Działania Straży Miejskiej – kwiecień 2018r

Sprawozdanie za okres od 15.03.2018r do 17.04.2018r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono:
zdarzeń 582 (w tym interwencje – nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji Rady Miejskiej, Komisjach Rady Miejskiej oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej – czynności zakończono.

2. Prowadzenie strony internetowej www.strazmiejska.mikolow.euczynności w toku.

3. Od dnia 04 września 2017r udział w realizacji akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły” – czynności w toku.


4. Kontynuowanie procesu sprawdzenia gospodarki wodnej i ściekowej na terenie Gminy – czynności w toku.

5. Z uwagi na okres zimowy dokonano sprawdzeń miejsc przebywania bezdomnych, sytuacja w dalszym ciągu jest monitorowana – czynności w toku.

6. Stała kontrola przestrzegania przepisów w zakresie sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach, oraz działania prewencyjne w tym zakresie (informowanie, rozdawanie darmowych woreczków) – czynności w toku.

7. Sprawdzanie prawidłowości umieszczania numerów porządkowych posesji na terenie Gminy – czynności w toku.

8. Sprawdzanie spraw porządkowych oraz stanu dróg i chodników – czynności w toku.

9. W dniu 05.04.2018r przedstawiciel Straży Miejskiej brał udział w spotkaniu podsumowującym Powiatową Młodzieżową Szkołę Liderów – czynności zakończono.

10. Wspólnie z Referatem Utrzymania Infrastruktury Komunalnej, Policją oraz PZD – dokonywano przeglądów prawidłowości oznakowania drogowego na terenie Mikołowa (nieprawidłowości zostały zgłoszone, będą usuwane i poprawiane w ramach dalszych prac) oraz odbiorów nowego oznakowania – czynności w toku.

11. Prewencyjne patrole w rejonie ul. Buczka i przyległych (włamania i kradzieże) – czynności w toku.

12. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska, – czynności w toku.

13. W dniu 4.04.2018r Strażnik Miejski wspólnie z pracownikiem MOPS Mikołów odwoził osobę potrzebującą do Schroniska dla bezdomnych do Dąbrowy Górniczej – czynności zakończono.

14. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych – czynności w toku.

15. W dniu 20.03.2018r Strażnicy Miejscy wspólnie z Policją i Ochotniczą Strażą Pożarną uczestniczyli w zabezpieczeniu Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odbywającej się na ulicach naszego miasta czynności zakończono.

16. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – czynności w toku.

17. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa, oraz zakazu zatrzymywania przy ul. św. Wojciecha – czynności w toku.

18. Kontrola i doprowadzanie do prawidłowego ustawienia znaków drogowych na terenie Gminy Mikołów – czynności w toku.

19. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole i zabezpieczenia) – czynności w toku.

20. W dniu 15.03.2018r Strażnicy Miejscy wraz z Policjantami i Strażakami Pożarnymi uczestniczyli w zabezpieczeniu wypadku drogowego na ul. św. Wojciecha – czynności zakończono.

21. Czynności w związku z problemem żebractwa (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.

22. Stała współpraca z Fundacją ITAKA w sprawie poszukiwań osób zaginionych – czynności w toku.

23. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu „odpady niczyje” – czynności w toku.

24. W dniu 31.03.2018r Strażnicy Miejscy pełnili dodatkową służbę w związku z ze zwiększonym nasileniem ruchu drogowego i pieszego w Wielką Sobotę szczególnie w rejonie Bazyliki św. Wojciecha – czynności zakończono.

25. W dniu 10.04.2018r przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w obchodach siedemdziesiątej ósmej rocznicy zbrodni katyńskiej oraz ósmej rocznicy katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w tej intencji odprawiono mszę w Bazylice św. Wojciecha oraz złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową – czynności zakończono.

26. W dniu 28.03.2018r. Strażnik Miejski podczas dodatkowej wspólnej służby z Policjantem zabezpieczał zdarzenie drogowe mające miejsce na ul. Gliwickiej czynności zakończono.

27. W dniu 20.03.2018r udział w Sesji Rady Miasta – czynności zakończono.

28. We współpracy z Referatem Wymiaru Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi dokonano sprawdzenia posesji w zakresie prawidłowości realizowania obowiązku składania deklaracji „śmieciowych” i umieszczania numerów porządkowych posesji – czynności w toku.

29. Kontrola miejsc zagrożonych zgłoszonych przez Sołtysów, Radnych i mieszkańców – czynności w toku.

30. Przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska sprawdzanie prawidłowości realizacji gospodarki odpadami ciekłymi (ścieki) – czynności w toku.

31. Zrealizowano czynności zlecone przez inne jednostki Straży Miejskiej – czynności zakończono.

32. Dokonano rozpoznania sprawy zanieczyszczania miasta przez tzw. „niską emisyjność”, przeprowadzano szereg kontroli zgodnie z Ustawą „o ochronie środowiska”, realizacja działań uświadamiająco profilaktycznych – czynności w toku.

33. Kontrola miejsc zgłaszanych przez Radnych i Mieszkańców (okolice Przedszkola ul. Żwirki Wigury, oś. Przy Plantach, Górnicza, Buczka okolice szkół i sklepów i inne) – czynności w toku.

34. Stała współpraca z Referatem Usług Komunalnych UM Mikołów, Stowarzyszeniem „Pro-Animali” oraz schroniskiem dla zwierząt – w sprawach opieki nad zwierzętami – czynności w toku.

35. Kontrole ul. Żwirki Wigury, Zawilców, Górnicza, Pszczyńska, Krakowska, św. Wojciecha, Prusa pod względem parkowania pojazdów – czynności w toku.

36. W dniu 29.03.2018r przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w świątecznym spotkaniu Wielkanocnym w siedzibie Klubu Abstynenta Powrót w Mikołowie czynności zakończono.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 582 zdarzeń (w tym interwencji – nie wyszczególnionych w tym informatorze) – czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron – w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) – czynności zakończono.

3. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) – 14 wizji lokalnych czynności zakończono.

4. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych – 1 – czynności zakończono.

5. Czynności służbowe z MOPS Mikołów – 2 – czynności zakończono.

6. Pozostałe wyjazdy – 5 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) – czynności zakończono.

7. Wspólne służby z Policją – 14 – czynności zakończono.

8. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 2 – czynności zakończono.

9. Wizje w terenie z Wydziałem Komunalnym w tym odbiór oznakowania (dot. zmiany organizacji ruchu) – 0 czynności zakończono.

10. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem (niepotwierdzone) – 19 – czynności zakończono.

11. Pomoc w uruchomieniu samochodu – 1 – czynności zakończono.

12. Interwencje w sprawie dzikich wysypisk śmieci – 1 – czynności zakończono.

13. Ustalenie miejsca pobytu dla Wydziału Obywatelskiego UM Mikołów – 3 – czynności zakończono.

14. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 20 + 12 – czynności zakończono.

15. Interwencje w sprawie znaków drogowych – 7 – czynności zakończono.

16. Czynności w ramach akcji „Bezpieczna Droga Do Szkoły 2017” – 20 – czynności zakończono.

17. Reakcja na reklamy umieszczone w miejscach niedozwolonych – 1 – czynności zakończono.

18. Udzielenie pomocy osobie – 5 – czynności zakończono.

19. Wizje z Wydziałem Ewidencji Ludności – 3 – czynności zakończono.

20. Czynności w sprawie nieporządku na działkach i posesjach – 23 – czynności zakończono.

21. Interwencje w sprawie drzew i krzewów – 2 – czynności zakończono.

22. Czynności w sprawie zanieczyszczonej drogi oraz utrzymania pasów drogowych – 4 – czynności zakończono.

23. Czynności w sprawie awarii telefonicznych, wodno-kan, energetycznych – 1 – czynności zakończono.

24. Asysta udzielana ZGL-owi – 1 – czynności zakończono.

25. Czynności w sprawie numeracji posesji – 4 czynności w toku.

26. Czynności w sprawie nieużytkowanych pojazdów (wraki) – 0czynności zakończono.

27. Kontrola spalania w piecach zakończona protokołem – 17 – czynności w toku.

28. Interwencja w sprawie gospodarki nieczystościami ciekłymi i odpadami komunalnymi – 1 – czynności zakończono.

29. Odwiezienie osoby potrzebującej do schroniska, działania wspólnie z MOPS – 2 – czynności zakończono.

30. Interwencje w sprawie odśnieżania dróg i chodników – 0 – czynności zakończono.

31. Interwencje w sprawie spalania traw i odpadów na zewnątrz – 4 – czynności zakończono.

32. Interwencje inne – 30 – czynności zakończono.

33. Interwencje dotyczące nieprawidłowego parkowania – 79 – czynności zakończono.