Działania Straży Miejskiej – październik 2015r

Sprawozdanie za okres od 21.09.2015r do 20.10.2015r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono: 478 zdarzeń (w tym interwencje).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej ? czynności zakończono.                                  2. Udział w zakończeniu i podsumowaniu Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów ? czynności zakończono.                                                                                                                         3. Zabezpieczenie imprez na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (1 służba w przedmiotowym okresie czasu: 11.10.2015r) ? czynności zakończono.                                  4. Udzielono wywiadu tygodnikowi ?Echo? dotyczy handlu na targowisku i terenie miasta, oraz wykroczeń drogowych na terenie miasta – czynności zakończono.
5. Zabezpieczenie Turnieju Walk Rycerskich w dniu: 10.10.2015r ? czynności zakończono.
6. Stała kontrola przestrzegania przepisów w zakresie sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach, oraz działania prewencyjne w tym zakresie (informowanie, rozdawanie darmowych woreczków) – czynności w toku.
7. Udział w konsultacjach z mieszkańcami w trakcie ?Dni Seniora? w MDK Mikołów w dniu 08.10.2015r ? czynności zakończono.
8. Wspólnie z Biurem Zarządzania Kryzysowego i Wydziałem Ochrony Środowiska ? czynności związane ze zwalczaniem ?Barszczu Sosnowskiego? na terenie Gminy Mikołów (nowy etap, rozwożenie informacji do właścicieli gruntów, także poza granice Gminy) ? czynności zakończono.
9. Przygotowano artykuł do ?Gazety mikołowskiej? o zanieczyszczeniach powodowanych przez spalanie śmieci ? czynności zakończono.
10. Wspólnie z Referatem Utrzymania Infrastruktury Komunalnej ? dokonano przeglądu prawidłowości oznakowania drogowego na terenie Mikołowa (nieprawidłowości zostały zgłoszone, będą usuwane i poprawiane w ramach dalszych prac) ? czynności w toku.
11. Stała kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego ul. Zamkowej (zakaz ruchu) – czynności w toku.
12. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska ? czynności w toku.
13. Wspólnie z Wydziałem Gospodarki Mieniem i Biurem ds ochrony zabytków – czynności związane z ?inwentaryzacją? reklam umieszczonych na terenie Mikołowa ? czynności w toku.
14. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych ? czynności w toku.
15. Z polecenia Burmistrza kontrola prawidłowości oznakowania oraz prawidłowości parkowania na ul. 27 stycznia (nieprawidłowości zgłoszono zarządcy drogi) ? czynności zakończono.
16. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych ? czynności w toku.
17. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa? czynności w toku.
18. Z polecenia Burmistrza dokonano ponownej analizy stanu ruchu drogowego w rejonie SP nr 3 (zaproponowano możliwe rozwiązania sytuacji) ? czynności w toku.                            19. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole) – czynności w toku.
20. W dniu 23.09.2015r. udział w spotkaniu dotyczącym koordynacji służb prewencyjnych które odbyło się w Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie ? czynności zakończono.       21. Żebractwo (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.
22. Z polecenia Burmistrza ? konsultacje z Wydziałem Komunalnym ? w sprawie zanieczyszczonych oczek wodnych na terenie parku Planty w Mikołowie – czynności w toku.
23. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu ?odpady niczyje? ? czynności w toku.
24. Sporządzono projekt budżetu (wydatków) Straży Miejskiej na rok 2016. – czynności w toku.
25. Udział w Sesji Rady Miasta Mikołowa w dniu 29.09.2015r. – czynności zakończono.    26. Na podstawie obowiązujących przepisów dokonano oceny okresowej pracowników Straży Miejskiej ? czynności zakończono.
27. Udział w czynnościach związanych z audytem informatycznym Urzędu Miasta ? czynności w toku.
28. Z polecenia Burmistrza dokonano rozpoznania problemów mieszkańców budynku ul. Rynek (?) – ustalenia przekazano Policji oraz Wydziałowi Komunalnemu UM Mikołów ? czynności zakończono.
29. W dniach 07.10.2015r i 09.10.2015r udzielono asysty ZGL w trakcie komisyjnego otwarcia mieszkań na ul. Katowickiej i ul. Rynek ? czynności zakończono.
30. Na prośbę Wydziału Komunalnego kontrola pustostanu na ul. Szafranka 4 (stwierdzone nieprawidłowości zgłoszono administracji ZGL) ? czynności zakończono.
31. W dniu 13.10.2015r udział w spotkaniu z mieszkańcami Borowej Wsi ? w sprawie tematów związanych z bezpieczeństwem i porządkiem na terenie sołectwa ? czynności zakończono.
32. Przy współpracy z Biurem Promocji UM Mikołów ? utworzono stronę internetową Straży Miejskiej ? czynności zakończono.
33. Na polecenie Burmistrza dokonano rozpoznania sprawy zanieczyszczania miasta przez gołębie ? czynności w toku.
34. W dniu 29.09.2015r. zabezpieczano miejsce odnalezienia niewybuchów w okolicach Stargańca ? czynności zakończone.
35. Kontrola miejsc zgłaszanych przez Radnych i Mieszkańców (okolice Przedszkola ul. Żwirki Wigury, oś. XXX lecia, okolice szkół i sklepów i inne) ? czynności w toku.
36. Kontrola miejsc zagrożonych zgłaszanych przez Sołtysów, Radnych i mieszkańców ? czynności w toku.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Z polecenia Burmistrza przeprowadzono kontrolę parkowania pojazdów na ul. Stolarskiej (udzielono odpowiedzi) ? czynności zakończono.                                                     2. Dokonano kontroli ulicy Stolarskiej gdzie miało miejsce zanieczyszczenie drogi przez pojazdy wyjeżdżające z budowy ? czynności zakończono.                                                            3. Interweniowano w sprawie worków ze śmieciami wrzuconymi do koryta potoku Jamna – czynności zakończono.
4. Interweniowano w sprawie uszkodzenia latarni przy białym domku na ul. Miarki (przewrócona latarnia pod napięciem) – czynności zakończono.
5. Przygotowano artykuł do ?Gazety mikołowskiej? o zanieczyszczeniach powodowanych przez spalanie śmieci ? czynności zakończono.
6. Udział w zakończeniu i podsumowaniu Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów ? czynności zakończono.
7. Z polecenia Burmistrza ? kontrola prawidłowości oznakowania i parkowania w rejonie ul. 27 stycznia (sporządzono pismo w tej sprawie) ? czynności zakończono.
8. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron ? w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) ? czynności zakończono.
9. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) ? 17 dni (często po kilka wizji w ciągu jednego dnia ? łącznie około 60 wizji lokalnych) – czynności zakończono.
10. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych ? 4 ? czynności zakończono.
11. Czynności służbowe z MOPS Mikołów ? 2 (w tym odwiezienie osoby do noclegowni) ? czynności zakończono.
12. Pozostałe wyjazdy ? 13 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) ? czynności zakończono.
13. Wspólne służby z Policją ? 10 ? czynności zakończono.
14. Dla Referatu Spraw Obywatelskich ustalenie miejsca pobytu mieszkańców ul. Wieczorka ? czynności zakończono.
15. Interwencja w sprawie latarni ulicznych przy ul. Podleskiej ? czynności zakończono.
16. Interwencja w sprawie spożywania alkoholu na Plantach ? czynności zakończono.
17. Interwencja w sprawie psa uniemożliwiającego wejście na teren posesji na ul. Metalowców ? czynności zakończono.
18. Interwencja w sprawie zaklejonego znaku miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej na ul. Bandurskiego ? czynności zakończono.
19. Interwencja w sprawie nietrzeźwych osób przy sklepie Biedronka na ul. Młyńskiej ? czynności zakończono.
20. Interwencja w sprawie zablokowanego wyjazdu z parkingu na oś. Słowackiego ? czynności zakończono.
21. Interwencja w sprawie spalania odpadów na ul. Staropodleskiej ? czynności zakończono.
22. Interwencja w sprawie agresywnego psa na ul. Okrzei ? czynności zakończono.
23. Interwencja w sprawie parkowania pojazdu na chodniku na ul. Powstańców ? czynności zakończono.
24. Interwencja w sprawie nieprawidłowego parkowania na ul. Łącznej ? czynności zakończono.
25. Interwencja w sprawie niestosowania się do znaku zakaz ruchu na ul. Szafranka ? czynności zakończono.
26. Interwencja w sprawie głośnej muzyki na Rynku ? czynności zakończono.
27. Interwencja w sprawie psa na ul. Wieczorka ? czynności zakończono.
28. Interwencja w sprawie martwego kota na trawniku przy ul. Wyzwolenia ? czynności zakończono.
29. Interwencja w sprawie zanieczyszczenia potoku Gniotek ? czynności zakończono.
30. Na prośbę Referatu Spraw Obywatelskich ustalenie miejsca pobytu mieszkańców ul. Pszczyńska ? czynności zakończono.
31. Interwencja w sprawie ubrań leżących poza kontenerem przy ul. 15 Grudnia ? czynności zakończono.
32. Interwencja w sprawie zakłócenia spokoju przy ul. Krakowska, Rynek ? czynności zakończono.
33. Interwencja w sprawie nieprawidłowo parkującego samochodu na ul. Skalnej ? czynności zakończono.
34. Interwencja w sprawie zanieczyszczonego chodnika na ul. Żwirki Wigury ? czynności zakończono.
35. Interwencja w sprawie zanieczyszczenia chodnika przy posesji na ul. Żwirki Wigury ? czynności zakończono.
36. Interwencja w sprawie błąkającego się szczeniaka psa na ul. Mickiewicza ? czynności zakończono.
37. Interwencja w sprawie parkowania pojazdu na chodniku na ul. Młyńskiej ? czynności zakończono.
38. Interwencja w sprawie przewróconego znaku drogowego na ul. Dąbrowa ? czynności zakończono.
39. Interwencja w sprawie martwego gołębia na oś. Grunwaldzkim ? czynności zakończono.
40. Interwencja w sprawie spruchniałego drzewa na ul. Pszczyńskiej ? czynności zakończono.
41. Interwencja w sprawie rozrzuconych ubrań przy śmietniku na ul Prusa ? czynności zakończono.
42. Interwencja w sprawie psa wybiegającego z posesji na ul. Rybnickiej ? czynności zakończono.
43. Interwencja w sprawie wysypywania gruzu na ul. Kawalca ? czynności zakończono.
44. Interwencja w sprawie nieprawidłowo parkujących samochodów na ul. Skalnej ? czynności zakończono.
45. Interwencja w sprawie wyrzucenia śmieci w rejonie ul. 15 Grudnia ? czynności zakończono.
46. Interwencja w sprawie nieprawidłowego parkowania na ul. Plac Karpeckiego ? czynności zakończono.
47. Interwencja w sprawie Blokowania wyjazdu z parkingu na ul. Wyszyńskiego ? czynności zakończono.
48. Interwencja w sprawie śmieci leżących przy śmietniku na ul. Prusa ? czynności zakończono.
49. Interwencja w sprawie samochodu stojącego od kilku miesięcy na ul. Pszczyńskiej ? czynności zakończono.
50. Interwencja w sprawie pochylonego znaku drogowego na ul. Waryńskiego ? czynności zakończono.
51. Interwencja w sprawie zaniedbanego psa na ul. Wolności ? czynności zakończono.
52. Interwencja w sprawie spalania śmieci w piecu na ul. Pszczyńskiej ? czynności zakończono.
53. Interwencja w sprawie parkowania na ul. św. Wojciecha ? czynności zakończono.
54. Interwencja w sprawie parkowania na ul. Lompy ? czynności zakończono.
55. Interwencja w sprawie parkowania na ul. Okrzei ? czynności zakończono.
56. Interwencja w sprawie wyłudzania pieniędzy w rejonie sklepu na ul. Młyńskiej ? czynności zakończono.
57. Interwencja w sprawie mężczyzny niestosującego się do regulaminu czytelni na ul. Plac 750 lecia ? czynności zakończono.
58. Interwencja w sprawie osoby śpiącej na schodach przy ul. Miarki ? czynności zakończono.
59. Interwencja w sprawie wymuszania pieniędzy pod sklepem na ul. Młyńskiej ? czynności zakończono.
60. Interwencja w sprawie spożywania alkoholu na ul. Nowej – czynności zakończono.
61. Na prośbę Referatu Spraw Obywatelskich ustalenie miejsca pobytu mieszkańców oś. Grunwaldzkiego ? czynności zakończono.
62. Kontrola pustostanu na ul. 27 stycznia pod kątem spożywania alkoholu ? czynności zakończono.
63. Kontrola w rejonie ul. Miarki pod kątem spożywania alkoholu ? czynności zakończono.
64. Interwencja w sprawie parkowania na ul. św. Wojciecha ? czynności zakończono.
65. Interwencja w sprawie mężczyzny śpiącego w toalecie ? czynności zakończono.
66. Interwencja w sprawie martwego psa przy ul. Poprzecznej ? czynności zakończono.
67. Interwencja w sprawie potrąconej sarny przy ul. Pszczyńskiej ? czynności zakończono.
68. Interwencja w sprawie wygiętego znaku drogowego na ul. Katowickiej ? czynności zakończono.
69. Interwencja w sprawie przewróconego znaku drogowego na ul. Katowickiej ? czynności zakończono.
70. Interwencja w sprawie nieprawidłowego parkowania na ul. Żurawiej ? czynności zakończono.
71. Interwencja w sprawie parkowania pojazdu na miejscu dla osoby niepełnosprawnej na ul. Kolejowej ? czynności zakończono.
72. Interwencja w sprawie wypuszczenia z samochodu psów biegających bez opieki wokół bloku na ul. 27 stycznia ? czynności zakończono.
73. Interwencja w sprawie spalania odpadów przy ul. Gliwickiej ? czynności zakończono.
74. Interwencja w sprawie martwego psa na ul. Poprzecznej ? czynności zakończono.
75. Interwencja w sprawie osób żebrzących na ul. Jana Pawła II ? czynności zakończono.
76. Interwencja w sprawie zanieczyszczania chodnika przy ul. Żwirki Wigury ? czynności zakończono.
77. Interwencja w sprawie nieprawidłowo parkujących pojazdów na ul. Lompy ? czynności zakończono.
78. Kontrola w rejonie lokali na ul Miarki pod względem porządku ? czynności zakończono.
79. Kontrola w rejonie lokali na ul. Miarki pod względem porządku ? czynności zakończono.
80. Kontrola w rejonie opuszczonego budynku przy ul. 27 stycznia pod względem porządku ? czynności zakończono.
81. Kontrola handlu na placu targowym ul. Stawowa, Prusa ? czynności zakończono.
82. Interwencja w sprawie parkowania pojazdów na ul. św. Wojciecha ? czynności zakończono.
83. Kontrola w rejonie sklepu przy ul. Młyńskiej pod kątem wyłudzania pieniędzy ? czynności zakończono.
84. Kontrola w rejonie lokali na ul. Miarki pod względem porządku ? czynności zakończono.
85. Interwencja w sprawie nieprawidłowego parkowania na ul. Skalnej ? czynności zakończono.
86. Interwencja w sprawie nieprawidłowego parkowania na ul. Żurawiej ? czynności zakończono.
87. Interwencja w sprawie ustalenia posiadania kubłów na śmieci na ul. Górka ? czynności zakończono.
88. Interwencja w sprawie spalania śmieci przy ul. Kawalca ? czynności zakończono.
89. Interwencja w sprawie przestawienia pojemników na śmieci selektywne na oś. Grunwaldzkim ? czynności zakończono.
90. Interwencja w sprawie błąkającego się psa na ul. Miłej ? czynności zakończono.
91. Interwencja w sprawie parkowania na ul. Żurawiej ? czynności zakończono.
92. Interwencja w sprawie parkowania na ul. Lompy (x4) ? czynności zakończono.
93. Interwencja w sprawie parkowania na ul. św. Wojciecha (x5) ? czynności zakończono.
94. Interwencja w sprawie parkowania na ul. Krakowskiej ? czynności zakończono.
95. Interwencja w sprawie spożywania alkoholu na ul. Miarki ? czynności zakończono.
96. Interwencja w sprawie martwego kota na ul. Staropodleskiej ? czynności zakończono.
97. Interwencja w sprawie parkowania na ul. Krakowskiej ? czynności zakończono.
98. Interwencja w sprawie martwego kota na ul. Krakowskiej ? czynności zakończono.
99. Kontrola w rejonie lokali na ul. Miarki pod kątem porządku ? czynności zakończono.
100. Kontrola w rejonie lokali na ul. Miarki pod kątem porządku ? czynności zakończono.
101. Interwencja w sprawie dzieci bawiących się na terenie pustostanu na ul. Szafranka ? czynności zakończono.
102. Interwencja w sprawie psa wyjącego przy ul. Stolarskiej ? czynności zakończono.
103. Interwencja w sprawie zwisających konarów drzew na ul. Reta Smiłowicka ? czynności zakończono.
104. Interwencja w sprawie zaśmieconego terenu przy ul. św. Wojciecha ? czynności zakończono.
105. Interwencja w sprawie parkowania samochodów na ul. Żurawiej ? czynności zakończono.
106. Interwencja w sprawie spożywania alkoholu na placu zabaw naw Parku Planty ? czynności zakończono.
107. Interwencja w sprawie spalania śmieci w piecu na ul. Malinowej ? czynności zakończono.
108. Interwencja w sprawie stanu technicznego pustostanu przy ul. Szafranka ? czynności zakończono.
109. Interwencja w sprawie parkowania pojazdów na ul. Okrzei (x3) ? czynności zakończono.
110. Interwencja w sprawie parkowania pojazdów na ul. św. Wojciecha (x2) ? czynności zakończono.
111. Interwencja w sprawie zaśmiecanego terenu na ul. Katowickiej ? czynności zakończono.
112. Interwencja w sprawie porządku na posesji na ul. Krawczyka ? czynności zakończono.
113. Interwencja w sprawie zaśmieconej drogi na ul. Krawczyka ? czynności zakończono.
114. Na prośbę Referatu Spraw Obywatelskich ustalenie miejsca pobytu mieszkańców na oś. Mickiewicza ? czynności zakończono.
115. Kontrola w rejonie lokali na ul. Miarki pod kątem porządku ? czynności zakończono.
116. Interwencja w sprawie parkowania na ul. Skotnica ? czynności zakończone.
117. Interwencja w sprawie zanieczyszczonego terenu przy ul. 27 stycznia ? czynności zakończono.
118. Interwencja w sprawie zasłaniania znaków drogowych przez plakaty wyborcze na terenie miasta ? czynności zakończono.
119. Interwencja w sprawie parkowania pojazdów ul. św. Wojciecha ? czynności zakończono.
120. Interwencja w sprawie uszkodzonego samochodu na ul. Musioła ? czynności zakończono.
121. Interwencja w sprawie zaniedbanej posesji przy ul. Krokusów ? czynności zakończono.
122. Interwencja w sprawie parkowania na ul. Żurawiej ? czynności zakończono.
123. Kontrola w rejonie lokali na ul. Miarki pod kątem porządku ? czynności zakończono.
124. Kontrola w rejonie lokali na ul. Krakowskiej pod kątem spożywania alkoholu ? czynności zakończono.
125. Kontrola w rejonie sklepu przy ul. Młyńskiej pod kątem wyłudzania pieniędzy ? czynności zakończono.
126. Interwencja w sprawie zanieczyszczenia ul. Dzieńdziela ? czynności zakończono.
127. Interwencja w sprawie parkowania na ul. Kukułczej ? czynności zakończono.
128. Interwencja w sprawie zabezpieczenia psa na ul. Katowickiej ? czynności zakończono.
129. Interwencja w sprawie parkowania pojazdów na ul. św. Wojciecha (x3) ? czynności zakończono.
130. Interwencja w sprawie bezdomnej osoby śpiącej na klatce schodowej na ul. Rynek ? czynności zakończono.
131. Interwencja w sprawie lisa na parkingu przy ul. Gliwickiej ? czynności zakończono.
132. Interwencja w sprawie porzuconych worków z gruzem na ul. Konopnickiej ? czynności zakończono.
133. Interwencja w sprawie spożywania alkoholu na ul. Miarki ? czynności zakończono.
134. Interwencja w sprawie kota siedzącego na drzewie w parku Planty ? czynności zakończono.
135. Interwencja w sprawie zaśmieconego terenu na ul. Szafranka ? czynności zakończono.
136. Interwencja w sprawie zaklejenia znaku przy ul. Bandurskiego ? czynności zakończono.
137. Interwencja w sprawie spalania odpadów w piecu przy ul. Krakowskiej ? czynności zakończono.
138. Kontrola w rejonie lokali na ul. Miarki pod kątem porządku ? czynności zakończono.
139. Kontrola w rejonie lokali na ul. Miarki pod kątem porządku ? czynności zakończono.
140. Udzielono pomocy kierowcy któremu zepsuł się samochód ? czynności zakończono.
141. Kontrola toalet na terenie miasta pod kątem dokonywania zniszczeń ? czynności zakończono.
142. Interwencja w sprawie zaśmieconego terenu przy ul. św. Wojciecha ? czynności zakończono.
143. Interwencja w sprawie spalania odpadów w piecu na ul. Stolarskiej ? czynności zakończono.
144. Interwencja w sprawie bezdomnego przebywającego w budynku na ul. Jana Pawła II -czynności zakończono.
145. Interwencja w sprawie parkowania na ul. św. Wojciecha ? czynności zakończono.
146. Interwencja w sprawie spalania odpadów w piecu na ul. Jabłoni ? czynności zakończono.
147. Na prośbę Straży Miejskiej w Sosnowcu ? ustalano miejsce pobytu mieszkańca z ul. Ziołowej ? czynności zakończono.
148. Interwencja w sprawie spożywania alkoholu na ul. Krakowskiej ? czynności zakończono.
149. Interwencja w sprawie uszkodzonego słupa oświetleniowego na ul. Miarki ? czynności zakończono.
150. Interwencja w sprawie nieprawidłowego parkowania na ul. Cmentarnej ? czynności zakończono.
151. Interwencja w sprawie przekręconej tarczy znaku drogowego na ul. Waryńskiego ? czynności zakończono.
152. Interwencja w sprawie przewróconego kontenera na odzież przy ul. Działkowców ? czynności zakończono.
153. Interwencja w sprawie psa na ul. Młyńskiej ? czynności zakończono.
154. Interwencja w sprawie ubrań leżących przy kontenerze na odzież przy ul. Krawczyka ? czynności zakończono.
155. Interwencja w sprawie spalania odpadów na ul. Na Wzgórzu ? czynności zakończono.
156. Interwencja w sprawie samochodu utrudniającego koszenie trawy na trawniku przy ul. Krawczyka ? czynności zakończono.
157. Interwencja w sprawie spalania odpadów w piecu przy ul. Katowickiej ? czynności zakończono.
158. Interwencja w sprawie nieprawidłowego parkowania na ul. Cmentarnej ? czynności zakończono.
159. Interwencja w sprawie parkowania na ul. św. Wojciecha (x3) ? czynności zakończono.
160. Interwencja w sprawie parkowania na ul. Szafranka ? czynności zakończono.
161. Interwencja w sprawie parkowania na ul. Okrzei ? czynności zakończono.
162. Interwencja w sprawie parkowania na ul. Lompy ? czynności zakończono.
163. Interwencja w sprawie drzewa rozsadzającego mur na ul. Jana Pawła II ? czynności zakończono.
164. Interwencja w sprawie zaśmieconej działki na ul. Krakowskiej ? czynności zakończono.
165. Interwencja w sprawie spalania odpadów w piecu na ul. Staropodleskiej – czynności zakończono.
166. Interwencja w sprawie psów na ul. Katowickiej ? czynności zakończono.
167. Interwencja w sprawie parkowania pojazdów na ul. Wojciecha ? czynności zakończono.
168. Kontrola w rejonie pustostanu na ul. 27 stycznia pod kątem porządku ? czynności zakończono.
169. Kontrola w rejonie lokali na ul. Miarki pod kątem porządku ? czynności zakończono.
170. Kontrola toalet na terenie miasta pod kątem uszkadzania mienia ? czynności zakończono.
171. Kontrola w rejonie lokali na ul. Miarki pod kątem porządku ? czynności zakończono.
172. Kontrola porządku na posesji przy ul. Miarki (x2) ? czynności zakończono.
173. Kontrola toalet na terenie miasta pod kątem uszkodzenia mienia ? czynności zakończono.
174. Kontrola w rejonie sklepów na ul. Krakowskiej pod kątem spożywania alkoholu ? czynności zakończono.
175. Kontrola w rejonie lokali na ul. Miarki pod kątem spożywania alkoholu ? czynności zakończono.
176. Kontrola toalet w rejonie miasta pod kątem uszkodzenia mienia ? czynności zakończono.
177. Interwencja w sprawie parkowania pojazdów na ul. Lompy ? czynności zakończono.
178. Interwencja w sprawie psów na ul. Paprotek ? czynności zakończono.
179. Interwencja w sprawie przewróconych koszy na śmieci i rozrzuconych śmieci na ul. Podleskiej ? czynności zakończono.
180. Interwencja w sprawie migających latarni na ul. Podleskiej ? czynności zakończono.
181. Interwencja w sprawie porządków na posesji na ul. Strzechy ? czynności zakończono.
182. Interwencja w sprawie ubrań leżących przy kontenerze na odzież na ul. Musioła ? czynności zakończono.
183. Interwencja w sprawie parkowania pojazdów na ul. Skotnica ? czynności zakończono.
184. Kontrola w rejonie lokali na ul. Miarki pod kątem spożywania alkoholu ? czynności zakończono.
185. Kontrola toalet na terenie miasta pod kątem uszkodzenia mienia ? czynności zakończono.
186. Interwencja w sprawie parkowania pojazdów na ul. Okrzei ? czynności zakończono.
187. Interwencja w sprawie parkowania pojazdów na ul. Szafranka (x3) ? czynności zakończono.
Powyższe interwencje dotyczą wybranych działań Straży Miejskiej przedstawiono je w sposób bardzo skrótowy w celu uniemożliwienia identyfikacji osób których dotyczą.
D. Inne:

1. Interwencje e-mailowe i telefoniczne zgłaszane przez Burmistrza, Z-ców Burmistrza oraz mieszkańców – zostały przeprowadzone i zrealizowane natychmiastowo.