Działania Straży Miejskiej – lipiec, sierpień 2017

Sprawozdanie za okres od 21.06.2017r do 20.08.2017r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono:  zdarzeń 1047  (w tym interwencje – nie wyszczególnione w tym informatorze).

 1. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania: 1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji Rady Miejskiej, Komisjach Rady Miejskiej oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej – czynności zakończono.2. Prowadzenie strony internetowej www.strazmiejska.mikolow.euczynności w toku.

  3. Od dnia 01 września 2016r udział w realizacji akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły”  – czynności zakończono.

 2. Kontynuowanie procesu sprawdzenia gospodarki wodnej i ściekowej na terenie Gminy – czynności w toku.
 3. Dokonano sprawdzeń miejsc przebywania bezdomnych, sytuacja w dalszym ciągu jest monitorowana – czynności w toku.
 4. Stała kontrola przestrzegania przepisów w zakresie sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach, oraz działania prewencyjne w tym zakresie (informowanie, rozdawanie darmowych woreczków) – czynności w toku.
 5. Sprawdzanie prawidłowości umieszczania numerów porządkowych posesji na terenie Gminy – czynności w toku.
 6. Sprawdzanie spraw porządkowych oraz stanu dróg i chodników – czynności w toku.
 7. Przekazano „Gazecie Mikołowskiej” artykuł prasowy na temat bezpiecznych wakacji – czynności zakończono.
 8. Wspólnie z Referatem Utrzymania Infrastruktury Komunalnej, Policją oraz PZD – dokonywano przeglądów prawidłowości oznakowania drogowego na terenie Mikołowa (nieprawidłowości zostały zgłoszone, będą usuwane i poprawiane w ramach dalszych prac) oraz odbiorów nowego oznakowania – czynności w toku.
 9. Prewencyjne patrole w rejonie ul. Buczka i przyległych (włamania i kradzieże) – czynności w toku.
 10. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska, – czynności w toku.
 11. W dniu 22 czerwca 2017r uczestniczono w Zespołe Koordynacji Służby Prewencyjnej Policji – czynności zakończono.
 12. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych – czynności w toku.
 13. Od 24 czerwca 2017r realizacja akcji „Bezpieczne Wakacje 2017” czynności zakończono.
 14. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – czynności w toku.
 15. 17. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa, oraz zakazu zatrzymywania przy ul. św. Wojciecha – czynności w toku.
 16. Kontrola i doprowadzanie do prawidłowego ustawienia znaków drogowych na terenie Gminy Mikołów – czynności w toku.
 17. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole i zabezpieczenia) – czynności w toku.
 18. W dniach 10 lipca i 14 lipca 2017 dwukrotnie udzielono pomocy osobie potrzebującej wspólnie z MOPS i pogotowiem ratunkowym – czynności zakończono.
  21. Czynności w związku z problemem żebractwa (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.
  22. Stała współpraca z Fundacją ITAKA w sprawie poszukiwań osób zaginionych – czynności w toku.
 19. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu „odpady niczyje” – czynności w toku.
 20. Realizacja kontroli zbiorników wodnych wspólnie ze Społeczną Strażą Rybacką w Mikołowie – czynności w toku.
 21. Realizacja akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Mikołowie – czynności zakończono.
 22. Od 30 czerwca 2017r zabezpieczenia terenu miasta w trakcie koncertów „Letnie Granie” – czynności w toku.
 23. W dniu 27 czerwca 2017r udział w Sesji Rady Miasta – czynności zakończono.
 24. We współpracy z Referatem Wymiaru Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi dokonano sprawdzenia posesji w zakresie prawidłowości realizowania obowiązku składania deklaracji „śmieciowych” i umieszczania numerów porządkowych posesji – czynności w toku.
 25. Kontrola miejsc zagrożonych zgłoszonych przez Sołtysów, Radnych i mieszkańców – czynności w toku.
 26. W dniu 11 sierpnia 2017r ujawniono i zabezpieczono miejsce zerwania linii energetycznej, usterka naprawiona – czynności zakończono.
 27. W związku z natężonym wykorzystywaniem placów zabaw i boisk w okresie wakacyjnym – dokonano częstych przeglądów tych miejsc – czynności zakończono.
 28. Zrealizowano czynności zlecone przez inne jednostki Straży Miejskiej – czynności zakończono.
 29. Dokonano rozpoznania sprawy zanieczyszczania miasta przez tzw. „niską emisyjność”, przeprowadzano szereg kontroli zgodnie z Ustawą „o ochronie środowiska”, realizacja działań uświadamiająco profilaktycznych – czynności w toku.
 30. Kontrola miejsc zgłaszanych przez Radnych i Mieszkańców (okolice Przedszkola ul. Żwirki Wigury, oś. XXX lecia, Górnicza, Buczka okolice szkół i sklepów i inne) – czynności w toku.
 31. Stała współpraca z Referatem Usług Komunalnych UM Mikołów, Stowarzyszeniem „Pro-Animali” oraz schroniskiem dla zwierząt – w sprawach opieki nad zwierzętami – czynności w toku.
 32. Kontrole ul. Żwirki Wigury, Zawilców, Górnicza, Pszczyńska, Krakowska, św. Wojciecha, Prusa pod względem parkowania pojazdów – czynności w toku.
 33. Przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska sprawdzanie prawidłowości realizacji gospodarki odpadami ciekłymi (ścieki) – czynności w toku.
 34. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:
 35. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 1047 zdarzeń (w tym interwencji – nie wyszczególnionych w tym informatorze) – czynności w większości zakończono na miejscu.
 36. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron – w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) – czynności zakończono.
 37. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) – 3 wizji lokalnychczynności zakończono.
 38. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych – 3 – czynności zakończono.
 39. Czynności służbowe z MOPS Mikołów – 1 – czynności zakończono.
 40. Pozostałe wyjazdy – 5 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) – czynności zakończono.
 41. Wspólne służby z Policją – 1 – czynności zakończono.
 42. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 8 – czynności zakończono.
 43. Dokonano 4 interwencji w sprawie spalania i wypalania traw (w tym 1 zakończone MKK) – czynności w toku.
 44. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem w piecach (niepotwierdzone, nie zakończone protokołem) – 7 – czynności zakończono.
 45. Wyjazdy (inne) – 5 – czynności zakończono.
 46. Interwencje w sprawie dzikich wysypisk śmieci – 2 – czynności zakończono.
 47. Ustalenie miejsca pobytu dla Wydziału Obywatelskiego UM Mikołów – 5 – czynności zakończono.
 48. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 41 + 8 – czynności zakończono.
 49. Interwencje w sprawie znaków drogowych – 7 – czynności zakończono.
 50. Czynności w ramach akcji „Bezpieczna Droga Do Szkoły 2016/2017” – 3 – czynności zakończono.
 51. Reakcja na reklamy umieszczone w miejscach niedozwolonych – 9 – czynności zakończono.
 52. Udzielenie pomocy osobie – 13 – czynności zakończono.
 53. Wizje z Wydziałem Ewidencji Ludności – 3 – czynności zakończono.
 54. Czynności w sprawie nieporządku na działkach i posesjach – 20 – czynności zakończono.
 55. Interwencje w sprawie drzew i krzewów – 4 – czynności zakończono.
 56. Czynności w sprawie zanieczyszczonej drogi oraz utrzymania pasów drogowych – 6 – czynności zakończono.
 57. Czynności w sprawie awarii telefonicznych, wodno-kan, energetycznych: 10 – czynności zakończono.
 58. Asysta udzielana ZGL – 2 – czynności zakończono.
 59. Czynności w sprawie numeracji posesji – 3 czynności w toku.
 60. 26. Pomoc w uruchomieniu pojazdu – 1czynności zakończone.
 61. Czynności w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2017” – 62 – czynności w toku.
 62. Wizja z MOPS – 1 – czynności zakończono.
 63. Kontrola spalania w piecach zakończona protokołem – 2 – czynności w toku.