Działania Straży Miejskiej ? styczeń 2019r

Sprawozdanie za okres od 12.12.2018r do 14.01.2019r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono:
594 zdarzenia (w tym interwencje ? nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji Rady Miejskiej, Komisjach Rady Miejskiej oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej ? czynności zakończono.

2. Prowadzenie strony internetowej www.strazmiejska.mikolow.eu ? czynności w toku.

3. Od dnia 03 września 2018r udział w realizacji akcji ?Bezpieczna Droga do Szkoły? ? czynności w toku.

 
4. Kontynuowanie procesu sprawdzenia gospodarki wodnej i ściekowej na terenie Gminy – czynności w toku.

5. Dokonano sprawdzeń miejsc przebywania bezdomnych, sytuacja w dalszym ciągu jest monitorowana ? czynności w toku.

6. Stała kontrola przestrzegania przepisów w zakresie sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach, oraz działania prewencyjne w tym zakresie (informowanie, rozdawanie darmowych woreczków) – czynności w toku.

7. Sprawdzanie prawidłowości umieszczania numerów porządkowych posesji na terenie Gminy ? czynności w toku.

8. Sprawdzanie spraw porządkowych oraz stanu dróg i chodników ? czynności w toku.

9. W dniu 13.01.2019r Strażnicy Miejscy wraz z OSP Bujaków i OSP Mikołów brali udział w pokazie ekologicznym w Bujakowie – czynności zakończono.

10. Wspólnie z MOPS rozpoczęto akcję monitorowania miejsc przebywania osób bezdomnych w celu ewentualnego udzielenia pomocy ? czynności w toku.

11. Prewencyjne patrole w rejonie ul. Buczka i przyległych (włamania i kradzieże) – czynności w toku.

12. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska, ? czynności w toku.

13. W dniu 10.01.2019r przedstawiciel Straży Miejskiej brał udział w Naradzie rocznej przeprowadzonej w Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie – czynności zakończono.

14. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych ? czynności w toku.

15. W dniu 18.12.2018r przedstawiciel Straży Miejskiej brał udział w Sesji Rady Miasta ? czynności zakończono.

16. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych ? czynności w toku.

17. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa, oraz zakazu zatrzymywania przy ul. św. Wojciecha ? czynności w toku.

18. Kontrola i doprowadzanie do prawidłowego ustawienia znaków drogowych na terenie Gminy Mikołów ? czynności w toku.

19. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole i zabezpieczenia) – czynności w toku.

20. W ostatnim czasie znacznie nasiliła się ilość wydawanych worków na selektywną zbiórkę odpadów a w szczególności bioodpady (codziennie wydajemy nawet kilkadziesiąt worków), wydawane są także woreczki na psie odchody ? czynności w toku.

21. Czynności w związku z problemem żebractwa (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.

22. Stała współpraca z Fundacją ITAKA w sprawie poszukiwań osób zaginionych – czynności w toku.

23. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu ?odpady niczyje? ? czynności w toku.

24. We współpracy z Referatem Wymiaru Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi dokonano sprawdzenia posesji w zakresie prawidłowości realizowania obowiązku składania deklaracji ?śmieciowych? i umieszczania numerów porządkowych posesji ? czynności w toku.

25. Kontrola miejsc zagrożonych zgłoszonych przez Sołtysów, Radnych i mieszkańców ? czynności w toku.

26. Przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska sprawdzanie prawidłowości realizacji gospodarki odpadami ciekłymi (ścieki) ? czynności w toku.

27. W ramach współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska zabezpieczano kontrole w pasach drogowych ? czynności zakończono.

28. Dokonano rozpoznania sprawy zanieczyszczania miasta przez tzw. ?niską emisyjność?, przeprowadzano szereg kontroli zgodnie z Ustawą ?o ochronie środowiska?, realizacja działań uświadamiająco-profilaktycznych ? czynności w toku.

29. Kontrola miejsc zgłaszanych przez Radnych i Mieszkańców (okolice Przedszkola ul. Żwirki Wigury, oś. Przy Plantach, Górnicza, Buczka okolice szkół i sklepów i inne) ? czynności w toku.

30. Stała współpraca z Referatem Usług Komunalnych UM Mikołów, Stowarzyszeniem ?Pro-Animali?, Głównym Specjalistą ds. Łowiectwa i Ochrony Zwierząt oraz schroniskiem dla zwierząt ? w sprawach opieki nad zwierzętami ? czynności w toku.

31. Kontrole ul. Żwirki Wigury, Zawilców, Górnicza, Pszczyńska, Krakowska, św. Wojciecha, Prusa pod względem parkowania pojazdów ? czynności w toku.

32. W dniu 31.12.2018r Strażnicy Miejscy zabezpieczali teren miasta w trakcie imprez Sylwestrowych ? czynności zakończono.

33. Od dnia 01.11.2018r Strażnicy Miejscy w dni wolne i święta pełnią dyżury ?antysmogowe? w celu możliwości realizacji zadań z Uchwały antysmogowej ? czynności w toku.

34. Zrealizowano czynności zlecone przez inne jednostki Straży Miejskiej ? czynności zakończono.

35. W dniu 13.01.2019r Strażnicy Miejscy zabezpieczali teren miasta w trakcie imprez związanych z finałem WOŚP ? czynności zakończono.

36. W okresie od 13.12.2018r do 22.12.2018r Straż Miejska współpracowała z Biurem św. Mikołaja poprzez przyjmowanie w naszej siedzibie paczek dla osób potrzebujących, które następnie przekazaliśmy do biura ? czynności zakończono.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 594 zdarzeń (w tym interwencji ? nie wyszczególnionych w tym informatorze) ? czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron ? w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) ? czynności zakończono.

3. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) ? 11 wizji lokalnych czynności zakończono.

4. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych ? 0 ? czynności zakończono.

5. Czynności służbowe z MOPS Mikołów ? 1 ? czynności zakończono.

6. Pozostałe wyjazdy ? 3 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) ? czynności zakończono.

7. Wspólne służby z Policją ? 10 – czynności zakończono.

8. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 2 – czynności zakończono.

9. Wizje w terenie z Wydziałem Komunalnym w tym odbiór oznakowania (dot. zmiany organizacji ruchu) ? 0 ? czynności zakończono.

10. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem (niepotwierdzone) ? 13 ? czynności zakończono.

11. Pomoc w uruchomieniu samochodu ? 3 ? czynności zakończono.

12. Interwencje w sprawie dzikich wysypisk śmieci ? 0 ? czynności zakończono.

13. Ustalenie miejsca pobytu dla Wydziału Obywatelskiego UM Mikołów ? 3 ? czynności zakończono.

14. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 14 + 4 ? czynności zakończono.

15. Interwencje w sprawie znaków drogowych ? 6 ? czynności zakończono.

16. Czynności w ramach akcji ?Bezpieczna Droga do Szkoły? – 16 ? czynności zakończono.

17. Reakcja na reklamy umieszczone w miejscach niedozwolonych ? 3 ? czynności zakończono.

18. Udzielenie pomocy osobie ? 11 ? czynności zakończono.

19. Wizje z Wydziałem Ewidencji Ludności ? 4 ? czynności zakończono.

20. Czynności w sprawie nieporządku na działkach i posesjach ? 3 ? czynności zakończono.

21. Interwencje w sprawie drzew i krzewów ? 2 ? czynności zakończono.

22. Czynności w sprawie zanieczyszczonej drogi oraz utrzymania pasów drogowych ? 3 ? czynności zakończono.

23. Czynności w sprawie awarii telefonicznych, wodno-kan, energetycznych ? 3 ? czynności zakończono.

24. Asysta udzielana ZGL-owi ? 0 ? czynności zakończono.

25. Czynności w sprawie numeracji posesji ? 0 ? czynności w toku.

26. Czynności w sprawie nieużytkowanych pojazdów (wraki) ? 1 ? czynności zakończono.

27. Kontrola spalania w piecach zakończona protokołem ? 45 ? czynności zakończono.

28. Interwencja w sprawie gospodarki nieczystościami ciekłymi i odpadami komunalnymi ? 0 ? czynności zakończono.

29. Odwiezienie osoby potrzebującej do noclegowni, działania wspólnie z MOPS ? 1 ? czynności zakończono.

30. Interwencje w sprawie odśnieżania dróg i chodników ? 29 ? czynności zakończono.

31. Interwencje w sprawie spalania traw i odpadów na zewnątrz ? 0 ? czynności zakończono.

32. Interwencje inne ? 14 ? czynności zakończono.

33. Interwencje dotyczące nieprawidłowego parkowania ? 84 ? czynności zakończono.

34. Interwencje w sprawie przepełnionych koszy na śmieci ? 2 ? czynności zakończono.

35. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia wspólnie z Policją ? 1 ? czynności zakończono.

36. Interwencje w sprawie oświetlenia ulic ? 5 ? czynności zakończono.

37. Pozostałe interwencje w sprawie spalania ? 0 ? czynności zakończono.

38. Pozostałe interwencje dotyczące zwierząt (nieprawidłowe zabezpieczenie itp.) – 7 ? czynności zakończono.

39. Dyżury ?antysmogowe? w dni wolne i święta ? 26 ? czynności w toku.

40. Kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych ? 4 ? czynności w toku.