Działania Straży Miejskiej – październik 2023r

Sprawozdanie za okres od 19.09.2023r do 16.10.2023r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono: 915 zdarzeń (w tym interwencje – nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 915 zdarzeń (w tym interwencje – nie wyszczególnione w tym informatorze) – czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) – 5 czynności zakończono.

3. Pozostałe wyjazdy (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) – 14czynności zakończono.

4. Wizje z Wydziałem Ewidencji Ludności – 31 – czynności zakończono.

5. Wizje w terenie z Wydziałem Komunalnym w tym odbiór oznakowania (dot. zmiany organizacji ruchu) – 0czynności zakończono.

6. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem (niepotwierdzone) – 2 – czynności zakończono.

7. Kontrola spalania w piecach zakończona protokołem – 1 – czynności w toku.

8. Czynności w sprawie nieporządku na działkach i posesjach – 3 – czynności zakończono.

9. Interwencje w sprawie śmieci w tym dzikie wysypiska śmieci – 2 – czynności zakończono.

10. Interwencje w sprawie spalania trawy i odpadów w tym na zewnątrz – 6 – czynności zakończono.

11. Interwencja w sprawie gospodarki nieczystościami ciekłymi i odpadami komunalnymi w tym deklaracje śmieciowe – 0 – czynności zakończono.

12. Kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych i interwencje w sprawie osób bezdomnych – 3 – czynności w toku.

13. Odwiezienie bezdomnego do schroniska – 1 – czynności zakończono.

14. Interwencje w sprawie drzew i krzewów – 2 – czynności zakończono.

15. Czynności w sprawie zanieczyszczonej drogi oraz utrzymania pasów drogowych – 11 – czynności zakończono.

16. Czynności w sprawie awarii telefonicznych, wodno-kan, energetycznych – 6 – czynności zakończono.

17. Czynności w sprawie nieużytkowanych pojazdów (wraki) – 3 czynności zakończono.

18. Interwencje w sprawie znaków drogowych – 5 – czynności zakończono.

19. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 4 + 10 – czynności zakończono.

20. Interwencje w sprawie zabezpieczonych zwierząt przekazanych właścicielowi – 1 – czynności zakończono.

21. Sprawdzenie warunków trzymania zwierząt – 0 – czynności zakończono.

22. Interwencje w sprawie przepełnionych koszy na śmieci – 1 – czynności zakończono.

23. Interwencje oraz kontrole miejsc w sprawie spożywania alkoholu w miejscach publicznych – 324 – czynności zakończono.

24. Interwencje i prewencyjne kontrole dotyczące nieprawidłowego parkowania – 214 – czynności zakończono.

25. Kontrola prewencja nieruchomości – 67 – czynności w toku.

26. Udzielenie pomocy osobie – 2 – czynności zakończono.

27. Czynności w sprawie numeracji posesji – 0 – czynności zakończono.

28. Czynności w sprawie plakatów i ogłoszeń umieszczanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych – 30 – czynności zakończono.

29. Odwiezienie nietrzeźwego do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania – 5 – czynności zakończono.

30. Pomoc przy uruchomieniu samochodu – 1 – czynności zakończono.

31. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych – 1 – czynności zakończono.

32. Wspólne służby z Policją – 4 – czynności zakończono.

33. Ustalenie miejsca pobytu osoby – 1 – czynności zakończono.

34. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 3 – czynności zakończono.

35. Interwencje inne – 13 – czynności zakończono.

36. Pomoc prawna dla innych Straży Miejskich oraz dostarczanie korespondencji własnej i UM – 10 – czynności zakończono

37. Dostarczanie żywności wskazanym osobom, działania wspólne z Domem Dziennej Pomocy – 105 – czynności w toku.

38. Realizacja działań w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” – 19 – czynności w toku.

39. Antysmogowe działania edukacyjne (prelekcja) i działania informacyjne – 0 – czynności w toku.

40. Czynny udział w transporcie uchodźców z Ukrainy, transporcie paczek i darów, łóżek itp. – 3czynności w toku.

41. Udział w spotkaniu sołeckim oraz udział w spotkaniach z mieszkańcami w tym szkoły, przedszkola – 0 – czynności w toku.

42. Zabezpieczenia miejsca zdarzenia i inne – 0 – czynności zakończono.

43. Wyjazdy z MOPS Mikołów czynności w sprawie deklaracji źródeł emisyjności – 0 – czynności w toku,

44. Asysta Inne podmioty – 0– czynności zakończono,

45. Ciągła dystrybucja worków na odpady selektywne (papier. plastik, szkło, bio odpady, liście), oraz woreczki na psie odchody – z usługi tej korzysta co miesiąc od kilkudziesięciu do kilkuset osób.