Działania Straży Miejskiej – maj, czerwiec 2020r (Covid-19)

Sprawozdanie za okres od 01.05.2020r do 15.06.2020r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono: 1852 zdarzenia (w tym interwencje – nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii Wojewoda Śląski wydał Polecenie nr 22/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 13 marca 2020r dotyczące ograniczenia kontroli w indywidualnych gospodarstwach domowych, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, oraz wydał Polecenie nr 46/2020 w którym poleca Burmistrzom miast zlecić z dniem 02 kwietnia 2020r podległym mu Strażom Miejskim dokonywanie dyslokacji patroli Straży Miejskich zgodnie z zaleceniami Komendanta Powiatowego Policji, organizacji wspólnych patroli z Policją oraz wprowadzenia innych form współpracy Straży Miejskich z jednostkami Policji. Ponadto realizację pozostałych zadań tak by były realizowane głównie w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.1 Od dnia 12 marca 2020r Strażnicy Miejscy wspólnie z Policją (i samodzielnie) przeprowadzają szereg opisanych poniżej czynności związanych z działaniami prewencyjnymi związanymi z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 – czynności w toku.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 1852 zdarzenia (w tym interwencje – nie wyszczególnionych w tym informatorze) – czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) – 25 wizja lokalnaczynności zakończono.

3. Pozostałe wyjazdy – 16 – (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) – czynności zakończono.

4. Wspólne służby z Policją – 14 – czynności zakończono.

5. Wizje w terenie z Wydziałem Komunalnym w tym odbiór oznakowania (dot. zmiany organizacji ruchu) – 11 czynności zakończono.

6. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem (niepotwierdzone) – 3 – czynności zakończono.

7. Interwencje w sprawie zabezpieczonych zwierząt przekazanych właścicielowi 4 – czynności zakończono.

8. Interwencje w sprawie dzikich wysypisk śmieci – 4 – czynności zakończono.

9. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 20 + 12 – czynności zakończono.

10. Interwencje w sprawie znaków drogowych – 6 – czynności zakończono.

11. Kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych i interwencje w sprawie osób bezdomnych – 0 – czynności w toku.

12. Czynności w sprawie nieporządku na działkach i posesjach – 3 – czynności zakończono.

13. Interwencje w sprawie drzew i krzewów – 2 – czynności zakończono.

14. Czynności w sprawie zanieczyszczonej drogi oraz utrzymania pasów drogowych – 5 – czynności zakończono.

15. Czynności w sprawie awarii telefonicznych, wodno-kan, energetycznych – 3 – czynności zakończono.

16. Asysta udzielana ZGL-owi – 0 – czynności zakończono.

17. Czynności w sprawie nieużytkowanych pojazdów (wraki) – 2czynności zakończono.

18. Interwencja w sprawie gospodarki nieczystościami ciekłymi i odpadami komunalnymi – 2 – czynności zakończono.

19. Interwencje w sprawie spalania traw i odpadów na zewnątrz – 5 – czynności zakończono.

20. Interwencje inne – 20 – czynności zakończono.

21. Interwencje i prewencyjne kontrole dotyczące nieprawidłowego parkowania – 77 – czynności zakończono.

22. Interwencje w sprawie przepełnionych koszy na śmieci – 1 – czynności zakończono.

23. Interwencje oraz kontrole miejsc w sprawie spożywania alkoholu w miejscach publicznych – 123 – czynności zakończono.

24. Interwencje w sprawie oświetlenia ulic – 1 – czynności zakończono.

25. Kontrola prewencja nieruchomości – 8 – czynności w toku.

26. Kontrola spalania w piecach zakończona protokołem – 7 – czynności w toku.

27. Ustalenie miejsca pobytu osoby – 1 – czynności w roku.

28. Czynności w sprawie numeracji posesji – 1 – czynności w toku.

29. Czynności w sprawie plakatów i ogłoszeń umieszczanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych – 2 – czynności w toku.

30. Działania prewencyjne związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (gromadzenie się osób) – 367 – czynności w toku.

31. Działania prewencyjne związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (zakrywanie ust i nosa) – 322 – czynności w toku.

32. Działania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (dostarczanie żywności wskazanym osobom) – 386 – czynności w toku.

33. Działania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (dostarczanie środków do dezynfekcji) – 82 – czynności w toku.

34. Działania prewencyjne związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 – (działania informacyjne za pomocą urządzeń nagłaśniających na radiowozie oraz osobiście) – 305 – czynności w toku

35. Działania prewencyjne związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (przekazywanie maseczek ochronnych mieszkańcom) – w ramach akcji „Maseczka dla seniora i mieszkańca” – czynności w toku

36. Od dnia 30 marca 2020r w siedzibie Straży Miejskiej w Mikołowie przy ul. Rynek 7 (I piętro) znajdował się Centralny Punkt przyjmowania materiałów do wykonania maseczek oraz dystrybucji maseczek uszytych przez Mikołowian i Tyszan w ramach akcji „Tychy i Mikołów szyją dla medyków” – czynności zakończono.