Działania Straży Miejskiej – maj, czerwiec 2020r (Covid-19)

Sprawozdanie za okres od 01.05.2020r do 15.06.2020r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono: 1852 zdarzenia (w tym interwencje ? nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii Wojewoda Śląski wydał Polecenie nr 22/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 13 marca 2020r dotyczące ograniczenia kontroli w indywidualnych gospodarstwach domowych, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, oraz wydał Polecenie nr 46/2020 w którym poleca Burmistrzom miast zlecić z dniem 02 kwietnia 2020r podległym mu Strażom Miejskim dokonywanie dyslokacji patroli Straży Miejskich zgodnie z zaleceniami Komendanta Powiatowego Policji, organizacji wspólnych patroli z Policją oraz wprowadzenia innych form współpracy Straży Miejskich z jednostkami Policji. Ponadto realizację pozostałych zadań tak by były realizowane głównie w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.1 Od dnia 12 marca 2020r Strażnicy Miejscy wspólnie z Policją (i samodzielnie) przeprowadzają szereg opisanych poniżej czynności związanych z działaniami prewencyjnymi związanymi z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 ? czynności w toku.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 1852 zdarzenia (w tym interwencje ? nie wyszczególnionych w tym informatorze) ? czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) ? 25 wizja lokalnaczynności zakończono.

3. Pozostałe wyjazdy ? 16 – (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) ? czynności zakończono.

4. Wspólne służby z Policją ? 14 – czynności zakończono.

5. Wizje w terenie z Wydziałem Komunalnym w tym odbiór oznakowania (dot. zmiany organizacji ruchu) ? 11 ? czynności zakończono.

6. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem (niepotwierdzone) ? 3 ? czynności zakończono.

7. Interwencje w sprawie zabezpieczonych zwierząt przekazanych właścicielowi ? 4 ? czynności zakończono.

8. Interwencje w sprawie dzikich wysypisk śmieci ? 4 ? czynności zakończono.

9. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 20 + 12 ? czynności zakończono.

10. Interwencje w sprawie znaków drogowych ? 6 ? czynności zakończono.

11. Kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych i interwencje w sprawie osób bezdomnych ? 0 ? czynności w toku.

12. Czynności w sprawie nieporządku na działkach i posesjach ? 3 ? czynności zakończono.

13. Interwencje w sprawie drzew i krzewów ? 2 ? czynności zakończono.

14. Czynności w sprawie zanieczyszczonej drogi oraz utrzymania pasów drogowych ? 5 ? czynności zakończono.

15. Czynności w sprawie awarii telefonicznych, wodno-kan, energetycznych ? 3 ? czynności zakończono.

16. Asysta udzielana ZGL-owi ? 0 ? czynności zakończono.

17. Czynności w sprawie nieużytkowanych pojazdów (wraki) ? 2 ? czynności zakończono.

18. Interwencja w sprawie gospodarki nieczystościami ciekłymi i odpadami komunalnymi ? 2 ? czynności zakończono.

19. Interwencje w sprawie spalania traw i odpadów na zewnątrz ? 5 ? czynności zakończono.

20. Interwencje inne ? 20 ? czynności zakończono.

21. Interwencje i prewencyjne kontrole dotyczące nieprawidłowego parkowania ? 77 ? czynności zakończono.

22. Interwencje w sprawie przepełnionych koszy na śmieci ? 1 ? czynności zakończono.

23. Interwencje oraz kontrole miejsc w sprawie spożywania alkoholu w miejscach publicznych ? 123 ? czynności zakończono.

24. Interwencje w sprawie oświetlenia ulic ? 1 ? czynności zakończono.

25. Kontrola prewencja nieruchomości ? 8 ? czynności w toku.

26. Kontrola spalania w piecach zakończona protokołem – 7 ? czynności w toku.

27. Ustalenie miejsca pobytu osoby ? 1 ? czynności w roku.

28. Czynności w sprawie numeracji posesji ? 1 ? czynności w toku.

29. Czynności w sprawie plakatów i ogłoszeń umieszczanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych ? 2 ? czynności w toku.

30. Działania prewencyjne związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (gromadzenie się osób) ? 367 ? czynności w toku.

31. Działania prewencyjne związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (zakrywanie ust i nosa) ? 322 ? czynności w toku.

32. Działania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (dostarczanie żywności wskazanym osobom) ? 386 ? czynności w toku.

33. Działania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (dostarczanie środków do dezynfekcji) ? 82 ? czynności w toku.

34. Działania prewencyjne związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 ? (działania informacyjne za pomocą urządzeń nagłaśniających na radiowozie oraz osobiście) ? 305 ? czynności w toku

35. Działania prewencyjne związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (przekazywanie maseczek ochronnych mieszkańcom) ? w ramach akcji ?Maseczka dla seniora i mieszkańca? ? czynności w toku

36. Od dnia 30 marca 2020r w siedzibie Straży Miejskiej w Mikołowie przy ul. Rynek 7 (I piętro) znajdował się Centralny Punkt przyjmowania materiałów do wykonania maseczek oraz dystrybucji maseczek uszytych przez Mikołowian i Tyszan w ramach akcji ?Tychy i Mikołów szyją dla medyków? – czynności zakończono.