Działania Straży Miejskiej – październik 2017r

Sprawozdanie za okres od 14.09.2017r do 18.10.2017r.

W przedmiotowym okresie przeprowadzono:  zdarzeń 709  (w tym interwencje – nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

 1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji Rady Miejskiej, Komisjach Rady Miejskiej oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej – czynności zakończono.
 2. Prowadzenie strony internetowej www.strazmiejska.mikolow.euczynności w toku.
 3. Od dnia 04 września 2017r udział w realizacji akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły” – czynności w toku.
 4. Kontynuowanie procesu sprawdzenia gospodarki wodnej i ściekowej na terenie Gminy – czynności w toku.
 5. Dokonano sprawdzeń miejsc przebywania bezdomnych, sytuacja w dalszym ciągu jest monitorowana – czynności w toku.
 6. Stała kontrola przestrzegania przepisów w zakresie sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach, oraz działania prewencyjne w tym zakresie (informowanie, rozdawanie darmowych woreczków) – czynności w toku.
 7. Sprawdzanie prawidłowości umieszczania numerów porządkowych posesji na terenie Gminy – czynności w toku.
 8. Sprawdzanie spraw porządkowych oraz stanu dróg i chodników – czynności w toku.
 9. W dniu 12 października 2017r przedstawiciel Straży Miejskiej brał udział w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej – czynności zakończono.
 10. Wspólnie z Referatem Utrzymania Infrastruktury Komunalnej, Policją oraz PZD – dokonywano przeglądów prawidłowości oznakowania drogowego na terenie Mikołowa (nieprawidłowości zostały zgłoszone, będą usuwane i poprawiane w ramach dalszych prac) oraz odbiorów nowego oznakowania – czynności w toku.
 11. Prewencyjne patrole w rejonie ul. Buczka i przyległych (włamania i kradzieże) – czynności w toku.
 12. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska, – czynności w toku.
 13. W dniu 17 października 2017 przedstawiciele Straży Miejskiej brali udział w podsumowaniu Kampanii społecznej „Łańcuch Czystych serc” i Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów. – czynności zakończono.
 14. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych – czynności w toku.
 15. W dniu 18 września 2017r wspólnie z Policją zabezpieczano miejsce ujawnienia niewybuchu z czasów II Wojny Światowej czynności zakończono.
 16. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – czynności w toku.
 17. 17. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa, oraz zakazu zatrzymywania przy ul. św. Wojciecha – czynności w toku.
 18. Kontrola i doprowadzanie do prawidłowego ustawienia znaków drogowych na terenie Gminy Mikołów – czynności w toku.
 19. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole i zabezpieczenia) – czynności w toku.
 20. W dniach 19 września i 10 października 2017 dwukrotnie udzielono pomocy osobom potrzebującym wspólnie z MOPS przewożąc je do noclegowni – czynności zakończono.
 21. 21. Czynności w związku z problemem żebractwa (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.
 22. Stała współpraca z Fundacją ITAKA w sprawie poszukiwań osób zaginionych – czynności w toku.
 23. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu „odpady niczyje” – czynności w toku.
 24. Realizacja kontroli zbiorników wodnych wspólnie ze Społeczną Strażą Rybacką w Mikołowie – czynności w toku.
 25. Realizacja akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Mikołowie – czynności zakończono.
 26. W dniu 14 października 2017r zabezpieczenie przebiegu „Rajdu Śląska” – czynności zakończono.
 27. W dniu 19 września 2017r udział w Sesji Rady Miasta – czynności zakończono.
 28. We współpracy z Referatem Wymiaru Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi dokonano sprawdzenia posesji w zakresie prawidłowości realizowania obowiązku składania deklaracji „śmieciowych” i umieszczania numerów porządkowych posesji – czynności w toku.
 29. Kontrola miejsc zagrożonych zgłoszonych przez Sołtysów, Radnych i mieszkańców – czynności w toku.
 30. W dniu 23 września 2017r zabezpieczono przebieg XV Mikołowskiego Biegu Ulicznego – czynności zakończono.
 31. W dniu 11 października 2017r patrol Straży Miejskiej ujął na gorącym uczynku sprawcę przestępstwa z art. 178a KK (prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu) – czynności zakończono.
 32. Zrealizowano czynności zlecone przez inne jednostki Straży Miejskiej – czynności zakończono.
 33. Dokonano rozpoznania sprawy zanieczyszczania miasta przez tzw. „niską emisyjność”, przeprowadzano szereg kontroli zgodnie z Ustawą „o ochronie środowiska”, realizacja działań uświadamiająco profilaktycznych – czynności w toku.
 34. Kontrola miejsc zgłaszanych przez Radnych i Mieszkańców (okolice Przedszkola ul. Żwirki Wigury, oś. XXX lecia, Górnicza, Buczka okolice szkół i sklepów i inne) – czynności w toku.
 35. Stała współpraca z Referatem Usług Komunalnych UM Mikołów, Stowarzyszeniem „Pro-Animali” oraz schroniskiem dla zwierząt – w sprawach opieki nad zwierzętami – czynności w toku.
 36. Kontrole ul. Żwirki Wigury, Zawilców, Górnicza, Pszczyńska, Krakowska, św. Wojciecha, Prusa pod względem parkowania pojazdów – czynności w toku.
 37. Przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska sprawdzanie prawidłowości realizacji gospodarki odpadami ciekłymi (ścieki) – czynności w toku.
 38. W dniu 16 września na zaproszenie Stowarzyszenia Reta – przy współpracy OSP dokonano pokazu ekologicznego spalania w piecach – czynności zakończono.
 39. W dniach 26 i 27 września 2017r przedstawiciele Straży Miejskiej brali udział w konferencji związanej z wejściem w życie Uchwały antysmogowej dla woj. śląskiego – czynności zakończono.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

 1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 709 zdarzeń (w tym interwencji – nie wyszczególnionych w tym informatorze) – czynności w większości zakończono na miejscu.
 2. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron – w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) – czynności zakończono.
 3. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) – 11 wizji lokalnychczynności zakończono.
 4. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych – 1 – czynności zakończono.
 5. Czynności służbowe z MOPS Mikołów – 2 – czynności zakończono.
 6. Pozostałe wyjazdy – 5 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) – czynności zakończono.
 7. Wspólne służby z Policją – 10 – czynności zakończono.
 8. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 6 – czynności zakończono.
 9. Wizje w terenie z Wydziałem Komunalnym w tym odbiór oznakowania (dot. zmiany organizacji ruchu) – 6czynności zakończono.
 10. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem – 8 – czynności zakończono.
 11. Pomoc w uruchomieniu samochodu – 0 – czynności zakończono.
 12. Interwencje w sprawie dzikich wysypisk śmieci – 0 – czynności zakończono.
 13. Ustalenie miejsca pobytu dla Wydziału Obywatelskiego UM Mikołów – 0 – czynności zakończono.
 14. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 28 + 11 – czynności zakończono.
 15. Interwencje w sprawie znaków drogowych – 12 – czynności zakończono.
 16. Czynności w ramach akcji „Bezpieczna Droga Do Szkoły 2017” – 25 – czynności zakończono.
 17. Reakcja na reklamy umieszczone w miejscach niedozwolonych – 6 – czynności zakończono.
 18. Udzielenie pomocy osobie – 3 – czynności zakończono.
 19. Wizje z Wydziałem Ewidencji Ludności – 4 – czynności zakończono.
 20. Czynności w sprawie nieporządku na działkach i posesjach –2 – czynności zakończono.
 21. Interwencje w sprawie drzew i krzewów – 1 – czynności zakończono.
 22. Czynności w sprawie zanieczyszczonej drogi oraz utrzymania pasów drogowych – 6 – czynności zakończono.
 23. Czynności w sprawie awarii telefonicznych, wodno-kan, energetycznych: 2 – czynności zakończono.
 24. Asysta udzielana ZGL – 0 – czynności zakończono.
 25. Czynności w sprawie numeracji posesji – 1 – czynności w toku.
 26. 26. Czynności w sprawie nieużytkowanych pojazdów (wraki) – 2czynności zakończono.
 27. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem (niepotwierdzone) – 16 – czynności zakończono.
 28. Kontrola spalania w piecach zakończona protokołem – 10 – czynności w toku.
 29. Interwencja w sprawie gospodarki nieczystościami ciekłymi i odpadami komunalnymi – 2 – czynności zakończono.
 30. Interwencje w sprawie przepełnionych pojemników na śmieci – 1 – czynności zakończono.