Działania Straży Miejskiej – grudzień 2016r, styczeń 2017r

Sprawozdanie za okres od 08.12.2016r do 06.02.2017r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono:
zdarzeń 1352 (w tym interwencje – nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji Rady Miejskiej, Komisjach Rady Miejskiej oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej – czynności zakończono.

2. Prowadzenie strony internetowej www.strazmiejska.mikolow.euczynności w toku.

3. Od dnia 01 września 2016r udział w realizacji akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły” czynności w toku.


4. Kontynuowanie procesu sprawdzenia gospodarki wodnej i ściekowej na terenie Gminy czynności w toku.

5. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej dokonano sprawdzeń miejsc przebywania bezdomnych, sytuacja w dalszym ciągu jest monitorowana – czynności w toku.

6. Stała kontrola przestrzegania przepisów w zakresie sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach, oraz działania prewencyjne w tym zakresie (informowanie, rozdawanie darmowych woreczków) – czynności w toku.

7. W dniu 30 stycznia 2017r przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w odprawie rocznej w Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie czynności zakończono.

8. W dniu 02 lutego 2017r wspólnie z Wydziałem Komunalnym UM i przedstawicielem wykonawcy – dokonano odbioru oznakowania pionowego i poziomego ul. św. Wojciecha, Cmentarna – czynności zakończono.

9. Przekazano „Gazecie Mikołowskiej” artykuły prasowe na tematy związane ze spalaniem w piecach i smogiem – czynności zakończono.

10. Wspólnie z Referatem Utrzymania Infrastruktury Komunalnej – dokonano przeglądu prawidłowości oznakowania drogowego na terenie Mikołowa (nieprawidłowości zostały zgłoszone, będą usuwane i poprawiane w ramach dalszych prac) – czynności w toku.

11. Prewencyjne patrole w rejonie ul. Buczka i przyległych (włamania i kradzieże) – czynności w toku.

12. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska, – czynności w toku.

13. W dniach od 14 stycznia do 29 stycznia 2017r realizacja akcji „Bezpieczne Ferie” – czynności zakończono – czynności zakończono.

14. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych – czynności w toku.

15. W dniu 29 grudnia 2016r przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu zarządu Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Mikołowski” – czynności zakończono.

16. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – czynności w toku.

17. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa, oraz zakazu zatrzymywania przy ul. św. Wojciecha – czynności w toku.

18. Kontrola i doprowadzanie do prawidłowego ustawienia znaków drogowych na terenie Gminy Mikołów – czynności w toku.


19. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole i zabezpieczenia) – czynności w toku.

20. W dniu 31 stycznia 2017 odbyło się spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej w Orzeszu w sprawie nawiązania współpracy przy organizacji na terenie Orzesza pokazów rozpalania w piecach – czynności w toku.

21. Żebractwo (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.

22. Stała współpraca z Fundacją ITAKA w sprawie poszukiwań osób zaginionych – czynności w toku.

23. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu „odpady niczyje” – czynności w toku.

24. W dniu 08 stycznia 2017r zabezpieczono przebieg „Jarmarku Staroci” na mikołowskim Rynku – czynności zakończono.

25. W dniu 31 grudnia 2016r zabezpieczano miasto z okazji „przywitania nowego roku” – czynności zakończono.

26. W dniu 14 stycznia 2017r zabezpieczano miasto podczas zlotu Foodtrucków na Rynkuczynności zakończono.

27. W dniu 15 stycznia 2017r zabezpieczano miasto w trakcie zlotu Foodtrucków i WOŚP czynności zakończono.

28. Z uwagi na pogarszające się warunki atmosferyczne (śnieg i lód) 63-krotnie interweniowano u podmiotów odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg i chodników czynności w toku.

29. We współpracy z Referatem Wymiaru Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnym dokonano sprawdzenia posesji w zakresie prawidłowości realizowania obowiązku składania deklaracji „śmieciowych” i umieszczania numerów porządkowych posesji – czynności w toku.

30. Kontrola miejsc zagrożonych zgłoszonych przez Sołtysów, Radnych i mieszkańców – czynności w toku.

31. W dniu 16 grudnia 2016r udział w sesji Rady Miasta Mikołowa – czynności zakończono.

39. We współpracy z Wydziałem Komunalnym oraz Wydziałem Gospodarki Mieniem UM dokonano ustaleń i wszczęcia procedury ograniczającej wjazd i postój przyczep reklamowych na parkingach Gminnych – czynności w toku.

40. Przy współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Tychach przeprowadzono czynności w związku z ujawnieniem martwego drobiu w Mikołowie Mokrem – czynności zakończono.

41. Zrealizowano czynności zlecone przez inne jednostki Straży Miejskiej – czynności zakończono.

42. Dokonano rozpoznania sprawy zanieczyszczania miasta przez tzw. „niską emisyjność”, przeprowadzano szereg kontroli zgodnie z Ustawą „o ochronie środowiska”, realizacja działań uświadamiająco profilaktycznych – czynności w toku.

43. Wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska opiniowano projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie walki z „niską emisją” – czynności w toku.

44. Kontrola miejsc zgłaszanych przez Radnych i Mieszkańców (okolice Przedszkola ul. Żwirki Wigury, oś. XXX lecia, Górnicza, Buczka okolice szkół i sklepów i inne) – czynności w toku.

45. Stała współpraca z Referatem Usług Komunalnych UM Mikołów, Stowarzyszeniem „Pro-Animali” oraz schroniskiem dla zwierząt – w sprawach opieki nad zwierzętami – czynności w toku.

46. Kontrole ul. Żwirki Wigury, Zawilców, Górnicza, Pszczyńska, Krakowska, św. Wojciecha, Prusa pod względem parkowania pojazdów – czynności w toku.

47. W dniu 15 grudnia 2016r wspólnie z pracownikiem MOPS brano udział w przetransportowaniu osoby potrzebującej do placówki zajmującej się pomocą osobom bezdomnym – czynności zakończono.

48. W dniu 11 stycznia 2017r wspólnie z pracownikiem MOPS brano udział w przetransportowaniu osoby potrzebującej do placówki zajmującej się pomocą osobom bezdomnym – czynności zakończono.

49. W dniu 02 lutego 2017r wspólnie z pracownikiem MOPS brano udział w przetransportowaniu osoby potrzebującej do placówki zajmującej się pomocą osobom bezdomnym – czynności zakończono.

49. Sprawdzanie prawidłowości realizacji gospodarki odpadami ciekłymi (ścieki) – czynności w toku.

50. Sprawdzanie prawidłowości umieszczania numerów porządkowych posesji na terenie Gminy – czynności w toku.

51. W dniu 09 grudnia 2016r udział w realizacji reportażu TVS „Eko misja” dotyczącego działań ekologicznych na terenie Gminy Mikołów (emisja programu nastąpiła 16 grudnia 2016r) – czynności zakończono.

52. W dniu 20 grudnia 2016r udział przedstawiciela Straży Miejskiej w spotkaniu opłatkowym w klubie AA „Powrót” – czynności zakończono.

53. W dniu 22 grudnia 2016r udzielano pomocy Państwowej Straży Pożarnej podczas wycinki drzew w Bujakowie – czynności zakończono.

54. W dniu 09 stycznia 2017r udział w zajęciach pokazowo szkoleniowych OSP Bujaków oraz w spotkaniu Zarządu Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – czynności zakończono.


B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 1352 zdarzeń (w tym interwencji – nie wyszczególnionych w tym informatorze) – czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron – w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) – czynności zakończono.

3. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) – 4 wizji lokalnych czynności zakończono.

4. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych – 1 – czynności zakończono.

5. Czynności służbowe z MOPS Mikołów – 3 – czynności zakończono.

6. Pozostałe wyjazdy – 11 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) – czynności zakończono.

7. Wspólne służby z Policją – 8 – czynności zakończono.

8. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 7 – czynności zakończono.

9. Dokonano 68 kontroli spalania w piecach, zakończonych sporządzeniem protokołów kontroli zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska – czynności w toku.

10. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem w piecach (niepotwierdzone, nie zakończone protokołem) – 28 – czynności zakończono.

11. Wizje lokalne z Zakładem Gospodarki Lokalowej – 0 – czynności zakończono.

12. Odwieziono osobę nietrzeźwą do Izby Wytrzeźwień (lub odwiezienie do domu) – 1 – czynności zakończono.

13. Ustalenie miejsca pobytu dla Wydziału Obywatelskiego UM Mikołów – 5 – czynności zakończono.

14. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 50 – czynności zakończono.

15. Interwencje w sprawie znaków drogowych –18 – czynności zakończono.

16. Czynności w ramach akcji „Bezpieczna Droga Do Szkoły 2016” – 24 – czynności zakończono.

17. Odwieziono do noclegowni osobę potrzebującą – 3 – czynności zakończono.

18. Udzielono pomocy osobie potrzebującej – 2 – czynności zakończono.

19. Reakcja na reklamy umieszczone w miejscach niedozwolonych – 14 – czynności zakończono.

20. Czynności w sprawie umieszczenia numerów porządkowych posesji – 20 – czynności w toku.

21. Interwencje w sprawie odśnieżania chodników i ulic – 63 – czynności zakończono.

22. Pomoc w uruchomieniu samochodu (okres zimowy) – 6 – czynności zakończono.