Działania Straży Miejskiej – grudzień 2016r, styczeń 2017r

Sprawozdanie za okres od 08.12.2016r do 06.02.2017r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono:
zdarzeń 1352 (w tym interwencje ? nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji Rady Miejskiej, Komisjach Rady Miejskiej oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej ? czynności zakończono.

2. Prowadzenie strony internetowej www.strazmiejska.mikolow.eu ? czynności w toku.

3. Od dnia 01 września 2016r udział w realizacji akcji ?Bezpieczna Droga do Szkoły? ? czynności w toku.


4. Kontynuowanie procesu sprawdzenia gospodarki wodnej i ściekowej na terenie Gminy czynności w toku.

5. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej dokonano sprawdzeń miejsc przebywania bezdomnych, sytuacja w dalszym ciągu jest monitorowana ? czynności w toku.

6. Stała kontrola przestrzegania przepisów w zakresie sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach, oraz działania prewencyjne w tym zakresie (informowanie, rozdawanie darmowych woreczków) – czynności w toku.

7. W dniu 30 stycznia 2017r przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w odprawie rocznej w Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie ? czynności zakończono.

8. W dniu 02 lutego 2017r wspólnie z Wydziałem Komunalnym UM i przedstawicielem wykonawcy ? dokonano odbioru oznakowania pionowego i poziomego ul. św. Wojciecha, Cmentarna ? czynności zakończono.

9. Przekazano ?Gazecie Mikołowskiej? artykuły prasowe na tematy związane ze spalaniem w piecach i smogiem ? czynności zakończono.

10. Wspólnie z Referatem Utrzymania Infrastruktury Komunalnej ? dokonano przeglądu prawidłowości oznakowania drogowego na terenie Mikołowa (nieprawidłowości zostały zgłoszone, będą usuwane i poprawiane w ramach dalszych prac) ? czynności w toku.

11. Prewencyjne patrole w rejonie ul. Buczka i przyległych (włamania i kradzieże) – czynności w toku.

12. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska, ? czynności w toku.

13. W dniach od 14 stycznia do 29 stycznia 2017r realizacja akcji ?Bezpieczne Ferie? – czynności zakończono ? czynności zakończono.

14. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych ? czynności w toku.

15. W dniu 29 grudnia 2016r przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu zarządu Stowarzyszenia ?Bezpieczny Powiat Mikołowski? ? czynności zakończono.

16. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych ? czynności w toku.

17. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa, oraz zakazu zatrzymywania przy ul. św. Wojciecha ? czynności w toku.

18. Kontrola i doprowadzanie do prawidłowego ustawienia znaków drogowych na terenie Gminy Mikołów ? czynności w toku.


19. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole i zabezpieczenia) – czynności w toku.

20. W dniu 31 stycznia 2017 odbyło się spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej w Orzeszu w sprawie nawiązania współpracy przy organizacji na terenie Orzesza pokazów rozpalania w piecach ? czynności w toku.

21. Żebractwo (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.

22. Stała współpraca z Fundacją ITAKA w sprawie poszukiwań osób zaginionych – czynności w toku.

23. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu ?odpady niczyje? ? czynności w toku.

24. W dniu 08 stycznia 2017r zabezpieczono przebieg ?Jarmarku Staroci? na mikołowskim Rynku – czynności zakończono.

25. W dniu 31 grudnia 2016r zabezpieczano miasto z okazji ?przywitania nowego roku? – czynności zakończono.

26. W dniu 14 stycznia 2017r zabezpieczano miasto podczas zlotu Foodtrucków na Rynku ? czynności zakończono.

27. W dniu 15 stycznia 2017r zabezpieczano miasto w trakcie zlotu Foodtrucków i WOŚP ? czynności zakończono.

28. Z uwagi na pogarszające się warunki atmosferyczne (śnieg i lód) 63-krotnie interweniowano u podmiotów odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg i chodników ? czynności w toku.

29. We współpracy z Referatem Wymiaru Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnym dokonano sprawdzenia posesji w zakresie prawidłowości realizowania obowiązku składania deklaracji ?śmieciowych? i umieszczania numerów porządkowych posesji ? czynności w toku.

30. Kontrola miejsc zagrożonych zgłoszonych przez Sołtysów, Radnych i mieszkańców ? czynności w toku.

31. W dniu 16 grudnia 2016r udział w sesji Rady Miasta Mikołowa ? czynności zakończono.

39. We współpracy z Wydziałem Komunalnym oraz Wydziałem Gospodarki Mieniem UM dokonano ustaleń i wszczęcia procedury ograniczającej wjazd i postój przyczep reklamowych na parkingach Gminnych ? czynności w toku.

40. Przy współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Tychach przeprowadzono czynności w związku z ujawnieniem martwego drobiu w Mikołowie Mokrem ? czynności zakończono.

41. Zrealizowano czynności zlecone przez inne jednostki Straży Miejskiej ? czynności zakończono.

42. Dokonano rozpoznania sprawy zanieczyszczania miasta przez tzw. ?niską emisyjność?, przeprowadzano szereg kontroli zgodnie z Ustawą ?o ochronie środowiska?, realizacja działań uświadamiająco profilaktycznych ? czynności w toku.

43. Wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska opiniowano projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie walki z ?niską emisją? ? czynności w toku.

44. Kontrola miejsc zgłaszanych przez Radnych i Mieszkańców (okolice Przedszkola ul. Żwirki Wigury, oś. XXX lecia, Górnicza, Buczka okolice szkół i sklepów i inne) ? czynności w toku.

45. Stała współpraca z Referatem Usług Komunalnych UM Mikołów, Stowarzyszeniem ?Pro-Animali? oraz schroniskiem dla zwierząt ? w sprawach opieki nad zwierzętami ? czynności w toku.

46. Kontrole ul. Żwirki Wigury, Zawilców, Górnicza, Pszczyńska, Krakowska, św. Wojciecha, Prusa pod względem parkowania pojazdów ? czynności w toku.

47. W dniu 15 grudnia 2016r wspólnie z pracownikiem MOPS brano udział w przetransportowaniu osoby potrzebującej do placówki zajmującej się pomocą osobom bezdomnym – czynności zakończono.

48. W dniu 11 stycznia 2017r wspólnie z pracownikiem MOPS brano udział w przetransportowaniu osoby potrzebującej do placówki zajmującej się pomocą osobom bezdomnym – czynności zakończono.

49. W dniu 02 lutego 2017r wspólnie z pracownikiem MOPS brano udział w przetransportowaniu osoby potrzebującej do placówki zajmującej się pomocą osobom bezdomnym – czynności zakończono.

49. Sprawdzanie prawidłowości realizacji gospodarki odpadami ciekłymi (ścieki) ? czynności w toku.

50. Sprawdzanie prawidłowości umieszczania numerów porządkowych posesji na terenie Gminy ? czynności w toku.

51. W dniu 09 grudnia 2016r udział w realizacji reportażu TVS ?Eko misja? dotyczącego działań ekologicznych na terenie Gminy Mikołów (emisja programu nastąpiła 16 grudnia 2016r) – czynności zakończono.

52. W dniu 20 grudnia 2016r udział przedstawiciela Straży Miejskiej w spotkaniu opłatkowym w klubie AA ?Powrót? – czynności zakończono.

53. W dniu 22 grudnia 2016r udzielano pomocy Państwowej Straży Pożarnej podczas wycinki drzew w Bujakowie ? czynności zakończono.

54. W dniu 09 stycznia 2017r udział w zajęciach pokazowo szkoleniowych OSP Bujaków oraz w spotkaniu Zarządu Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych ? czynności zakończono.


B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 1352 zdarzeń (w tym interwencji ? nie wyszczególnionych w tym informatorze) ? czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron ? w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) ? czynności zakończono.

3. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) ? 4 wizji lokalnych czynności zakończono.

4. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych ? 1 ? czynności zakończono.

5. Czynności służbowe z MOPS Mikołów ? 3 ? czynności zakończono.

6. Pozostałe wyjazdy ? 11 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) ? czynności zakończono.

7. Wspólne służby z Policją ? 8 ? czynności zakończono.

8. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 7 – czynności zakończono.

9. Dokonano 68 kontroli spalania w piecach, zakończonych sporządzeniem protokołów kontroli zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska ? czynności w toku.

10. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem w piecach (niepotwierdzone, nie zakończone protokołem) ? 28 ? czynności zakończono.

11. Wizje lokalne z Zakładem Gospodarki Lokalowej ? 0 ? czynności zakończono.

12. Odwieziono osobę nietrzeźwą do Izby Wytrzeźwień (lub odwiezienie do domu) ? 1 ? czynności zakończono.

13. Ustalenie miejsca pobytu dla Wydziału Obywatelskiego UM Mikołów ? 5 ? czynności zakończono.

14. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 50 ? czynności zakończono.

15. Interwencje w sprawie znaków drogowych ?18 ? czynności zakończono.

16. Czynności w ramach akcji ?Bezpieczna Droga Do Szkoły 2016? – 24 ? czynności zakończono.

17. Odwieziono do noclegowni osobę potrzebującą ? 3 ? czynności zakończono.

18. Udzielono pomocy osobie potrzebującej ? 2 ? czynności zakończono.

19. Reakcja na reklamy umieszczone w miejscach niedozwolonych ? 14 ? czynności zakończono.

20. Czynności w sprawie umieszczenia numerów porządkowych posesji ? 20 ? czynności w toku.

21. Interwencje w sprawie odśnieżania chodników i ulic ? 63 ? czynności zakończono.

22. Pomoc w uruchomieniu samochodu (okres zimowy) ? 6 ? czynności zakończono.