Sprawozdanie Straży Miejskiej 2016r

Poniżej zamieszczamy link do pełnego sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Mikołowie za 2016r. umieszczonego na stronie BIP UM w formie prezentacji (.pdf);

http://www.bip.mikolow.eu/?a=3317

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Mikołowie za 2016r. Sprawozdanie przedstawiamy Państwu w formie tekstowej (wersja skrócona bez fotografii).

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 7263 zdarzeń (w tym interwencji – nie wyszczególnionych w tym informatorze) – czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron – w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach)

3. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) – 76 wizji lokalnych

4. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych – 72

5. Czynności służbowe z MOPS Mikołów11

6. Pozostałe wyjazdy – 95 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie)

7. Wspólne służby z Policją85

8. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 14

9. Dokonano 52 kontroli spalania w piecach, zakończonych sporządzeniem protokołów kontroli zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska

10. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem w piecach (niepotwierdzone, nie zakończone protokołem)63

11. Wizje lokalne i asysty z Zakładem Gospodarki Lokalowej (oraz inne)2+7 oraz 3

12. Odwieziono osobę nietrzeźwą do Izby Wytrzeźwień (lub odwiezienie do domu)3+3

13. Ustalenie miejsca pobytu dla Wydziału Obywatelskiego UM Mikołów 31

14. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) 298

15. Interwencje w sprawie znaków drogowych159

16. Czynności w ramach akcji „Bezpieczna Droga Do Szkoły 2016”270

17. Odwieziono do noclegowni (schroniska itp.) osobę potrzebującą11

18. Udzielono pomocy osobie potrzebującej40

19. Udzielenie pomocy (inne) – 1

20. Reakcja na reklamy umieszczone w miejscach niedozwolonych58

21. Czynności w sprawie umieszczenia numerów porządkowych posesji 12

22. Interwencje w sprawie odśnieżania chodników i ulic22

23. Interwencje w sprawie wraków – 9

24. Interwencje w sprawie nieużytkowanych pojazdów – 12

25. Interwencje w sprawie awarii energetycznych – 13

26. Interwencje w sprawie awarii telefonicznych i telekomunikacyjnych – 10

27. Interwencje w sprawie awarii wodno kanalizacyjnych – 13

28. Czynności w sprawie akcji „Bezpieczne wakacje” i „Bezpieczne ferie” – 53

29. Czynności w sprawie „dzikich wysypisk” oraz gospodarki odpadami komunalnymi – 15

30. Interwencje w sprawie gospodarki nieczystościami ciekłymi 30

31. Interwencje dotyczące drzew i krzewów oraz w sprawie wycinki drzew i gałęzi – 18 + 6

32. Interwencje w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (potwierdzone i niepotwierdzone) – 62

33. Interwencje w sprawie porządku na posesjach – 145

34. Interwencje w sprawie nieprawidłowego parkowania – 1505

35. Interwencje w sprawie oświetlenia dróg i chodników – 18

36. Realizacja zadań stałych:

prewencja nieruchomości – 1501

sprawy porządkowe – 83

spożywanie alkoholu – 2200

37. Działania podczas zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży – 45

38. Interwencje w sprawie utrzymania pasa drogowego – 95

39. Interwencje w sprawie wylewania nieczystości – 6

40. Interwencje w sprawie wypalania traw i spalania śmieci – 30

41. Zabezpieczenia miejsca wypadku i kolizji – 2

42. Zabezpieczenia inne – 36

43. Interwencje w sprawie zanieczyszczenia drogi – 11

44. Interwencje w sprawie przepełnionych pojemników na śmieci – 3

45. Psy odnalezione i przekazane właścicielowi – 3

46. Udzielenie pomocy przy rozruchu samochodu – 2

47. Interwencje inne – 379

48. Działania edukacyjne dot. ekologicznego spalania – 9