Sprawozdanie Straż Miejska 2021r

Straż Miejska w Mikołowie w 2021r przeprowadziła:

11.081 ? zdarzeń, interwencji i czynności oraz działań prewencyjnych w tym min.

interwencje w sprawie bezpieczeństwa i porządkowi w komunikacji – 1029

interwencje w sprawie spożywania alkoholu ? 85

interwencje w sprawie spożywania alkoholu (niepotwierdzone) – 14

interwencje w sprawie śmieci – 68

interwencje w sprawach porządkowych na posesjach – 66

interwencje w sprawie odśnieżania i zanieczyszczenia dróg i chodników – 101

interwencje w sprawie gospodarki ściekami i odpadami komunalnymi ? 44

interwencje w sprawie deklaracji śmieciowych ? 8

interwencje w sprawie numeracji posesji – 3

interwencje w sprawie zwierząt żywych –181

interwencje w sprawie zwierząt martwych – 75

interwencje w sprawie znaków drogowych – 94

interwencje w sprawie wypalania traw, liści – 27

interwencje w sprawie zadymienia ? 21

interwencje w sprawie zadymienia (niepotwierdzone) ? 74

interwencje w sprawie awarii wodno-kan, energetycznych i telekom. – 44

interwencje w sprawie przepełnionych koszy ? 38

interwencje w sprawie plakatów i ogłoszeń umieszczanych nielegalnie ? 111

interwencje dotyczące drzew i krzewów ? 31

interwencje w sprawie nieużytkowanych pojazdów i wraków35

interwencje inne – 123

czynności prewencyjne w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – 2399

czynności prewencyjne w sprawie parkowania w miejscach niedozwolonych – 1441

prewencja dot. zagrożeń na osiedlach i Sołectwach – 392

czynności w sprawie akcji: ?Bezpieczne wakacje? i ?Bezpieczne ferie? –220

zabezpieczenie przejścia dzieci i młodzieży do szkół – 159

Oraz :

konwoje dokumentów i przedmiotów wartościowych – 9

wizje z Wydziałami UM i innymi instytucjami miejskimi ? 90

wyjazdy z innymi Wydziałami UM i instytucjami miejskimi 69

wyjazdy w sprawie odbioru oznakowania – 50

dostarczanie korespondencji własnej i UM Mikołów oraz pomoc prawna dla innych SM 36

ustalenia miejsca pobytu osoby ? 15

pomoc przy uruchomieniu samochodu – 26

odwiezienie osoby bezdomnej do schroniska – 3

odwiezienie osoby nietrzeźwej do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania –13

udzielenie pomocy osobie ? 22

interwencje dotyczące osób bezdomnych w tym sprawdzenie miejsc przebywania osób bezd. ? 79

akcja ?Bezdomny? wspólnie z MOPS – 4

zabezpieczenie imprez i uroczystości ? 11

działania informacyjne związane z II i III stopniem alarmu smogowego ? 93

odholowane pojazdy (wraki) ? 2

zwierzęta odnalezione i oddane właścicielowi ? 21

wspólne służby z Policją ? 146

kontrole spalania w piecach (sporządzono protokół kontroli) ? 146

w tym ujawniono 5 nieprawidłowości (zakończono 5 grzywnami w postaci mandatów karnych). W 3 przypadkach w piecach spalane były płyty meblowe, w 1 przypadku malowane drewno iw 1 przypadku odpady komunalne bytowe.

Spalanie traw, liści i odpadów na zewnątrz: 27, w tym ujawniono 14 nieprawidłowości: nałożono 12 MKK i w 2 przypadkach pouczono

Z wieloletnich doświadczeń Straży Miejskiej wynika, że główną przyczyną zadymienia z komina jest nieprawidłowe palenie w piecu często powiązane ze starym piecem i paliwem słabej jakości.

Ponadto:

nałożono grzywien w postaci mandatu karnego ? 519

udzielono pouczeń ? 474

złożono wnioski o ukaranie do Sądu – 6

Od dnia 12 marca 2020r Strażnicy Miejscy wspólnie z Policją (i samodzielnie) przeprowadzają szereg opisanych poniżej czynności związanych z działaniami prewencyjnymi związanymi z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2

Działania prewencyjne związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (gromadzenie się osób) ? 30

Działania prewencyjne związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (zakrywanie ust i nosa) ? 1070

Działania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (dostarczanie żywności osobom wskazanym przez Dom Dziennej Pomocy i MOPS) ? 2104

Działania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (dostarczanie środków do dezynfekcji i maseczek do szkół i przedszkoli) ? 21

Działania prewencyjne związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (wraz z Policją kontrola osób przebywających na kwarantannie ) ? 53

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii Wojewoda Śląski wydał Polecenie nr 22/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 13 marca 2020r dotyczące ograniczenia kontroli w indywidualnych gospodarstwach domowych, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, oraz wydał Polecenie nr 46/2020 w którym poleca Burmistrzom miast zlecić z dniem 02 kwietnia 2020r podległym mu Strażom Miejskim dokonywanie dyslokacji patroli Straży Miejskich zgodnie z zaleceniami Komendanta Powiatowego Policji, organizacji wspólnych patroli z Policją oraz wprowadzenia innych form współpracy Straży Miejskich z jednostkami Policji. Ponadto realizację pozostałych zadań tak by były realizowane głównie w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. Decyzja została odwołana w dniu 09.12.2021r a następniew dniu 09.12.2021r wydano Zarządzenie nr 419/21 Wojewody Śląskiego w sprawie użycia straży miejskich do wspólnych działań z Policją, głównie w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.


Stan kadrowy Straży Miejskiej w Mikołowie na dzień 31.12.2021r wynosił ? 10 strażników

Link do Prezentacji ze zdjęciami: https://bip.mikolow.eu/?p=document&action=show&id=32888&bar_id=48