Działania Straży Miejskiej – czerwiec 2019r

Sprawozdanie za okres od 14.05.2019r do 11.06.2019r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono:
593 zdarzenia (w tym interwencje – nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji Rady Miejskiej, Komisjach Rady Miejskiej oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej – czynności zakończono.

2. Prowadzenie strony internetowej www.strazmiejska.mikolow.euczynności w toku.

3. Od dnia 03 września 2018r udział w realizacji akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły” – czynności w toku.

 
4. Kontynuowanie procesu sprawdzenia gospodarki wodnej i ściekowej na terenie Gminy – czynności w toku.

5. Dokonano sprawdzeń miejsc przebywania bezdomnych, sytuacja w dalszym ciągu jest monitorowana – czynności w toku.

6. Stała kontrola przestrzegania przepisów w zakresie sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach, oraz działania prewencyjne w tym zakresie (informowanie, rozdawanie darmowych woreczków) – czynności w toku.

7. Sprawdzanie prawidłowości umieszczania numerów porządkowych posesji na terenie Gminy – czynności w toku.

8. Sprawdzanie spraw porządkowych oraz stanu dróg i chodników – czynności w toku.

9. Od dnia 13.01.2019r Straż Miejska prowadzi przy pomocy kamery termowizyjnej pokazy strat ciepła w domach (na prośbę mieszkańców) – czynności zakończono.

10. Wspólnie z MOPS prowadzono akcję monitorowania miejsc przebywania osób bezdomnych w celu ewentualnego udzielenia pomocy – czynności w toku.

11. Prewencyjne patrole w rejonie ul. Buczka i przyległych (włamania i kradzieże) – czynności w toku.

12. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska, – czynności w toku.

13. W dniu 19.05.2019r Strażnicy Miejscy wraz z Policją zabezpieczali, a inny przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w obchodach Dnia Strażaka – czynności zakończono.

14. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych – czynności w toku.

15. W dniu 21.05.2019r przedstawiciel Straży Miejskiej brał udział w Sesji Rady Miasta – czynności zakończono.

16. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – czynności w toku.

17. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa, oraz zakazu zatrzymywania przy ul. św. Wojciecha – czynności w toku.

18. Kontrola i doprowadzanie do prawidłowego ustawienia znaków drogowych na terenie Gminy Mikołów – czynności w toku.

19. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole i zabezpieczenia) – czynności w toku.

20. W ostatnim czasie znacznie nasiliła się ilość wydawanych worków na selektywną zbiórkę odpadów a w szczególności bioodpady (codziennie wydajemy nawet kilkadziesiąt worków), wydawane są także woreczki na psie odchody – czynności w toku.

21. Czynności w związku z problemem żebractwa (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.

22. Stała współpraca z Fundacją ITAKA w sprawie poszukiwań osób zaginionych – czynności w toku.

23. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu „odpady niczyje” oraz „zgłoszenia publiczne GIS” – czynności w toku.

24. We współpracy z Referatem Wymiaru Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi dokonano sprawdzenia posesji w zakresie prawidłowości realizowania obowiązku składania deklaracji „śmieciowych” i umieszczania numerów porządkowych posesji – czynności w toku.

25. Kontrola miejsc zagrożonych zgłoszonych przez Sołtysów, Radnych i mieszkańców – czynności w toku.

26. Przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska sprawdzanie prawidłowości realizacji gospodarki odpadami ciekłymi (ścieki) – czynności w toku.

27. W ramach współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska zabezpieczano kontrole w pasach drogowych – czynności zakończono.

28. Dokonano rozpoznania sprawy zanieczyszczania miasta przez tzw. „niską emisyjność”, przeprowadzano szereg kontroli zgodnie z Ustawą „o ochronie środowiska”, realizacja działań uświadamiająco-profilaktycznych – czynności w toku.

29. Kontrola miejsc zgłaszanych przez Radnych i Mieszkańców oraz, wnioski Policji wynikające np. z „Mapy Zagrożeń” (okolice Przedszkola ul. Żwirki Wigury, oś. Przy Plantach, Górnicza, Buczka okolice szkół i sklepów i inne) – czynności w toku.

30. Stała współpraca z Referatem Usług Komunalnych UM Mikołów, Stowarzyszeniem „Pro-Animali”, Głównym Specjalistą ds. Łowiectwa i Ochrony Zwierząt oraz schroniskiem dla zwierząt – w sprawach opieki nad zwierzętami – czynności w toku.

31. Kontrole ul. Żwirki Wigury, Zawilców, Górnicza, Pszczyńska, Krakowska, św. Wojciecha, Prusa pod względem parkowania pojazdów – czynności w toku.

32. W dniu 16.05.2019r przedstawiciel Straży Miejskiej brał udział w spotkaniu organizacyjnym Kampanii Społecznej „Łańcuch Czystych Serc” oraz Sesji Wyjazdowej do Parlamentu Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Profilaktyków – czynności zakończono.

33. Zrealizowano czynności zlecone przez inne jednostki Straży Miejskiej – czynności zakończono.

34. W dniu 4.06.2019r przedstawiciel Straży Miejskiej brał udział w Okresowym Przeglądzie Oznakowania Dróg oraz odbiorze Oznakowania Dróg – czynności zakończono.

35. W dniu 21.05.2019r Strażnicy Miejscy zabezpieczali wraz z Policją, a inny przedstawiciel Straży Miejskiej brał udział w uroczystościach związanych z obchodami Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – czynności zakończono.

36. W dniach 25 i 26.05.2019r. Strażnicy Miejscy uczestniczyli w zabezpieczeniu Miasta podczas Wyborów do Parlamentu Europejskiego – czynności zakończono.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 593 zdarzenia (w tym interwencji – nie wyszczególnionych w tym informatorze) – czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron – w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) – czynności zakończono.

3. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) – 14 wizji lokalnych czynności zakończono.

4. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych – 2 – czynności zakończono.

5. Czynności służbowe z MOPS Mikołów – 0 – czynności zakończono.

6. Pozostałe wyjazdy – 12 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) – czynności zakończono.

7. Wspólne służby z Policją – 7 – czynności zakończono.

8. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 3 – czynności zakończono.

9. Wizje w terenie z Wydziałem Komunalnym w tym odbiór oznakowania (dot. zmiany organizacji ruchu) – 1 czynności zakończono.

10. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem (niepotwierdzone) – 9 – czynności zakończono.

11. Pomoc w uruchomieniu samochodu – 0 – czynności zakończono.

12. Interwencje w sprawie dzikich wysypisk śmieci – 0 – czynności zakończono.

13. Ustalenie miejsca pobytu dla Wydziału Obywatelskiego UM Mikołów – 1 – czynności zakończono.

14. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 20 + 9 – czynności zakończono.

15. Interwencje w sprawie znaków drogowych – 1 – czynności zakończono.

16. Czynności w ramach akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły” – 21 – czynności zakończono.

17. Reakcja na reklamy umieszczone w miejscach niedozwolonych – 11 – czynności zakończono.

18. Udzielenie pomocy osobie – 3 – czynności zakończono.

19. Wizje z Wydziałem Ewidencji Ludności – 25 – czynności zakończono.

20. Czynności w sprawie nieporządku na działkach i posesjach – 4 – czynności zakończono.

21. Interwencje w sprawie drzew i krzewów – 6 – czynności zakończono.

22. Czynności w sprawie zanieczyszczonej drogi oraz utrzymania pasów drogowych – 17 – czynności zakończono.

23. Czynności w sprawie awarii telefonicznych, wodno-kan, energetycznych – 2 – czynności zakończono.

24. Asysta udzielana ZGL-owi – 0 – czynności zakończono.

25. Czynności w sprawie numeracji posesji – 0 czynności w toku.

26. Czynności w sprawie nieużytkowanych pojazdów (wraki) – 2czynności zakończono.

27. Kontrola spalania w piecach zakończona protokołem – 3 – czynności zakończono.

28. Interwencja w sprawie gospodarki nieczystościami ciekłymi i odpadami komunalnymi – 2 – czynności zakończono.

29. Odwiezienie osoby potrzebującej do noclegowni, działania wspólnie z MOPS – 0 – czynności zakończono.

30. Interwencje w sprawie odśnieżania dróg i chodników – 0 – czynności zakończono.

31. Interwencje w sprawie spalania traw i odpadów na zewnątrz – 2 – czynności zakończono.

32. Interwencje inne – 39 – czynności zakończono.

33. Interwencje dotyczące nieprawidłowego parkowania – 128 – czynności zakończono.

34. Interwencje w sprawie przepełnionych koszy na śmieci – 3 – czynności zakończono.

35. Interwencje w sprawie spożywania alkoholu – 163 – czynności zakończono.

36. Interwencje w sprawie oświetlenia ulic – 1 – czynności zakończono.

37. Pozostałe interwencje dotyczące zwierząt (nieprawidłowe zabezpieczenie itp.) – 2 – czynności zakończono.

38. Dyżury „antysmogowe” w dni wolne i święta – 0 – czynności w toku.

39. Kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych – 2 – czynności w toku.