Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W MIKOŁOWIE

Wypełniając obowiązki określone w art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125 z późn. zm.) informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Straży Miejskiej w Mikołowie w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego jest Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie z siedzibą: 43-190 Mikołów, Rynek 7 I piętro, tel. 32 226 02 91.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw z tym związanych pisemnie kierując korespondencję na adres siedziby Administratora albo poprzez pocztę elektroniczną na adres: grzegorz.szymanski@mikolow.eu.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w Straży Miejskiej w Mikołowie w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także w celu nakładania kar porządkowych, zastosowania postępowania mandatowego, sporządzenia wniosku do Sądu o ukaranie lub zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego.
 4. Informuje się, że do realizacji celów określonych w pkt 3 Straż Miejska w Mikołowie może stosować urządzenia techniczne umożliwiające rejestrację obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w celu utrwalania dowodów popełnienia czynów zabronionych lub przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych, a w szczególności takie urządzenia jak: aparaty fotograficzne, monitoring wizyjny, urządzenia samoczynnie rejestrujące obraz zwane potocznie fotopułapkami.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach określonych w pkt 3 jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1795 z późn. zm.) oraz inne akty normatywne regulujące zasady postępowania funkcjonariuszy straży gminnych, a w szczególności: ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ? Prawo o ruchu drogowym, ustawa z dnia 20 maja 1971 r. ? Kodeks wykroczeń, ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. ? Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz przepisy wykonawcze do w/w aktów prawnych, a także uchwały Rady Miejskiej Mikołowa stanowiące tzw. akty prawa miejscowego.
 6. Zgodnie z przepisem art. 10a ust. 1 ustawy o strażach gminnych w celu realizacji swoich zadań Straż Miejska może przetwarzać dane osobowe, z wyłączeniem tzw. danych wrażliwych, bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą uzyskane albo w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w sprawach o wykroczenia, albo z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których Straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.
 7. Dane osobowe przetwarzane przez Straż Miejską do celów określonych w pkt 3 przechowywane są przez okres niezbędny do ich realizacji, a po tym okresie ? przez okres przechowywania dokumentacji obejmującej te dane do celów archiwalnych zgodnie z przepisami archiwizacyjnymi. Zgodnie z obowiązującymi straże gminne przepisami dot. archiwizowania dokumentacji ? dokumentacja dot. działalności straży gminnej posiada kategorię archiwalną A, w związku z czym przechowywana jest przez okres 25 lat od jej wytworzenia, po czym przekazywana jest do właściwego archiwum państwowego (AP w Katowicach – Oddział w Pszczynie).
 8. Zarejestrowany za pomocą urządzeń, o których mowa w pkt 4 obraz zdarzeń, niezawierający dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla tych postępowań, przechowuje się przez okres nie krótszy niż 20 dni od daty dokonania nagrania i nie dłuższy niż 60 dni, a następnie podlega on zniszczeniu. Powyższe okresy przechowywania nagrań nie dotyczą przypadku, gdy nagranie zdarzenia zostało zabezpieczone przez właściwe organy na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań w sprawach karnych.
 9. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Straż Miejską do celów określonych w pkt 3 są: funkcjonariusze Straży Miejskiej w Mikołowie, uprawnione według odrębnych przepisów organy państwowe właściwe w sprawach ścigania czynów zabronionych (w szczególności Policja, Sądy, Prokuratura) oraz podmioty, którym na podstawie odrębnej umowy Administrator, o którym mowa w pkt 1 powierzył przetwarzanie danych osobowych w jego imieniu (np. podmioty będące dostawcą systemów informatycznych wspomagających realizację zadań Straży, przy użyciu których przetwarzane są dane osobowe – wspólnicy spółki cywilnej ?em software s.c.? z siedzibą w Radomsku, ul. Partyzancka 2a, będącej dostawcą i serwisantem systemu eMandaty ? systemu za pomocą, którego dokumentuje się przebieg służby strażników miejskich, w tym podejmowane przez nich interwencje i zdarzenia, w zakresie których je podejmowano).
 10. Dane osobowe przetwarzane przez Straż Miejską do celów określonych w pkt 3 nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa niebędącego członkiem UE) oraz organizacji międzynarodowej.
 11. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych ? w przypadku, gdy dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe,
 • usunięcia danych osobowych ? w przypadku, gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych polegającego na nieudostępnianiu tych danych odbiorcom ? jeżeli osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość tych danych, a ich prawidłowości lub nieprawidłowości nie można stwierdzić, albo jeżeli dane osobowe, które podlegają usunięciu muszą zostać zachowane do celów dowodowych.
 1. W odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa osób, których dane dotyczą są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące to postępowanie.
 2. Jeżeli w wyniku przetwarzania danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 doszło do naruszenia praw osoby, której dane dotyczą, przysługuje tej osobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22-531-03-00).