Działania Straży Miejskiej – kwiecień 2016r


Sprawozdanie za okres od 21.04.2016r do 18.05.2016r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono:
zdarzeń 467 (w tym interwencje – nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji Rady Miejskiej, Komisjach Rady Miejskiej oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej – czynności zakończono.


2. Prowadzenie strony internetowej www.strazmiejska.mikolow.euczynności w toku.


3. Ujawniono, zabezpieczono i interweniowano w sprawie pękniętej pokrywy studzienki na Placu 750 lecia (która została wymieniona na nową) – czynności zakończono.


4. Wspólnie z pracownikiem MOPS w dniu 12 maja 2016r przewieziono podopiecznego MOPS-u ze szpitala do schroniska dla bezdomnych – czynności zakończono.

5. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej dokonano sprawdzeń miejsc przebywania bezdomnych, sytuacja w dalszym ciągu jest monitorowana – czynności w toku.

6. Stała kontrola przestrzegania przepisów w zakresie sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach, oraz działania prewencyjne w tym zakresie (informowanie, rozdawanie darmowych woreczków) – czynności w toku.

7. Przeprowadzono czynności związane z ujawnieniem i zlikwidowaniem „dzikich wysypisk” przy ul. Młyńskiej i M.Skłodowskiej czynności zakończono.

8. W dniu 22 kwietnia 2016r zabezpieczano teren przy bazylice św. Wojciecha ze względu na bardzo duże nasilenie ruchu w związku z uroczystościami obchodów 1050 lecia chrztu Polski – czynności zakończono.

9. Przekazano „Gazecie Mikołowskiej” artykuł prasowy na tematy związane z Barszczem Sosnowskiego – czynności zakończono.

10. Wspólnie z Referatem Utrzymania Infrastruktury Komunalnej – dokonano przeglądu prawidłowości oznakowania drogowego na terenie Mikołowa (nieprawidłowości zostały zgłoszone, będą usuwane i poprawiane w ramach dalszych prac) – czynności w toku.

11. Kontrole przestrzegania przepisów ruchu drogowego ul. Zamkowej (zakaz ruchu) – czynności w toku.

12. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska, – czynności w toku.

13. Na polecenie Burmistrza dokonano uzgodnień z Wydziałem Komunalnym UM w sprawie zmiany oznakowania parkingu przy ul. św. Wojciecha (zwiększenie ilości dostępnych miejsc parkingowych dla mieszkańców) – czynności w toku.

14. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych – czynności w toku.

15. Dokonywanie sprawdzeń przebiegu akcji związanej z przeprowadzaniem dzieci przez przejścia dla pieszych w okolicy Szkoły Podstawowej nr 3 tzw. „Agatki, Stopki” – czynności w toku.

16. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – czynności w toku.

17. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa, oraz postoju przy ul. św. Wojciecha – czynności w toku.

18. Kontrola i doprowadzanie do prawidłowego ustawienia znaków drogowych na terenie Gminy Mikołów – czynności w toku.


19. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole) – czynności w toku.

20. Przeprowadzono wizje lokalne w rejonie ul. Żwirki Wigury i Zawilców w związku z planowaną zmianą organizacji ruchu (stworzenie miejsc parkingowych) – czynności w toku.

21. Żebractwo (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.
22. Stała współpraca z Fundacją ITAKA w sprawie poszukiwań osób zaginionych – czynności w toku.

23. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu „odpady niczyje” – czynności w toku.

24. W dniu 08 maja 2016r zabezpieczano przebieg Jarmarku Staroci na mikołowskim Rynku – czynności zakończono.

25. Udział w sesji Rady Miasta Mikołowa w dniu 26 kwietnia 2016r – czynności zakończono.

26. W dniu 07.05.2016r zabezpieczono przebieg obchodów „Dnia Strażaka” na terenie miasta Mikołowa – czynności zakończono.

27. W dniu 06 maja 2016r interweniowano w sprawie uszkodzonej kratki burzowej przy ul. Młyńskiej (kratka została wymieniona) – czynności zakończono.

28. W dniu 25 kwietnia 2016r przeprowadzono asystę przy czynnościach wykonywanych przez ZGL na ul. Bluszcza – czynności zakończono.

29. Zabezpieczenie wyborów uzupełniających w Bujakowie w dniu 15.05.2016r – czynności zakończono.

30. Kontrola miejsc zagrożonych zgłoszonych przez Sołtysów, Radnych i mieszkańców – czynności w toku.

31. Z uwagi na bardzo duże nasilenie ruchu udział w zabezpieczeniu obchodów jubileuszu święceń kapłańskich w Bazylice św. Wojciecha w dniu 11.05.2016 – czynności zakończono.

39. Udział w zabezpieczeniu obchodów Dnia osoby niepełnosprawnej w dniu 12.05.2016r – czynności zakończono.

40. Udział w zabezpieczeniu V Rajdu Mikołowsko-Żorskiego w dniu 23.04.2016r – czynności zakończono.

41. Zrealizowano czynności zlecone przez inne jednostki Straży Miejskiej – czynności zakończono

42. Dokonano rozpoznania sprawy zanieczyszczania miasta przez tzw. „niską emisyjność”, przeprowadzono kontrole zgodnie z Ustawą „o ochronie środowiska” – czynności w toku.

43. Wraz z Policją udział w działaniach ukierunkowanych na bezpieczeństwo pieszych użytkowników dróg, oraz na bezpieczeństwo i porządek publiczny – czynności w toku.

44. Kontrola miejsc zgłaszanych przez Radnych i Mieszkańców (okolice Przedszkola ul. Żwirki Wigury, oś. XXX lecia, Górnicza, okolice szkół i sklepów i inne) – czynności w toku.

45. Kontrola ul. Buczka zgłaszanej przez mieszkańców jako miejsce zagrożone – czynności w toku.

46. Kontrole ul. Żwirki Wigury, Zawilców, Górnicza pod względem parkowania pojazdów – czynności w toku.

47. Wspólnie z pracownikiem MOPS w dniu 12 maja 2016r przewieziono podopiecznego MOPS-u ze szpitala do schroniska dla bezdomnych – czynności zakończono.

48. W dniu 25.04.2016r na prośbę pogotowia ratunkowego przewieziono osobę bezdomną do schroniska dla bezdomnych – czynności zakończono.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 467 zdarzeń (w tym interwencji – nie wyszczególnionych w tym informatorze) – czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron – w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) – czynności zakończono.

3. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) – 4 dni (często po kilka wizji w ciągu jednego dnia – łącznie około 12 wizji lokalnych) – czynności zakończono.

4. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych – 6 – czynności zakończono.

5. Czynności służbowe z MOPS Mikołów – 2 – czynności zakończono.

6. Pozostałe wyjazdy – 2 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) – czynności zakończono.

7. Wspólne służby z Policją – 7 – czynności zakończono.

8. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 6 – czynności zakończono.

9. Dokonano 3 kontrole spalania w piecach, sporządzono protokoły kontroli zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska – czynności w toku.

10. Wizje lokalne z Zakładem Gospodarki Lokalowej – 1 – czynności zakończono.

11. Odwieziono osobę nietrzeźwą do domu – 0 – czynności zakończono.

12. Ustalenie miejsca pobytu dla Wydziału Obywatelskiego UM Mikołów – 0 – czynności zakończono.

D. Inne:

1. Interwencje e-mailowe i telefoniczne zgłaszane przez Burmistrza, Z-ców Burmistrza oraz mieszkańców – zostały przeprowadzone i zrealizowane natychmiastowo.