Działania Straży Miejskiej – listopad 2021r

Sprawozdanie za okres od 19.10.2021r do 15.11.2021r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono: 743 zdarzenia (w tym interwencje ? nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii Wojewoda Śląski wydał Decyzję nr ZKI.6330.9.5.2020(14) w którym poleca Burmistrzom miast zlecić z dniem 12 października 2020r podległym mu Strażom Miejskim dokonywanie dyslokacji patroli Straży Miejskich zgodnie z zaleceniami Komendanta Powiatowego Policji, organizacji wspólnych patroli z Policją oraz wprowadzenia innych form współpracy Straży Miejskich z jednostkami Policji. Ponadto realizację pozostałych zadań tak by były realizowane głównie w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.1 Od dnia 12 marca 2020r Strażnicy Miejscy wspólnie z Policją (i samodzielnie) przeprowadzają szereg opisanych poniżej czynności związanych z działaniami prewencyjnymi związanymi z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 ? czynności w toku.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 743 zdarzenia (w tym interwencje ? nie wyszczególnione w tym informatorze) ? czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) ? 12 czynności zakończono.

3. Pozostałe wyjazdy – 8 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) ? czynności zakończono.

4. Wspólne służby z Policją ? 12 – czynności zakończono.

5. Wizje w terenie z Wydziałem Komunalnym w tym odbiór oznakowania (dot. zmiany organizacji ruchu) ? 0? czynności zakończono.

6. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem (niepotwierdzone) ? 9 ? czynności zakończono.

7. Interwencje w sprawie zabezpieczonych zwierząt przekazanych właścicielowi ? 0 ? czynności zakończono.

8. Interwencje w sprawie śmieci w tym dzikie wysypiska śmieci ? 7 ? czynności zakończono.

9. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 6 + 1 ? czynności zakończono.

10. Interwencje w sprawie znaków drogowych ?3 ? czynności zakończono.

11. Kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych i interwencje w sprawie osób bezdomnych ? 4 ? czynności w toku.

12. Czynności w sprawie nieporządku na działkach i posesjach ? 7 ? czynności zakończono.

13. Interwencje w sprawie drzew i krzewów ? 1 ? czynności zakończono.

14. Czynności w sprawie zanieczyszczonej drogi oraz utrzymania pasów drogowych ? 8 ? czynności zakończono.

15. Czynności w sprawie awarii telefonicznych, wodno-kan, energetycznych ? 0 ? czynności zakończono.

16. Asysta udzielana ZGL-owi ? 0 ? czynności zakończono.

17. Czynności w sprawie nieużytkowanych pojazdów (wraki) ? 5 ? czynności zakończono.

18. Interwencja w sprawie gospodarki nieczystościami ciekłymi i odpadami komunalnymi w tym deklaracje śmieciowe ? 2 ? czynności zakończono.

19. Interwencje w sprawie spalania trawy i odpadów na zewnątrz ? 2 ? czynności zakończono.

20. Interwencje inne ? 7 ? czynności zakończono.

21. Interwencje i prewencyjne kontrole dotyczące nieprawidłowego parkowania ? 167 ? czynności zakończono.

22. Interwencje w sprawie przepełnionych koszy na śmieci ? 1 ? czynności zakończono.

23. Interwencje oraz kontrole miejsc w sprawie spożywania alkoholu w miejscach publicznych ? 211 ? czynności zakończono.

24. Pomoc prawna dla innych Straży Miejskich ? 1 ? czynności zakończono

25. Kontrola prewencja nieruchomości ? 31 ? czynności w toku.

26. Kontrola spalania w piecach zakończona protokołem – 9 ? czynności w toku.

27. Udzielenie pomocy osobie ? 5 ? czynności zakończono.

28. Czynności w sprawie numeracji posesji ? 0 ? czynności zakończono.

29. Czynności w sprawie plakatów i ogłoszeń umieszczanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych ? 31 ? czynności zakończono.

30. Odwiezienie nietrzeźwego do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania? 0 ? czynności zakończono.

31. Pomoc przy uruchomieniu samochodu ? 2 ? czynności zakończono.

32. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych – 1 ? czynności zakończono.

33. Wizje z Wydziałem Ewidencji Ludności ? 0 ? czynności zakończono.

34. Ustalenie miejsca pobytu osoby ? 4 ? czynności zakończono.

35. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 5 – czynności zakończono.

36. Odwiezienie bezdomnego do schroniska ? 0 ? czynności zakończono.

37. Sprawdzenie warunków trzymania zwierząt ? 0 ? czynności zakończono.

38. Działania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (dostarczanie żywności wskazanym osobom, działania wspólne z Domem Dziennej Pomocy i MOPS) ? 100 ? czynności w toku.

39. Działania prewencyjne związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 zakrywanie ust i nosa ? 64 ? czynności w toku.

40. Realizacja działań w ramach akcji ?Bezpieczna droga do szkoły? ? 17 ? czynności w toku.