Działania Straży Miejskiej – listopad 2016r

Sprawozdanie za okres od 19.10.2016r do 15.11.2016r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono:
zdarzeń 510 (w tym interwencje ? nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji Rady Miejskiej, Komisjach Rady Miejskiej oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej ? czynności zakończono.

2. Prowadzenie strony internetowej www.strazmiejska.mikolow.eu ? czynności w toku.

3. Od dnia 01 września 2016r udział w realizacji akcji ?Bezpieczna Droga do Szkoły? ? czynności w toku.


4. We współpracy z Radnym K. Rogalski rozpoczęto proces sprawdzenia gospodarki ściekowej w rejonie posesji przy ul. Rusinów, Zrębowa czynności w toku.

5. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej dokonano sprawdzeń miejsc przebywania bezdomnych, sytuacja w dalszym ciągu jest monitorowana ? czynności w toku.

6. Stała kontrola przestrzegania przepisów w zakresie sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach, oraz działania prewencyjne w tym zakresie (informowanie, rozdawanie darmowych woreczków) – czynności w toku.

7. W dniu 19 października 2016r udział wraz z Wydziałem Komunalnym, Policją oraz mieszkańcami w wizji lokalnej na ul. Torowej (dotyczy nieprawidłowego parkowania) ? czynności zakończono.

8. W dniu 10 listopada 2016r wspólnie z Wydziałem Komunalnym UM, Policją i przedstawicielem wykonawcy ? dokonano odbioru oznakowania pionowego i poziomego ul. Graniczna, Zrębowa, Tulipanów, Magnolii, Radosna, Spółdzielcza ? czynności zakończono.

9. Przekazano ?Gazecie Mikołowskiej? artykuł prasowy na temat związany ze spalaniem w piecach ? czynności zakończono.

10. Wspólnie z Referatem Utrzymania Infrastruktury Komunalnej ? dokonano przeglądu prawidłowości oznakowania drogowego na terenie Mikołowa (nieprawidłowości zostały zgłoszone, będą usuwane i poprawiane w ramach dalszych prac) ? czynności w toku.

11. Prewencyjne patrole w rejonie ul. Buczka i przyległych (włamania i kradzieże) – czynności w toku.

12. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska, ? czynności w toku.

13. W dniach 22,23,24 października 2016r uczestniczono w zabezpieczeniu przebiegu głosowania ?Budżet Obywatelski? ? czynności zakończono.

14. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych ? czynności w toku.

15. Udział w konsultacjach (wraz z Biurem Zarządzania bezpieczeństwem i Policją) dotyczących modernizacji monitoringu miejskiego ? czynności w toku.

16. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych ? czynności w toku.

17. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa, oraz zatrzymywania przy ul. św. Wojciecha ? czynności w toku.

18. Kontrola i doprowadzanie do prawidłowego ustawienia znaków drogowych na terenie Gminy Mikołów ? czynności w toku.


19. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole i zabezpieczenia) – czynności w toku.

20. W dniu 27 października 2016 odbyło się spotkanie z OSP (z terenu Gminy) w sprawie nawiązania współpracy przy organizacji pokazów rozpalania w piecach ? czynności zakończono.

21. Żebractwo (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.

22. Stała współpraca z Fundacją ITAKA w sprawie poszukiwań osób zaginionych – czynności w toku.

23. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu ?odpady niczyje? ? czynności w toku.

24. W dniu 06 listopada 2016r zabezpieczono przebieg ?Jarmarku Staroci? na mikołowskim Rynku – czynności zakończono.

25. W dniu 11 listopada 2016r wspólnie z Policją zabezpieczano przebieg uroczystości związanych z ?Świętem niepodległości?, przedstawiciele Straży Miejskiej wzięli udział w uroczystościach – czynności zakończono.

26. W dniu 24 października 2016r wspólnie z Wydziałem Komunalnym oraz przedstawicielem Policji i PZD dokonano kontroli oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (sporządzono wykaz usterek i koniecznych poprawek). ? czynności zakończono.

27. W dniach od 31 października do 02 listopada 2016 Straż Miejska uczestniczyła w akcji ?Znicz 2016? ? czynności zakończono.

28. We współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w dniu 13 listopada 2016r rozpoczęto (dwoma pokazami) działania mające na celu zaprezentowanie mieszkańcom możliwości ekologicznego rozpalania w piecach. Czynności te zaplanowane są na wszystkie sołectwa. ? czynności w toku.

29. W dniu 21 października 2016r zorganizowano i przeprowadzono spotkanie z okazji 25 lecia Straży Miejskiej w Mikołowie ? czynności zakończono.

30. Kontrola miejsc zagrożonych zgłoszonych przez Sołtysów, Radnych i mieszkańców ? czynności w toku.

31. W dniu 25 października 2016r udział w sesji Rady Miasta Mikołowa ? czynności zakończono.

39. We współpracy z Wydziałem Komunalnym oraz Wydziałem Gospodarki Mieniem UM dokonano ustaleń i wszczęcia procedury ograniczającej wjazd i postój przyczep reklamowych na parkingach Gminnych ? czynności w toku.

40. W dniu 25 października 2016r Strażnicy Miejscy brali udział w zapewnieniu pomocy Policji ? na miejscu wypadku drogowego ? czynności zakończono.

41. Zrealizowano czynności zlecone przez inne jednostki Straży Miejskiej ? czynności w toku.

42. Dokonano rozpoznania sprawy zanieczyszczania miasta przez tzw. ?niską emisyjność?, przeprowadzano kontrole zgodnie z Ustawą ?o ochronie środowiska?, realizacja działań uświadamiająco profilaktycznych ? czynności w toku.

43. Wraz z Policją udział w działaniach ukierunkowanych na bezpieczeństwo pieszych użytkowników dróg, oraz na bezpieczeństwo i porządek publiczny ? czynności w toku.

44. Kontrola miejsc zgłaszanych przez Radnych i Mieszkańców (okolice Przedszkola ul. Żwirki Wigury, oś. XXX lecia, Górnicza, Buczka okolice szkół i sklepów i inne) ? czynności w toku.

45. Stała współpraca z Referatem Usług Komunalnych UM Mikołów, Stowarzyszeniem ?Pro-Animali? oraz schroniskiem dla zwierząt ? w sprawach opieki nad zwierzętami ? czynności w toku.

46. Kontrole ul. Żwirki Wigury, Zawilców, Górnicza, Pszczyńska, Krakowska, św. Wojciecha, Prusa pod względem parkowania pojazdów ? czynności w toku.

47. W dniu 26 października 2016r wspólnie z pracownikiem MOPS brano udział w przetransportowaniu potrzebującej osoby – do innej placówki zajmującej się pomocą osobom bezdomnym – czynności zakończono.

48. Kontrola prawidłowości realizacji gospodarki odpadami ciekłymi (ścieki) ? czynności w toku.

49. Kontrola prawidłowości umieszczania numerów porządkowych posesji na terenie Gminy ? czynności w toku.


B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 510 zdarzeń (w tym interwencji ? nie wyszczególnionych w tym informatorze) ? czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron ? w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) ? czynności zakończono.

3. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) ? 12 wizji lokalnych czynności zakończono.

4. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych ? 4 ? czynności zakończono.

5. Czynności służbowe z MOPS Mikołów ? 1 ? czynności zakończono.

6. Pozostałe wyjazdy ? 2 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) ? czynności zakończono.

7. Wspólne służby z Policją ? 6 ? czynności zakończono.

8. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 5 – czynności zakończono.

9. Dokonano 6 kontroli spalania w piecach, sporządzono protokoły kontroli zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska ? czynności w toku.

10. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem w piecach (niepotwierdzone – nie zakończone protokołem) ? 4 ? czynności zakończono.

11. Wizje lokalne z Zakładem Gospodarki Lokalowej ? 0 ? czynności zakończono.

12. Odwieziono osobę nietrzeźwą do Izby Wytrzeźwień ? 0 ? czynności zakończono.

13. Ustalenie miejsca pobytu dla Wydziału Obywatelskiego UM Mikołów ? 1 ? czynności zakończono.

14. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 12 ? czynności zakończono.

15. Interwencje w sprawie znaków drogowych ?22 ? czynności zakończono.

16. Czynności w ramach akcji ?Bezpieczna Droga Do Szkoły 2016? – 17 ? czynności zakończono.

17. Odwieziono do noclegowni osobę potrzebującą ? 1 ? czynności zakończono.

18. Udzielono pomocy osobie potrzebującej ? 2 ? czynności zakończono.