Działania Straży Miejskiej – marzec 2016r

Sprawozdanie za okres od 08.03.2016r do 20.04.2016r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono:
zdarzeń 879 (w tym interwencje ? nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji Rady Miejskiej, Komisjach Rady Miejskiej oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej ? czynności zakończono.

2. Prowadzenie strony internetowej www.strazmiejska.mikolow.eu ? czynności w toku.

3. Interweniowano w sprawie drzewa przewracającego się na linię wysokiego napięcia na ul. Gliwickiej (teren leśny). ? czynności zakończono.


4. W dniach 08,09 marca 2016r zabezpieczenie przejścia dzieci z SP 5 do bazyliki na rekolekcje – czynności zakończono.

5. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej ze względu na okres zimowo-wiosenny dokonano wielokrotnych kontroli miejsc przebywania bezdomnych, sytuacja w dalszym ciągu jest monitorowana ? czynności w toku.

6. Stała kontrola przestrzegania przepisów w zakresie sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach, oraz działania prewencyjne w tym zakresie (informowanie, rozdawanie darmowych woreczków) – czynności w toku.

7. Przeprowadzono czynności związane z ujawnieniem ?dzikiego wysypiska? przy ul. Reta Śmiłowicka ? czynności zakończono.

8. W dniu 26 marca 2016r zabezpieczano teren przy bazylice św. Wojciecha ze względu na bardzo duże nasilenie ruchu w związku z uroczystościami Wielkiej Soboty ? czynności zakończono.

9. Przekazano ?Gazecie Mikołowskiej? dwa artykuły prasowe na tematy związane z numeracją porządkową posesji i współpracą z mieszkańcami w celu ujawniania i likwidacji nieprawidłowości oraz artykuł związany z Barszczem Sosnowskiego ? czynności zakończono.

10. Wspólnie z Referatem Utrzymania Infrastruktury Komunalnej ? dokonano przeglądu prawidłowości oznakowania drogowego na terenie Mikołowa (nieprawidłowości zostały zgłoszone, będą usuwane i poprawiane w ramach dalszych prac) ? czynności w toku.

11. Kontrole przestrzegania przepisów ruchu drogowego ul. Zamkowej (zakaz ruchu) – czynności w toku.

12. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska, ? czynności w toku.

13. W dniu 14.03.2016r wraz z pracownikiem Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta ? udział w wizytacji schroniska dla zwierząt w Chełmku ? czynności zakończono.

14. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych ? czynności w toku.

15. Dokonywanie sprawdzeń przebiegu akcji związanej z przeprowadzaniem dzieci przez przejścia dla pieszych w okolicy Szkoły Podstawowej nr 3 tzw. ?Agatki, Stopki? ? czynności w toku.

16. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych ? czynności w toku.

17. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa, oraz postoju przy ul. św. Wojciecha ? czynności w toku.

18. Kontrola i doprowadzanie do prawidłowego ustawienia znaków drogowych na terenie Gminy Mikołów ? czynności w toku.


19. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole) – czynności w toku.

20. Udział w spotkaniu dotyczącym wprowadzenia nowego Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie ? czynności zakończono.

21. Żebractwo (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.

22. Stała współpraca z Fundacją ITAKA w sprawie poszukiwań osób zaginionych – czynności w toku.

23. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu ?odpady niczyje? ? czynności w toku.

24. W dniu 21.03.2016r uczestniczono w Seminarium Trzeźwościowym w MDK – czynności zakończono.

25. Udział w Sesji Rady Miasta Mikołowa w dniu 15.03.2016r. – czynności zakończono.

26. W dniu 22.03.2016r zabezpieczono przebieg procesji Drogi Krzyżowej na terenie miasta Mikołowa ? czynności zakończono.

27. Wspólnie z Wydziałem Komunalnym oraz ZGL uzgadniano sprawy regulacji ruchu (i parkowania) w rejonie ul. Stara Droga i Konstytucji 3 Maja (parking) ? czynności zakończono.

28. W dniu 06 kwietnia 2016r przeprowadzono asystę przy czynnościach wykonywanych przez ZGL ? czynności zakończono.

29. Strażnik Miejski wraz z policjantem WRD podczas wspólnych służb przeprowadzili akcje z wykorzystaniem zestawu fotograficznego do zdalnej rejestracji wykroczeń drogowych ? czynności zakończono.

30. Kontrola miejsc zagrożonych zgłoszonych przez Sołtysów, Radnych i mieszkańców ? czynności w toku.

31. Udział w obchodach rocznicy zbrodni Katyńskiej oraz rocznicy katastrofy Smoleńskiej ? czynności zakończono.

39. W dniu 06 kwietnia 2016r wzięto udział w koncercie dedykowanym dawcom szpiku ? czynności zakończono.

40. W dniu 04 kwietnia 2016r Strażnicy Miejscy uczestniczyli w zabezpieczeniu miejsca gaszenia pożaru w budynku na ul. Hubera ? czynności zakończono.

41. Zrealizowano czynności zlecone przez inne jednostki Straży Miejskiej ? czynności zakończono

42. Dokonano rozpoznania sprawy zanieczyszczania miasta przez tzw. ?niską emisyjność?, przeprowadzono szereg kontroli zgodnie z Ustawą ?o ochronie środowiska? ? czynności w toku.

43. Wraz z Policją udział w działaniach ukierunkowanych na bezpieczeństwo pieszych użytkowników dróg ? czynności w toku.

44. Kontrola miejsc zgłaszanych przez Radnych i Mieszkańców (okolice Przedszkola ul. Żwirki Wigury, oś. XXX lecia, okolice szkół i sklepów i inne) ? czynności w toku.

45. Kontrola ul. Buczka zgłaszanej przez mieszkańców jako miejsce zagrożone ? czynności w toku.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 879 zdarzeń (w tym interwencji ? nie wyszczególnionych w tym informatorze) ? czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron ? w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) ? czynności zakończono.

3. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) ? 15 dni (często po kilka wizji w ciągu jednego dnia ? łącznie około 73 wizje lokalne) – czynności zakończono.

4. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych ? 7 ? czynności zakończono.

5. Czynności służbowe z MOPS Mikołów ? 1 ? czynności zakończono.

6. Pozostałe wyjazdy ? 10 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) ? czynności zakończono.

7. Wspólne służby z Policją ? 19 ? czynności zakończono.

8. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 2 – czynności zakończono.

9. Dokonano 4 kontrole spalania w piecach, sporządzono protokoły kontroli zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska ? czynności w toku.

10. Wizje lokalne z Zakładem Gospodarki Lokalowej ? 1 ? czynności zakończono.

11. Odwieziono osobę nietrzeźwą do domu ? 0 ? czynności zakończono.

12. Ustalenie miejsca pobytu dla Wydziału Obywatelskiego UM Mikołów ? 5 ? czynności zakończono.

D. Inne:

1. Interwencje e-mailowe i telefoniczne zgłaszane przez Burmistrza, Z-ców Burmistrza oraz mieszkańców – zostały przeprowadzone i zrealizowane natychmiastowo.