Sprawozdanie Straż Miejska 2022r

Sprawozdanie (skrócone bez zdjęć) z działalności Straży Miejskiej w Mikołowie w 2022r.

Straż Miejska w Mikołowie w 2022r przeprowadziła:

10.124 ? interwencje, zdarzenia i czynności oraz działania prewencyjne w tym min.

interwencje w sprawie bezpieczeństwa i porządkowi w komunikacji ?978

interwencje w sprawie spożywania alkoholu ? 105

interwencje w sprawie spożywania alkoholu (niepotwierdzone) – 29

interwencje w sprawie śmieci – 82

interwencje w sprawach porządkowych na posesjach – 45

interwencje w sprawie odśnieżania i zanieczyszczenia dróg i chodników – 111

interwencje w sprawie gospodarki ściekami i odpadami komunalnymi ? 35

interwencje w sprawie deklaracji śmieciowych ? 1

interwencje w sprawie numeracji posesji 8

interwencje w sprawie zwierząt żywych –188

interwencje w sprawie zwierząt martwych – 60

interwencje w sprawie znaków drogowych – 73

interwencje w sprawie wypalania traw, liści –28

interwencje w sprawie zadymienia ? 40

interwencje w sprawie zadymienia (niepotwierdzone) ?35

interwencje w sprawie awarii wodno-kan, energetycznych i telekom. – 51

interwencje w sprawie przepełnionych koszy ? 7

interwencje w sprawie plakatów i ogłoszeń umieszczanych nielegalnie ?64

interwencje dotyczące drzew i krzewów ? 33

interwencje w sprawie nieużytkowanych pojazdów i wraków28

interwencje inne – 121

czynności prewencyjne w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – 2407

czynności prewencyjne w sprawie parkowania w miejscach niedozwolonych – 1629

prewencja dot. zagrożeń na osiedlach i Sołectwach – 814

czynności w sprawie akcji: ?Bezpieczne wakacje? i ?Bezpieczne ferie? – 309

zabezpieczenie przejścia dzieci i młodzieży do szkół – 183

Oraz :

konwoje dokumentów i przedmiotów wartościowych – 11

wizje z Wydziałami UM i innymi instytucjami miejskimi ? 108

wyjazdy z innymi Wydziałami UM i instytucjami miejskimi 36

wyjazdy z MOPS deklaracje źródeł emisyjności – 240

wyjazdy w sprawie odbioru oznakowania 20

dostarczanie korespondencji własnej i UM Mikołów oraz pomoc prawna dla innych SM ?61

udział w spotkaniu z mieszkańcami – 8

ustalenia miejsca pobytu osoby ? 25

kontrole spalania w piecach (sporządzono protokół kontroli) ? 135

pomoc przy uruchomieniu samochodu – 11

odwiezienie osoby bezdomnej do schroniska – 4

odwiezienie osoby nietrzeźwej do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania – 14

udzielenie pomocy osobie ? 16

interwencje dotyczące osób bezdomnych w tym sprawdzenie miejsc przebywania osób bezd. ? 102

interwencje dot. osób bezdomnych i akcje ?Bezdomny? wspólnie z MOPS ? 5

pomoc uchodźcom z Ukrainy wspólnie z MOPS – 122

dostarczenie żywności wskazanym osobom, działania wspólne z Domem Dziennej Pomocy i MOPS -1151

wspólnie z Biurem Zarządzania Bezpieczeństwem Urzędu Miasta przewieziono jodek potasu do miejsc ewentualnego wydawania w razie zaistnienia takiej potrzeby – 14

zabezpieczenie imprez i uroczystości ?27

działania informacyjne związane z II i III stopniem alarmu smogowego ? 64

zwierzęta odnalezione i oddane właścicielowi ?15

wspólne służby z Policją + interwencje z Policją, zabezpieczenia z Policją ? 170 + 7 + 5

Ponadto:

nałożono grzywien w postaci mandatu karnego ? 520 na kwotę 60.700zł

udzielono pouczeń ? 454

Od dnia 12 marca 2020r Strażnicy Miejscy wspólnie z Policją (i samodzielnie) przeprowadzają szereg opisanych poniżej czynności związanych z działaniami prewencyjnymi związanymi z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2

Działania prewencyjne związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (zakrywanie ust i nosa) ? 212

Działania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (dostarczanie żywności osobom wskazanym przez Dom Dziennej Pomocy i MOPS) ? 1151

Działania prewencyjne związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (wraz z Policją kontrola osób przebywających na kwarantannie ) ? 5

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii Wojewoda Śląski wydał Polecenie nr 22/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 13 marca 2020r dotyczące ograniczenia kontroli w indywidualnych gospodarstwach domowych, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, oraz wydał Polecenie nr 46/2020 w którym poleca Burmistrzom miast zlecić z dniem 02 kwietnia 2020r podległym mu Strażom Miejskim dokonywanie dyslokacji patroli Straży Miejskich zgodnie z zaleceniami Komendanta Powiatowego Policji, organizacji wspólnych patroli z Policją oraz wprowadzenia innych form współpracy Straży Miejskich z jednostkami Policji. Ponadto realizację pozostałych zadań tak by były realizowane głównie w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. Decyzja została odwołana w dniu 09.12.2021r a następniew dniu 09.12.2021r wydano Zarządzenie nr 419/21 Wojewody Śląskiego w sprawie użycia straży miejskich do wspólnych działań z Policją, głównie w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. W dniu 05 stycznia 2022r wydane zostało ZARZĄDZENIE NR 4/22 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie użycia straży gminnych i straży miejskich do wspólnych działań z Policją oraz w dniu 03 lutego 2022r ZARZĄDZENIE NR 36/22 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie użycia straży gminnych i straży miejskich do wspólnych działań z Policją.

Stan kadrowy Straży Miejskiej w Mikołowie na dzień 31.12.2022r wynosił ? 10 strażników

Link do Prezentacji ze zdjęciami: BIP – Urząd Miasta Mikołów: Sprawozdanie z działalności S… (mikolow.eu)