Działania Straży Miejskiej – kwiecień 2023r

Sprawozdanie za okres od 18.04.2023r do 16.05.2023r.

W przedmiotowym okresie przeprowadzono: 832 zdarzenia (w tym interwencje ? nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii Wojewoda Śląski wydał Decyzję nr ZKI.6330.9.5.2020(14) w której poleca Burmistrzom miast zlecić z dniem 12 października 2020r podległym mu Strażom Miejskim dokonywanie dyslokacji patroli Straży Miejskich zgodnie z zaleceniami Komendanta Powiatowego Policji, organizacji wspólnych patroli z Policją oraz wprowadzenia innych form współpracy Straży Miejskich z jednostkami Policji. Ponadto realizację pozostałych zadań tak by były realizowane głównie w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. Decyzja została odwołana w dniu 09.12.2021r a następnie w dniu 09.12.2021r wydano Zarządzenie nr 419/21 Wojewody Śląskiego w sprawie użycia straży miejskich do wspólnych działań z Policją, głównie w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. Z dniem 01.05.2023r zniesiono większość obostrzeń dotyczących COVID-19, pozostały obostrzenia dotyczące noszenia maseczek w placówkach medycznych.

W dniu 16 maja 2022r stan epidemii zastąpiono stanem zagrożenia epidemicznego.1 Od dnia 12 marca 2020r Strażnicy Miejscy wspólnie z Policją (i samodzielnie) przeprowadzają szereg opisanych poniżej czynności związanych z działaniami prewencyjnymi związanymi z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 ? czynności w toku.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 832 zdarzenia (w tym interwencje ? nie wyszczególnione w tym informatorze) ? czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) ? 2 czynności zakończono.

3. Pozostałe wyjazdy (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) ? 6 czynności zakończono.

4. Wizje z Wydziałem Ewidencji Ludności ? 2 ? czynności zakończono.

5. Wizje w terenie z Wydziałem Komunalnym w tym odbiór oznakowania (dot. zmiany organizacji ruchu) ? 0? czynności zakończono.

6. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem (niepotwierdzone) ? 3 ? czynności zakończono.

7. Kontrola spalania w piecach zakończona protokołem – 1 ? czynności w toku.

8. Czynności w sprawie nieporządku na działkach i posesjach ? 0 ? czynności zakończono.

9. Interwencje w sprawie śmieci w tym dzikie wysypiska śmieci ? 6 ? czynności zakończono.

10. Interwencje w sprawie spalania trawy i odpadów w tym na zewnątrz ? 0 ? czynności zakończono.

11. Interwencja w sprawie gospodarki nieczystościami ciekłymi i odpadami komunalnymi w tym deklaracje śmieciowe ? 4 ? czynności zakończono.

12. Kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych i interwencje w sprawie osób bezdomnych ? 4 ? czynności w toku.

13. Odwiezienie bezdomnego do schroniska ? 1 ? czynności zakończono.

14. Interwencje w sprawie drzew i krzewów ? 1 ? czynności zakończono.

15. Czynności w sprawie zanieczyszczonej drogi oraz utrzymania pasów drogowych ? 2 ? czynności zakończono.

16. Czynności w sprawie awarii telefonicznych, wodno-kan, energetycznych ? 1 ? czynności zakończono.

17. Czynności w sprawie nieużytkowanych pojazdów (wraki) ? 2 ? czynności zakończono.

18. Interwencje w sprawie znaków drogowych ? 5 ? czynności zakończono.

19. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 11 + 6 ? czynności zakończono.

20. Interwencje w sprawie zabezpieczonych zwierząt przekazanych właścicielowi ? 1 ? czynności zakończono.

21. Sprawdzenie warunków trzymania zwierząt ? 0 ? czynności zakończono.

22. Interwencje w sprawie przepełnionych koszy na śmieci ? 0? czynności zakończono.

23. Interwencje oraz kontrole miejsc w sprawie spożywania alkoholu w miejscach publicznych ?281 ? czynności zakończono.

24. Interwencje i prewencyjne kontrole dotyczące nieprawidłowego parkowania ? 275 ? czynności zakończono.

25. Kontrola prewencja nieruchomości ? 87 ? czynności w toku.

26. Udzielenie pomocy osobie ? 1 ? czynności zakończono.

27. Czynności w sprawie numeracji posesji ? 0 ? czynności zakończono.

28. Czynności w sprawie plakatów i ogłoszeń umieszczanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych ? 6 ? czynności zakończono.

29. Odwiezienie nietrzeźwego do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania ? 0 ? czynności zakończono.

30. Pomoc przy uruchomieniu samochodu ? 3 ? czynności zakończono.

31. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych – 0 ? czynności zakończono.

32. Wspólne służby z Policją ? 3 – czynności zakończono.

33. Ustalenie miejsca pobytu osoby ? 1 ? czynności zakończono.

34. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 2 – czynności zakończono.

35. Interwencje inne ? 10 ? czynności zakończono.

36. Pomoc prawna dla innych Straży Miejskich oraz dostarczanie korespondencji własnej i UM ? 1 ? czynności zakończono

37. Działania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (dostarczanie żywności wskazanym osobom, działania wspólne z Domem Dziennej Pomocy ) ? 81 ? czynności w toku.

38. Realizacja działań w ramach akcji ?Bezpieczna droga do szkoły? ? 17 ? czynności w toku.

39. Antysmogowe działania edukacyjne (prelekcja) i działania informacyjne ? 0 ? czynności w toku.

40. Czynny udział w transporcie uchodźców z Ukrainy, transporcie paczek i darów, łóżek itp. – 3 ? czynności w toku.

41. Udział w spotkaniu sołeckim oraz udział w spotkaniach z mieszkańcami w tym szkoły, przedszkola ? 0 – czynności w toku.

42. Zabezpieczenia miejsca zdarzenia i inne ? 0 ? czynności zakończono.

43. Wyjazdy z MOPS Mikołów czynności w sprawie deklaracji źródeł emisyjności ? 0 ? czynności w toku.

44. Ciągła dystrybucja worków na odpady selektywne (papier. plastik, szkło, bio odpady, liście), oraz woreczki na psie odchody ? z usługi tej korzysta co miesiąc od kilkudziesięciu do kilkuset osób.