Działania Straży Miejskiej – grudzień 2015r

W przedmiotowym okresie przeprowadzono: zdarzeń 369 (w tym interwencje – nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji Rady Miejskiej, Komisjach Rady Miejskiej oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej – czynności zakończono.

2. Prowadzenie strony internetowej www.strazmiejska.mikolow.eu – czynności w toku.

3. Wraz z Policją zabezpieczenie miejsca odnalezienia niewybuchu na Kamionce w dniach 19,20 listopad 2015r– czynności zakończono.

4. W dniu 10.12.2015r udział w kurso-konferencji dotyczącej „niskiej emisji spalin” zorganizowanej przez Straż Miejską w Rudzie Sląskiej – czynności zakończono.
5. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej ze względu na okres zimowy dokonano kontroli miejsc przebywania bezdomnych, sytuacja w dalszym ciągu jest monitorowana – czynności w toku.
6. Stała kontrola przestrzegania przepisów w zakresie sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach, oraz działania prewencyjne w tym zakresie (informowanie, rozdawanie darmowych woreczków) – czynności w toku.
7. Asysta Zakładowi Gospodarki Lokalowej w trakcie odebrania mieszkania na ul. Rynek – czynności zakończono.
8. Przekazano „Dziennikowi Zachodniemu” informacje na temat spalania odpadów oraz kontroli Straży Miejskiej w tym zakresie – czynności zakończono.
9. Przekazano „Gazecie Mikołowskiej” informacje na temat spalania odpadów oraz kontroli Straży Miejskiej w tym zakresie – czynności zakończono.
10. Wspólnie z Referatem Utrzymania Infrastruktury Komunalnej – dokonano przeglądu prawidłowości oznakowania drogowego na terenie Mikołowa (nieprawidłowości zostały zgłoszone, będą usuwane i poprawiane w ramach dalszych prac) – czynności w toku.
11. Stała kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego ul. Zamkowej (zakaz ruchu) – czynności w toku.
12. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska, – czynności w toku.
13. Wspólnie z Wydziałem Gospodarki Mieniem i Biurem ds Ochrony Zabytków – czynności związane z „inwentaryzacją” wszystkich reklam umieszczonych na terenie Gminy Mikołów – czynności zakończono.
14. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych – czynności w toku.
15. Z polecenia Burmistrza wspólnie z Centrum Integracji Społecznej – przeprowadzono i wprowadzono w życie pierwszy etap akcji związanej z przeprowadzaniem dzieci przez przejścia dla pieszych w okolicy Szkoły Podstawowej nr 3 tzw. „Agatki, Stopki” – ewaluacja projektu – czynności w toku.
16. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – czynności w toku.
17. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa, oraz postoju przy ul. św. Wojciecha – czynności w toku.
18. Kontrola i doprowadzanie do prawidłowego ustawienia znaków drogowych na terenie Gminy Mikołów – czynności w toku.

19. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole) – czynności w toku.
20. W dniu 23.11.2015r. interweniowano w sprawie ujawnionego uszkodzonego pojazdu (wybite szyby) na ul. Rajcy – powiadomiono użytkownika, który usunął pojazd – czynności zakończono.

21. Żebractwo (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.
22. Stała współpraca z Fundacją ITAKA w sprawie poszukiwań osób zaginionych – czynności w toku.
23. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu „odpady niczyje” – czynności w toku.
24. Sporządzono projekt budżetu (wydatków) Straży Miejskiej na rok 2016 (dokonano kolejnej korekty), oraz przygotowano dokumentację do zatwierdzenia budżetu – czynności zakończono.
25. Udział w Sesji Rady Miasta Mikołowa w dniu 24.11.2015r. – czynności zakończono.

26. Udział w spotkaniu z Dyrekcją SP nr 5 – dotyczy bezpieczeństwa dzieci – czynności zakończono.
27. Interweniowano w sprawie uszkodzonego (złamanego) słupa telefonicznego przy ul. Oświęcimskiej – czynności zakończono.
28. Przygotowano ulotkę dotyczącą parkowania na parkingu przy Urzędzie Miasta – czynności zakończono.
29. Wykonano czynności w sprawie czynu nieobyczajnego na Rynku (oddawanie moczu do fontanny), ustalono sprawców, sprawa zostanie przekazana do Sądu Rejonowego z wnioskiem o ukaranie – czynności zakończono.
30. Wykonano czynności w sprawie „dzikiego wysypiska” śmieci na ul. Żwirki Wigury, sprawcę ustalono i ukarano grzywną, śmieci zostały uprzątnięte – czynności zakończono.
31. Uczestniczono w spotkaniu dotyczącym możliwości umieszczenia tablic ostrzegawczych dotyczących przekraczania prędkości – czynności zakończono.
32. Zrealizowano czynności zlecone przez inne jednostki Straży Miejskiej – czynności zakończono.
33. Dokonano rozpoznania sprawy zanieczyszczania miasta przez tzw. „niską emisyjność”, przeprowadzono szereg kontroli zgodnie z Ustawą „o ochronie środowiska” – czynności w toku.
34. W dniach od 30.11 do 04.12.2015r wraz z Policją udział w działaniach ukierunkowanych na bezpieczeństwo pieszych użytkowników dróg – czynności zakończone.
35. Kontrola miejsc zgłaszanych przez Radnych i Mieszkańców (okolice Przedszkola ul. Żwirki Wigury, oś. XXX lecia, okolice szkół i sklepów i inne) – czynności w toku.
36. Kontrola miejsc zagrożonych zgłaszanych przez Sołtysów, Radnych i mieszkańców – czynności w toku.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:
1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 369 zdarzeń (w tym interwencji – nie wyszczególnionych w tym informatorze) – czynności w większości zakończono na miejscu.
2. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron – w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) – czynności zakończono.
3. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) – 14 dni (często po kilka wizji w ciągu jednego dnia – łącznie około 61 wizji lokalnych) – czynności zakończono.
4. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych – 2 – czynności zakończono.
5. Czynności służbowe z MOPS Mikołów – 1 – czynności zakończono.
6. Pozostałe wyjazdy – 17 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) – czynności zakończono.
7. Wspólne służby z Policją – 15 – czynności zakończono.
8. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 0 – czynności zakończono.
9. Dokonano 52 kontrole spalania w piecach, sporządzono protokoły kontroli zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska – czynności w toku.

D. Inne:

1. Interwencje e-mailowe i telefoniczne zgłaszane przez Burmistrza, Z-ców Burmistrza oraz mieszkańców – zostały przeprowadzone i zrealizowane natychmiastowo.