Spalanie liści

Mikołowska Straż Miejska szczególnie w okresie wiosennym i jesiennym otrzymuje zgłoszenia o spalaniu liści na terenie posesji, ma to miejsce przede wszystkim na terenie Sołectw.

W przypadku gdy sprawca spalania liści zostanie przez nas  „złapany na gorącym uczynku” grozi mu grzywna w postaci mandatu karnego nawet do 500 złotych lub skierowanie sprawy o ukaranie do Sądu Rejonowego gdzie grzywna może wynosić nawet do 5.000 złotych.

W Gminie Mikołów wszystkie pozostałości roślinne (tzw. odpady zielone) są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania, w siedzibie Straży Miejskiej można bezpłatnie otrzymać worki na te odpady zielone. Worki te zgodnie z harmonogramem firmy wywożącej w ustalonym terminie zostaną zabrane do kompostowania przez odpowiednie służby.

Link do harmonogramu wywozu: http://odpady.mikolow.eu/harmonogram-2019/

Warto wiedzieć, że spalanie liści jest nie tylko wykroczeniem, ale równocześnie jest bardzo uciążliwe dla sąsiadów. Kto z nas lubi się wędzić w dymie, zamiast oddychać świeżym powietrzem ?

Poniżej przytaczam kilka przepisów z którymi warto się zapoznać, a które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą spalania liści:

Art. 30 ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zakazuje przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami.

Art. 31 ust. 7 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach przewiduje, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, lecz jedynie wówczas, gdy nie są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Art. 191 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach stanowi: ten, kto wbrew zakazowi określonemu w art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny. Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.

art. 82 § 1 pkt. 1 Kodeksu Wykroczeń ? zgodnie z nim kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Art. 82 § 3 Kodeksu Wykroczeń  Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi,
podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 5. Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

art. 144 Kodeksu Cywilnego ? właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa własności powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych (czyli np. ?zadymianie” posesji sąsiada)