Działania Straży Miejskiej – wrzesień 2017

Sprawozdanie za okres od 21.08.2017r do 13.09.2017r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono:  zdarzeń 518  (w tym interwencje – nie wyszczególnione w tym informatorze).

 1. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania: 1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji Rady Miejskiej, Komisjach Rady Miejskiej oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej – czynności zakończono.

  2. Prowadzenie strony internetowej www.strazmiejska.mikolow.euczynności w toku.

  3. Od dnia 04 września 2017r udział w realizacji akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły”  – czynności w toku.

 2. Kontynuowanie procesu sprawdzenia gospodarki wodnej i ściekowej na terenie Gminy – czynności w toku.
 3. Dokonano sprawdzeń miejsc przebywania bezdomnych, sytuacja w dalszym ciągu jest monitorowana – czynności w toku.
 4. Stała kontrola przestrzegania przepisów w zakresie sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach, oraz działania prewencyjne w tym zakresie (informowanie, rozdawanie darmowych woreczków) – czynności w toku.
 5. Sprawdzanie prawidłowości umieszczania numerów porządkowych posesji na terenie Gminy – czynności w toku.
 6. Sprawdzanie spraw porządkowych oraz stanu dróg i chodników – czynności w toku.
 7. W dniu 05 września przedstawiciel Straży Miejskiej wraz z delegacją Rady Miejskiej brał udział w uroczystościach upamiętniających 78 rocznicę wybuchu II wojny Światowej– czynności zakończono.
 8. Wspólnie z Referatem Utrzymania Infrastruktury Komunalnej, Policją oraz PZD – dokonywano przeglądów prawidłowości oznakowania drogowego na terenie Mikołowa (nieprawidłowości zostały zgłoszone, będą usuwane i poprawiane w ramach dalszych prac) oraz odbiorów nowego oznakowania – czynności w toku.
 9. Prewencyjne patrole w rejonie ul. Buczka i przyległych (włamania i kradzieże) – czynności w toku.
 10. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska, – czynności w toku.
 11. W dniu 02 września 2017 przedstawiciel Straży Miejskiej brał udział w otwarciu i zamknięciu Turnieju piłki nożnej w ramach Kampanii społecznej „Łańcuch Czystych serc”. – czynności zakończono.
 12. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych – czynności w toku.
 13. Zakończono realizację akcji „Bezpieczne Wakacje 2017” czynności zakończono.
 14. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – czynności w toku.
 15. 17. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa, oraz zakazu zatrzymywania przy ul. św. Wojciecha – czynności w toku.
 16. Kontrola i doprowadzanie do prawidłowego ustawienia znaków drogowych na terenie Gminy Mikołów – czynności w toku.
 17. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole i zabezpieczenia) – czynności w toku.
 18. W dniach 06 września i 08 września 2017 dwukrotnie udzielono pomocy osobom potrzebującym wspólnie z MOPS przewożąc je do noclegowni – czynności zakończono.
  21. Czynności w związku z problemem żebractwa (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.

  22. Stała współpraca z Fundacją ITAKA w sprawie poszukiwań osób zaginionych – czynności w toku.

 19. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu „odpady niczyje” – czynności w toku.
 20. Realizacja kontroli zbiorników wodnych wspólnie ze Społeczną Strażą Rybacką w Mikołowie – czynności w toku.
 21. Realizacja akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Mikołowie – czynności zakończono.
 22. W dniach 2 i 3 września 2017r zabezpieczenie terenu miasta w trakcie „Dni Mikołowa” – czynności zakończono.
 23. W dniu 29 sierpnia 2017r udział w Sesji Rady Miasta – czynności zakończono.
 24. We współpracy z Referatem Wymiaru Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi dokonano sprawdzenia posesji w zakresie prawidłowości realizowania obowiązku składania deklaracji „śmieciowych” i umieszczania numerów porządkowych posesji – czynności w toku.
 25. Kontrola miejsc zagrożonych zgłoszonych przez Sołtysów, Radnych i mieszkańców – czynności w toku.
 26. W dniu 09 września 2017r zabezpieczono przebieg Dożynek w Sołectwie Mokre – czynności zakończono.
 27. W związku z natężonym wykorzystywaniem placów zabaw i boisk w okresie wakacyjnym – dokonano częstych przeglądów tych miejsc – czynności zakończono.
 28. Zrealizowano czynności zlecone przez inne jednostki Straży Miejskiej – czynności zakończono.
 29. Dokonano rozpoznania sprawy zanieczyszczania miasta przez tzw. „niską emisyjność”, przeprowadzano szereg kontroli zgodnie z Ustawą „o ochronie środowiska”, realizacja działań uświadamiająco profilaktycznych – czynności w toku.
 30. Kontrola miejsc zgłaszanych przez Radnych i Mieszkańców (okolice Przedszkola ul. Żwirki Wigury, oś. XXX lecia, Górnicza, Buczka okolice szkół i sklepów i inne) – czynności w toku.
 31. Stała współpraca z Referatem Usług Komunalnych UM Mikołów, Stowarzyszeniem „Pro-Animali” oraz schroniskiem dla zwierząt – w sprawach opieki nad zwierzętami – czynności w toku.
 32. Kontrole ul. Żwirki Wigury, Zawilców, Górnicza, Pszczyńska, Krakowska, św. Wojciecha, Prusa pod względem parkowania pojazdów – czynności w toku.
 33. Przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska sprawdzanie prawidłowości realizacji gospodarki odpadami ciekłymi (ścieki) – czynności w toku.
 34. W dniu 28 sierpnia 2017r przedstawiciele Straży Miejskiej brali udział w spotkaniu roboczym związanym z kampanią społeczną „Łańcuch czystych serc” – czynności zakończono.
 35. W dniu 09 września 2017r brano udział w zabezpieczeniu i uroczystościach z okazji 130 lecia OSP Mikołów – czynności zakończono.
 36. W dniu 11 września 2017r przedstawiciele Straży Miejskiej brali udział w konferencji związanej z wejściem w życie Uchwały antysmogowej dla woj. śląskiego – czynności w toku.

 

 1. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:
 2. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 518 zdarzeń (w tym interwencji – nie wyszczególnionych w tym informatorze) – czynności w większości zakończono na miejscu.
 3. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron – w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) – czynności zakończono.
 4. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) – 13 wizji lokalnychczynności zakończono.
 5. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych – 1 – czynności zakończono.
 6. Czynności służbowe z MOPS Mikołów – 2 – czynności zakończono.
 7. Pozostałe wyjazdy – 1 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) – czynności zakończono.
 8. Wspólne służby z Policją – 5 – czynności zakończono.
 9. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 4 – czynności zakończono.
 10. Wizje w terenie z Wydziałem Komunalnym (dot. zmiany organizacji ruchu) – 2czynności zakończono.
 11. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem – 1 – czynności zakończono.
 12. Pomoc w uruchomieniu samochodu – 1 – czynności zakończono.
 13. Interwencje w sprawie dzikich wysypisk śmieci – 0 – czynności zakończono.
 14. Ustalenie miejsca pobytu dla Wydziału Obywatelskiego UM Mikołów – 0 – czynności zakończono.
 15. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 17 + 3 – czynności zakończono.
 16. Interwencje w sprawie znaków drogowych – 18 – czynności zakończono.
 17. Czynności w ramach akcji „Bezpieczna Droga Do Szkoły 2017” – 8 – czynności zakończono.
 18. Reakcja na reklamy umieszczone w miejscach niedozwolonych – 10 – czynności zakończono.
 19. Udzielenie pomocy osobie – 5 – czynności zakończono.
 20. Wizje z Wydziałem Ewidencji Ludności – 1 – czynności zakończono.
 21. Czynności w sprawie nieporządku na działkach i posesjach – 4 – czynności zakończono.
 22. Interwencje w sprawie drzew i krzewów – 0 – czynności zakończono.
 23. Czynności w sprawie zanieczyszczonej drogi oraz utrzymania pasów drogowych – 3 – czynności zakończono.
 24. Czynności w sprawie awarii telefonicznych, wodno-kan, energetycznych: 3 – czynności zakończono.
 25. Asysta udzielana ZGL – 1 – czynności zakończono.
 26. Czynności w sprawie numeracji posesji – 2 czynności w toku.
 27. 26. Pomoc w uruchomieniu pojazdu – 1czynności zakończone.
 28. Czynności w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2017” – 5 – czynności zakończono.
 29. Kontrola spalania w piecach zakończona protokołem – 1 – czynności w toku.
 30. Interwencja w sprawie gospodarki nieczystościami ciekłymi – 1 – czynności zakończono.
 31. Czynności w sprawie raków pojazdów – 1 – czynności zakończono.
 32. Czynności w sprawie wypalania (traw, śmieci) – 2 – czynności zakończono.