Działania Straży Miejskiej – czerwiec 2017

Sprawozdanie za okres od 17.05.2017r do 20.06.2017r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono:  zdarzeń 679  (w tym interwencje – nie wyszczególnione w tym informatorze).

 1. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania: 1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji Rady Miejskiej, Komisjach Rady Miejskiej oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej – czynności zakończono.

  2. Prowadzenie strony internetowej www.strazmiejska.mikolow.euczynności w toku.

  3. Od dnia 01 września 2016r udział w realizacji akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły”  – czynności w toku.

 2. Kontynuowanie procesu sprawdzenia gospodarki wodnej i ściekowej na terenie Gminy – czynności w toku.
 3. Dokonano sprawdzeń miejsc przebywania bezdomnych, sytuacja w dalszym ciągu jest monitorowana – czynności w toku.
 4. Stała kontrola przestrzegania przepisów w zakresie sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach, oraz działania prewencyjne w tym zakresie (informowanie, rozdawanie darmowych woreczków) – czynności w toku.
 5. Z uwagi na okres wiosenny realizowane są przeglądy placów zabaw – czynności w toku.
 6. Sprawdzanie spraw porządkowych oraz stanu dróg i chodników – czynności w toku.
 7. Przekazano „Gazecie Mikołowskiej” artykuły prasowe na temat konkursu strzeleckiego oraz bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji – czynności zakończono.
 8. Wspólnie z Referatem Utrzymania Infrastruktury Komunalnej, Policją oraz PZD – dokonywano przeglądów prawidłowości oznakowania drogowego na terenie Mikołowa (nieprawidłowości zostały zgłoszone, będą usuwane i poprawiane w ramach dalszych prac) oraz odbiorów nowego oznakowania – czynności w toku.
 9. Prewencyjne patrole w rejonie ul. Buczka i przyległych (włamania i kradzieże) – czynności w toku.
 10. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska, – czynności w toku.
 11. W dniu 10 czerwca 2017r zabezpieczano teren miasta podczas „Wegepikniku” odbywającego się na Mikołowskim Rynku – czynności zakończono.
 12. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych – czynności w toku.
 13. W dniu 08 czerwca 2017r przedstawiciele Straży Miejskiej uczestniczyli w „Spartakiadzie Przedszkolaków z Hektorem” czynności zakończono.
 14. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – czynności w toku.
 15. 17. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa, oraz zakazu zatrzymywania przy ul. św. Wojciecha – czynności w toku.
 16. Kontrola i doprowadzanie do prawidłowego ustawienia znaków drogowych na terenie Gminy Mikołów – czynności w toku.
 17. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole i zabezpieczenia) – czynności w toku.
 18. W dniu 15 czerwca 2017r zabezpieczano wraz z Policją procesje „Bożego Ciała” na terenie Gminy Mikołów – czynności zakończono.
  21. Czynności w związku z problemem żebractwa (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.

  22. Stała współpraca z Fundacją ITAKA w sprawie poszukiwań osób zaginionych – czynności w toku.

 19. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu „odpady niczyje” – czynności w toku.
 20. W dniu 05 czerwca 2017r przedstawiciele Straży Miejskiej brali udział w debacie „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie” zorganizowanej przez KPP Mikołów – czynności zakończono.
 21. W dniu 04 czerwca 2017 znaleziono zagubionego psa, przy pomocy czytnika „chipów” ustalono właściciela któremu pies został zwrócony – czynności zakończono.
 22. W dniu 30 maja 2017r przedstawiciele Straży Miejskiej brali udział w „Jubileuszowej Spartakiadzie Abstynenckiej” na stadionie miejskim – czynności zakończono.
 23. W dniu 18 czerwca 2017r udział w Komisji ds. bezpieczeństwa – czynności zakończono.
 24. We współpracy z Referatem Wymiaru Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi dokonano sprawdzenia posesji w zakresie prawidłowości realizowania obowiązku składania deklaracji „śmieciowych” i umieszczania numerów porządkowych posesji – czynności w toku.
 25. Kontrola miejsc zagrożonych zgłoszonych przez Sołtysów, Radnych i mieszkańców – czynności w toku.
 26. W dniu 23 maja 2017r udział w sesji Rady Miasta Mikołowa – czynności zakończono.
 27. We współpracy z Wydziałem Komunalnym oraz Wydziałem Gospodarki Mieniem UM dokonano ustaleń i wszczęcia procedury ograniczającej wjazd i postój przyczep reklamowych na parkingach Gminnych – czynności zakończono.
 28. Zrealizowano czynności zlecone przez inne jednostki Straży Miejskiej – czynności zakończono.
 29. Dokonano rozpoznania sprawy zanieczyszczania miasta przez tzw. „niską emisyjność”, przeprowadzano szereg kontroli zgodnie z Ustawą „o ochronie środowiska”, realizacja działań uświadamiająco profilaktycznych – czynności w toku.
 30. Kontrola miejsc zgłaszanych przez Radnych i Mieszkańców (okolice Przedszkola ul. Żwirki Wigury, oś. XXX lecia, Górnicza, Buczka okolice szkół i sklepów i inne) – czynności w toku.
 31. Stała współpraca z Referatem Usług Komunalnych UM Mikołów, Stowarzyszeniem „Pro-Animali” oraz schroniskiem dla zwierząt – w sprawach opieki nad zwierzętami – czynności w toku.
 32. Kontrole ul. Żwirki Wigury, Zawilców, Górnicza, Pszczyńska, Krakowska, św. Wojciecha, Prusa pod względem parkowania pojazdów – czynności w toku.
 33. Przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska sprawdzanie prawidłowości realizacji gospodarki odpadami ciekłymi (ścieki) – czynności w toku.
 34. Sprawdzanie prawidłowości umieszczania numerów porządkowych posesji na terenie Gminy – czynności w toku.

 

 1. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:
 2. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 679 zdarzeń (w tym interwencji – nie wyszczególnionych w tym informatorze) – czynności w większości zakończono na miejscu.
 3. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron – w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) – czynności zakończono.
 4. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) – 5 wizji lokalnychczynności zakończono.
 5. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych – 0 – czynności zakończono.
 6. Czynności służbowe z MOPS Mikołów – 2 – czynności zakończono.
 7. Pozostałe wyjazdy – 4 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) – czynności zakończono.
 8. Wspólne służby z Policją – 9 – czynności zakończono.
 9. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 4 – czynności zakończono.
 10. Dokonano 5 interwencji w sprawie spalania i wypalania traw (w tym 2 zakończone MKK) – czynności w toku.
 11. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem w piecach (niepotwierdzone, nie zakończone protokołem) – 1 – czynności zakończono.
 12. Wizje i wyjazdy (inne) – 4 – czynności zakończono.
 13. Odwieziono osobę potrzebującą do schroniska – 1 – czynności zakończono.
 14. Ustalenie miejsca pobytu dla Wydziału Obywatelskiego UM Mikołów – 1 – czynności zakończono.
 15. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 24 – czynności zakończono.
 16. Interwencje w sprawie znaków drogowych – 11 – czynności zakończono.
 17. Czynności w ramach akcji „Bezpieczna Droga Do Szkoły 2016/2017” – 23 – czynności zakończono.
 18. Reakcja na reklamy umieszczone w miejscach niedozwolonych – 4 – czynności zakończono.
 19. Udzielenie pomocy osobie – 10 – czynności zakończono.
 20. Wizje z Wydziałem Ewidencji Ludności – 1 – czynności zakończono.
 21. Czynności w sprawie nieporządku na działkach i posesjach – 11 – czynności zakończono.
 22. Czynności w sprawie nieużytkowanych pojazdów – 2 – czynności w toku.
 23. Czynności w sprawie zanieczyszczonej drogi oraz utrzymania pasów drogowych– 3 – czynności zakończono.
 24. Czynności w sprawie awarii telefonicznych, wodno-kan, energetycznych: 2 – czynności zakończono.
 25. Wizje z ZGL – 2 – czynności zakończono.