedstawiciel Straży Miejskiej brał udział w spotkaniu wiejskim w Sołectwie Paniowy ? czynności zakończono.

10. Wspólnie z Referatem Utrzymania Infrastruktury Komunalnej, Policją oraz PZD ? dokonywano przeglądów prawidłowości oznakowania drogowego na terenie Mikołowa (nieprawidłowości zostały zgłoszone, będą usuwane i poprawiane w ramach dalszych prac) oraz odbiorów nowego oznakowania ? czynności w toku.

11. Prewencyjne patrole w rejonie ul. Buczka i przyległych (włamania i kradzieże) – czynności w toku.

12. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska, ? czynności w toku.

13. W dniu 28.02.2018r Strażnicy Miejscy wspólnie z pracownikiem MOPS Mikołów brali udział w czynnościach związanych ze sprawdzaniem warunków bytowania osób bezdomnych ? czynności w toku.

14. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych ? czynności w toku.

15. W dniu 15.02.2018r przedstawiciel Straży Miejskiej brał udział w spotkaniu w sprawie zakłócania porządku publicznego przez bywalców lokalu przy ul. Podleskiej czynności zakończono.

16. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych ? czynności w toku.

17. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa, oraz zakazu zatrzymywania przy ul. św. Wojciecha ? czynności w toku.

18. Kontrola i doprowadzanie do prawidłowego ustawienia znaków drogowych na terenie Gminy Mikołów ? czynności w toku.


19. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole i zabezpieczenia) – czynności w toku.

20. W dniu 16.02.2018r przedstawiciel Straży Miejskiej brał udział w spotkaniu w ZUK ? w sprawie ustalania formy zgłaszania i napraw drobnych usterek na terenie Gminy Mikołów – czynności zakończono.


21. Czynności w związku z problemem żebractwa (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.


22. Stała współpraca z Fundacją ITAKA w sprawie poszukiwań osób zaginionych – czynności w toku.

23. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu ?odpady niczyje? ? czynności w toku.

24. W dniu 22.02.2018r przedstawiciel Straży Miejskiej brał udział w spotkaniu z mieszkańcami Dzielnicy Kamionka ? czynności zakończono.

25. W dniu 01.03.2018r przedstawiciel Straży Miejskiej brał udział w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta – czynności zakończono.

26. W dniu 05.03.2018r przedstawiciel Straży Miejskiej brał udział w uroczystościach pogrzebowych sołtysa Bujakowa Antoniego Pucher ? czynności zakończono.

27. W dniu 20.02. 2018r udział w Sesji Rady Miasta ? czynności zakończono.

28. We współpracy z Referatem Wymiaru Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi dokonano sprawdzenia posesji w zakresie prawidłowości realizowania obowiązku składania deklaracji ?śmieciowych? i umieszczania numerów porządkowych posesji ? czynności w toku.

29. Kontrola miejsc zagrożonych zgłoszonych przez Sołtysów, Radnych i mieszkańców ? czynności w toku.

30. Przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska sprawdzanie prawidłowości realizacji gospodarki odpadami ciekłymi (ścieki) ? czynności w toku.

31. W dniach 26,27,28 lutego 2018r Strażnicy Miejscy zabezpieczali przejście dzieci i młodzieży na rekolekcje ? czynności zakończono.

32. Zrealizowano czynności zlecone przez inne jednostki Straży Miejskiej ? czynności zakończono.

33. Dokonano rozpoznania sprawy zanieczyszczania miasta przez tzw. ?niską emisyjność?, przeprowadzano szereg kontroli zgodnie z Ustawą ?o ochronie środowiska?, realizacja działań uświadamiająco profilaktycznych ? czynności w toku.

34. Kontrola miejsc zgłaszanych przez Radnych i Mieszkańców (okolice Przedszkola ul. Żwirki Wigury, oś. Przy Plantach, Górnicza, Buczka okolice szkół i sklepów i inne) ? czynności w toku.

35. Stała współpraca z Referatem Usług Komunalnych UM Mikołów, Stowarzyszeniem ?Pro-Animali? oraz schroniskiem dla zwierząt ? w sprawach opieki nad zwierzętami ? czynności w toku.

36. Kontrole ul. Żwirki Wigury, Zawilców, Górnicza, Pszczyńska, Krakowska, św. Wojciecha, Prusa pod względem parkowania pojazdów ? czynności w toku.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 498 zdarzeń (w tym interwencji ? nie wyszczególnionych w tym informatorze) ? czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron ? w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) ? czynności zakończono.

3. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) ? 6 wizji lokalnych czynności zakończono.

4. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych ? 2 ? czynności zakończono.

5. Czynności służbowe z MOPS Mikołów ? 1 ? czynności zakończono.

6. Pozostałe wyjazdy ? 4 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) ? czynności zakończono.

7. Wspólne służby z Policją ? 9? czynności zakończono.

8. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 0 – czynności zakończono.

9. Wizje w terenie z Wydziałem Komunalnym w tym odbiór oznakowania (dot. zmiany organizacji ruchu) ? 2 ? czynności zakończono.

10. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem (niepotwierdzone) ? 21 ? czynności zakończono.

11. Pomoc w uruchomieniu samochodu ? 12 ? czynności zakończono.

12. Interwencje w sprawie dzikich wysypisk śmieci ? 2 ? czynności zakończono.

13. Ustalenie miejsca pobytu dla Wydziału Obywatelskiego UM Mikołów ? 0 ? czynności zakończono.

14. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 27 + 3 ? czynności zakończono.

15. Interwencje w sprawie znaków drogowych ? 4 ? czynności zakończono.

16. Czynności w ramach akcji ?Bezpieczna Droga Do Szkoły 2017? – 23 ? czynności zakończono.

17. Reakcja na reklamy umieszczone w miejscach niedozwolonych ? 1 ? czynności zakończono.

18. Udzielenie pomocy osobie ? 6 ? czynności zakończono.

19. Wizje z Wydziałem Ewidencji Ludności ? 1 ? czynności zakończono.

20. Czynności w sprawie nieporządku na działkach i posesjach ?8 ? czynności zakończono.

21. Interwencje w sprawie drzew i krzewów ? 1 ? czynności zakończono.

22. Czynności w sprawie zanieczyszczonej drogi oraz utrzymania pasów drogowych ? 3 ? czynności zakończono.

23. Czynności w sprawie awarii telefonicznych, wodno-kan, energetycznych: 3 ? czynności zakończono.

24. Asysta udzielana ZGL-owi ? 0 ? czynności zakończono.

25. Czynności w sprawie numeracji posesji ? 5 ? czynności w toku.

26. Czynności w sprawie nieużytkowanych pojazdów (wraki) ? 0 ? czynności zakończono.

27. Kontrola spalania w piecach zakończona protokołem ? 37 ? czynności w toku.

28. Interwencja w sprawie gospodarki nieczystościami ciekłymi i odpadami komunalnymi ? 1 ? czynności zakończono.

29. Odwiezienie osoby potrzebującej do schroniska, działania wspólnie z MOPS ? 0 ? czynności zakończono.

30. Interwencje w sprawie odśnieżania dróg i chodników ? 5 ? czynności zakończono.

31. Interwencje w sprawie spalania traw i odpadów na zewnątrz ? 2? czynności zakończono.

32. Interwencje inne ? 13 ? czynności zakończono.

33. Interwencje dotyczące nieprawidłowego parkowania ? 79 ? czynności zakończono.