Działania Straży Miejskiej – listopad 2023r

Sprawozdanie za okres od 17.10.2023r do 20.11.2023r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono: 839 zdarzeń (w tym interwencje ? nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 839 zdarzeń (w tym interwencje ? nie wyszczególnione w tym informatorze) ? czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) ? 6 czynności zakończono.

3. Pozostałe wyjazdy (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) ? 2czynności zakończono.

4. Wizje z Wydziałem Ewidencji Ludności ? 2 ? czynności zakończono.

5. Wizje w terenie z Wydziałem Komunalnym w tym odbiór oznakowania (dot. zmiany organizacji ruchu) ? 10? czynności zakończono.

6. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem (niepotwierdzone) ? 5 ? czynności zakończono.

7. Kontrola spalania w piecach zakończona protokołem – 9 ? czynności w toku.

8. Czynności w sprawie nieporządku na działkach i posesjach ? 3 ? czynności zakończono.

9. Interwencje w sprawie śmieci w tym dzikie wysypiska śmieci ? 2 ? czynności zakończono.

10. Interwencje w sprawie spalania trawy i odpadów w tym na zewnątrz ? 3 ? czynności zakończono.

11. Interwencja w sprawie gospodarki nieczystościami ciekłymi i odpadami komunalnymi w tym deklaracje śmieciowe ? 1 ? czynności zakończono.

12. Kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych i interwencje w sprawie osób bezdomnych ? 5 ? czynności w toku.

13. Odwiezienie bezdomnego do schroniska ? 1 ? czynności zakończono.

14. Interwencje w sprawie drzew i krzewów ? 3 ? czynności zakończono.

15. Czynności w sprawie zanieczyszczonej drogi oraz utrzymania pasów drogowych ? 5 ? czynności zakończono.

16. Czynności w sprawie awarii telefonicznych, wodno-kan, energetycznych ? 2 ? czynności zakończono.

17. Czynności w sprawie nieużytkowanych pojazdów (wraki) ? 5 ? czynności zakończono.

18. Interwencje w sprawie znaków drogowych ? 7 ? czynności zakończono.

19. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 17 + 9 ? czynności zakończono.

20. Interwencje w sprawie zabezpieczonych zwierząt przekazanych właścicielowi ? 4 ? czynności zakończono.

21. Sprawdzenie warunków trzymania zwierząt ? 1 ? czynności zakończono.

22. Interwencje w sprawie przepełnionych koszy na śmieci ? 0 ? czynności zakończono.

23. Interwencje oraz kontrole miejsc w sprawie spożywania alkoholu w miejscach publicznych ? 294 ? czynności zakończono.

24. Interwencje i prewencyjne kontrole dotyczące nieprawidłowego parkowania ? 207 ? czynności zakończono.

25. Kontrola prewencja nieruchomości ? 65 ? czynności w toku.

26. Udzielenie pomocy osobie ? 4 ? czynności zakończono.

27. Czynności w sprawie numeracji posesji ? 0 ? czynności zakończono.

28. Czynności w sprawie plakatów i ogłoszeń umieszczanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych ? 11 ? czynności zakończono.

29. Odwiezienie nietrzeźwego do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania ? 2 ? czynności zakończono.

30. Pomoc przy uruchomieniu samochodu ? 1 ? czynności zakończono.

31. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych – 1 ? czynności zakończono.

32. Wspólne służby z Policją ? 5 – czynności zakończono.

33. Ustalenie miejsca pobytu osoby ? 6 ? czynności zakończono.

34. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 1 – czynności zakończono.

35. Interwencje inne ? 8 ? czynności zakończono.

36. Pomoc prawna dla innych Straży Miejskich oraz dostarczanie korespondencji własnej i UM ? 9 ? czynności zakończono

37. Dostarczanie żywności wskazanym osobom, działania wspólne z Domem Dziennej Pomocy ? 90 ? czynności w toku.

38. Realizacja działań w ramach akcji ?Bezpieczna droga do szkoły? ? 23 ? czynności w toku.

39. Antysmogowe działania edukacyjne (prelekcja) i działania informacyjne ? 0 ? czynności w toku.

40. Czynny udział w transporcie uchodźców z Ukrainy, transporcie paczek i darów, łóżek itp. – 4 ? czynności w toku.

41. Udział w spotkaniu sołeckim oraz udział w spotkaniach z mieszkańcami w tym szkoły, przedszkola ? 0 – czynności w toku.

42. Zabezpieczenia miejsca zdarzenia i inne ? 1 ? czynności zakończono.

43. Wyjazdy z MOPS Mikołów czynności w sprawie deklaracji źródeł emisyjności ? 0 ? czynności w toku,

44. Asysta Inne podmioty ? 3 ? czynności zakończono,

45. Ciągła dystrybucja worków na odpady selektywne (papier. plastik, szkło, bio odpady, liście), oraz woreczki na psie odchody ? z usługi tej korzysta co miesiąc od kilkudziesięciu do kilkuset osób. W przedmiotowym czasie nastąpiło znaczne zwiększenie ilości wydawanych worków na liście (od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu osób dziennie).