Działania Straży Miejskiej – październik 2016r

Sprawozdanie za okres od 21.09.2016r do 18.10.2016r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono:
zdarzeń 487 (w tym interwencje – nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji Rady Miejskiej, Komisjach Rady Miejskiej oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej – czynności zakończono.

2. Prowadzenie strony internetowej www.strazmiejska.mikolow.euczynności w toku.

3. Od dnia 01 września 2016r udział w realizacji akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły” czynności w toku.


4. We współpracy z Radnym K. Rogalski rozpoczęto proces sprawdzenia gospodarki ściekowej w rejonie posesji przy ul. Rusinów, Zrębowa czynności w toku.

5. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej dokonano sprawdzeń miejsc przebywania bezdomnych, sytuacja w dalszym ciągu jest monitorowana – czynności w toku.

6. Stała kontrola przestrzegania przepisów w zakresie sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach, oraz działania prewencyjne w tym zakresie (informowanie, rozdawanie darmowych woreczków) – czynności w toku.

7. W dniu 24 września 2016r zabezpieczenie biegu ulicznego MOSIR czynności zakończono.

8. W dniu 29 września 2016r w ramach współpracy z Wydziałem Komunalnym UM podczas sporządzania oznakowania poziomego ul. Cmentarnej interweniowano w sprawie parkujących tam pojazdów – czynności zakończono.

9. Przekazano „Gazecie Mikołowskiej” artykuł prasowy na temat związany ze spalaniem w piecach – czynności zakończono.

10. Wspólnie z Referatem Utrzymania Infrastruktury Komunalnej – dokonano przeglądu prawidłowości oznakowania drogowego na terenie Mikołowa (nieprawidłowości zostały zgłoszone, będą usuwane i poprawiane w ramach dalszych prac) – czynności w toku.

11. Prewencyjne patrole w rejonie ul. Buczka i przyległych (włamania i kradzieże) – czynności w toku.

12. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska, – czynności w toku.

13. Na polecenie Burmistrza dokonano uzgodnień z Wydziałem Komunalnym UM w sprawie zmiany oznakowania parkingu przy ul. św. Wojciecha (zwiększenie ilości dostępnych miejsc parkingowych dla mieszkańców) – czynności zakończono.

14. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych – czynności w toku.

15. Udział w konsultacjach (wraz z Biurem Zarządzania bezpieczeństwem i Policją) dotyczących modernizacji monitoringu miejskiego – czynności w toku.

16. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – czynności w toku.

17. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa, oraz zatrzymywania przy ul. św. Wojciecha – czynności w toku.

18. Kontrola i doprowadzanie do prawidłowego ustawienia znaków drogowych na terenie Gminy Mikołów – czynności w toku.


19. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole i zabezpieczenia) – czynności w toku.

20. W ramach współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska UM wykonywano czynności związane z nieprawidłowościami dot. gospodarki ściekowej na ul. Poziomkowej – czynności w toku.

21. Żebractwo (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.

22. Stała współpraca z Fundacją ITAKA w sprawie poszukiwań osób zaginionych – czynności w toku.

23. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu „odpady niczyje” – czynności w toku.

24. W dniu 02 października 2016r zabezpieczono przebieg „Jarmarku Staroci” na mikołowskim Rynku – czynności zakończono.

25. W dniu 18 października 2016r udział w podsumowaniu działań w ramach „Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów” – czynności zakończono.

26. W dniach 24, 25 września 2016r udział w Powiatowej Młodzieżowej Szkole Liderów – czynności zakończono.

27. W dniu 24 września 2016r zabezpieczenie miasta podczas zlotu Foodtrucków na mikołowskim Rynku czynności zakończono.

28. We współpracy z Radnym K. Jakubiec, Biurem Zarządzania Bezpieczeństwem i Wydziałem Zarządzania Mieniem – podjęto czynności w celu ustalenia stanu prawnego odpowiedzialności za zwierzęta leśne (dziki) czynności w toku.

29. W dniu 06 października 2016r wykonano czynności w sprawie psów zanieczyszczających teren przy posesjach na ul. Skalnej – czynności zakończono.

30. Kontrola miejsc zagrożonych zgłoszonych przez Sołtysów, Radnych i mieszkańców – czynności w toku.

31. W dniu 27 września 2016r udział w wyjazdowej sesji Rady Miasta Mikołowa – czynności zakończono.

39. We współpracy z Wydziałem Komunalnym oraz Wydziałem Gospodarki Mieniem UM dokonano ustaleń i wszczęcia procedury ograniczającej wjazd i postój przyczep reklamowych na parkingach Gminnych – czynności w toku.

40. W dniu 30 września 2016r Strażnicy Miejscy brali czynny udział w przebiegu „Dnia Seniora” w MDK Mikołów – czynności zakończono.

41. Zrealizowano czynności zlecone przez inne jednostki Straży Miejskiej – czynności w toku.

42. Dokonano rozpoznania sprawy zanieczyszczania miasta przez tzw. „niską emisyjność”, przeprowadzano kontrole zgodnie z Ustawą „o ochronie środowiska”, realizacja działań uświadamiająco profilaktycznych – czynności w toku.

43. Wraz z Policją udział w działaniach ukierunkowanych na bezpieczeństwo pieszych użytkowników dróg, oraz na bezpieczeństwo i porządek publiczny – czynności w toku.

44. Kontrola miejsc zgłaszanych przez Radnych i Mieszkańców (okolice Przedszkola ul. Żwirki Wigury, oś. XXX lecia, Górnicza, Buczka okolice szkół i sklepów i inne) – czynności w toku.

45. Stała współpraca z Referatem Usług Komunalnych UM Mikołów, Stowarzyszeniem „Pro-Animali” oraz schroniskiem dla zwierząt – w sprawach opieki nad zwierzętami – czynności w toku.

46. Kontrole ul. Żwirki Wigury, Zawilców, Górnicza, Pszczyńska, Krakowska, św. Wojciecha, Prusa pod względem parkowania pojazdów – czynności w toku.

47. Wspólnie z pracownikiem MOPS interweniowano w sprawie osoby potrzebującej pomocy (odwieziono do noclegowni) – czynności zakończono.

48. Kontrola prawidłowości realizacji gospodarki odpadami ciekłymi (ścieki) – czynności w toku.

49. Kontrola prawidłowości umieszczania numerów porządkowych posesji na terenie Gminy – czynności w toku.


B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 487 zdarzeń (w tym interwencji – nie wyszczególnionych w tym informatorze) – czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron – w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) – czynności zakończono.

3. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) – 4 wizje lokalne czynności zakończono.

4. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych – 7 – czynności zakończono.

5. Czynności służbowe z MOPS Mikołów – 1 – czynności zakończono.

6. Pozostałe wyjazdy – 3 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) – czynności zakończono.

7. Wspólne służby z Policją – 2 – czynności zakończono.

8. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 2 – czynności zakończono.

9. Dokonano 3 kontrole spalania w piecach, sporządzono protokoły kontroli zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska – czynności w toku.

10. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem w piecach (niepotwierdzone – nie zakończone protokołem) – 11 – czynności zakończono.

11. Wizje lokalne z Zakładem Gospodarki Lokalowej – 0 – czynności zakończono.

12. Odwieziono osobę nietrzeźwą do Izby Wytrzeźwień – 0 – czynności zakończono.

13. Ustalenie miejsca pobytu dla Wydziału Obywatelskiego UM Mikołów – 1 – czynności zakończono.

14. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 26 – czynności zakończono.

15. Interwencje w sprawie znaków drogowych – 6 – czynności zakończono.

16. Czynności w ramach akcji „Bezpieczna Droga Do Szkoły 2016” – 19 – czynności zakończono.

17. Odwieziono do noclegowni osobę potrzebującą – 1 – czynności zakończono.