Działania Straży Miejskiej – wrzesień 2021r

Sprawozdanie za okres od 17.08.2021r do 13.09.2021r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono: 945 zdarzeń (w tym interwencje – nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii Wojewoda Śląski wydał Decyzję nr ZKI.6330.9.5.2020(14) w którym poleca Burmistrzom miast zlecić z dniem 12 października 2020r podległym mu Strażom Miejskim dokonywanie dyslokacji patroli Straży Miejskich zgodnie z zaleceniami Komendanta Powiatowego Policji, organizacji wspólnych patroli z Policją oraz wprowadzenia innych form współpracy Straży Miejskich z jednostkami Policji. Ponadto realizację pozostałych zadań tak by były realizowane głównie w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.1 Od dnia 12 marca 2020r Strażnicy Miejscy wspólnie z Policją (i samodzielnie) przeprowadzają szereg opisanych poniżej czynności związanych z działaniami prewencyjnymi związanymi z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 – czynności w toku.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 945 zdarzeń (w tym interwencje – nie wyszczególnione w tym informatorze) – czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) – 0 czynności zakończono.

3. Pozostałe wyjazdy – 9 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) – czynności zakończono.

4. Wspólne służby z Policją – 6 – czynności zakończono.

5. Wizje w terenie z Wydziałem Komunalnym w tym odbiór oznakowania (dot. zmiany organizacji ruchu) – 6czynności zakończono.

6. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem (niepotwierdzone) – 5 – czynności zakończono.

7. Interwencje w sprawie zabezpieczonych zwierząt przekazanych właścicielowi – 1 – czynności zakończono.

8. Interwencje w sprawie śmieci w tym dzikie wysypiska śmieci – 2 – czynności zakończono.

9. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 10 + 5 – czynności zakończono.

10. Interwencje w sprawie znaków drogowych – 7 – czynności zakończono.

11. Kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych i interwencje w sprawie osób bezdomnych – 0 – czynności w toku.

12. Czynności w sprawie nieporządku na działkach i posesjach – 5 – czynności zakończono.

13. Interwencje w sprawie drzew i krzewów – 5 – czynności zakończono.

14. Czynności w sprawie zanieczyszczonej drogi oraz utrzymania pasów drogowych – 5 – czynności zakończono.

15. Czynności w sprawie awarii telefonicznych, wodno-kan, energetycznych – 1 – czynności zakończono.

16. Asysta udzielana ZGL-owi – 0 – czynności zakończono.

17. Czynności w sprawie nieużytkowanych pojazdów (wraki) – 4czynności zakończono.

18. Interwencja w sprawie gospodarki nieczystościami ciekłymi i odpadami komunalnymi w tym deklaracje śmieciowe – 2 – czynności zakończono.

19. Interwencje w sprawie spalania trawy i odpadów na zewnątrz – 2 – czynności zakończono.

20. Interwencje inne – 11 – czynności zakończono.

21. Interwencje i prewencyjne kontrole dotyczące nieprawidłowego parkowania – 285 – czynności zakończono.

22. Interwencje w sprawie przepełnionych koszy na śmieci – 3 – czynności zakończono.

23. Interwencje oraz kontrole miejsc w sprawie spożywania alkoholu w miejscach publicznych – 245 – czynności zakończono.

24. Interwencje w sprawie oświetlenia ulic – 1 – czynności zakończono.

25. Kontrola prewencja nieruchomości – 33 – czynności w toku.

26. Kontrola spalania w piecach zakończona protokołem – 2 – czynności w toku.

27. Udzielenie pomocy osobie – 4 – czynności zakończono.

28. Czynności w sprawie numeracji posesji – 0 – czynności zakończono.

29. Czynności w sprawie plakatów i ogłoszeń umieszczanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych – 4 – czynności zakończono.

30. Odwiezienie nietrzeźwego do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania– 2 – czynności zakończono.

31. Pomoc przy uruchomieniu samochodu – 2 – czynności zakończono.

32. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych – 2 – czynności zakończono.

33. Wizje z Wydziałem Ewidencji Ludności – 1 – czynności zakończono.

34. Ustalenie miejsca pobytu osoby – 1 – czynności zakończono.

35. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 5 – czynności zakończono.

36. Odwiezienie bezdomnego do schroniska – 0 – czynności zakończono.

37. Sprawdzenie warunków trzymania zwierząt – 5 – czynności zakończono.

38. Pomoc prawna dla innych Straży Miejskich – 2 – czynności zakończono.

39. Działania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (dostarczanie żywności wskazanym osobom, działania wspólne z Domem Dziennej Pomocy i MOPS) – 157 – czynności w toku.

40. Działania prewencyjne związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 zakrywanie ust i nosa – 50czynności w toku.

41. Realizacja działań w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje” – 147 – czynności w toku

42. Realizacja działań w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” – 9 – czynności w toku.

43. Prelekcje edukacyjne – 1 – czynności w toku