Działania Straży Miejskiej – styczeń 2018r

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji Rady Miejskiej, Komisjach Rady Miejskiej oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej ? czynności zakończono.

2. Prowadzenie strony internetowej www.strazmiejska.mikolow.eu ? czynności w toku.

3. Od dnia 04 września 2017r udział w realizacji akcji ?Bezpieczna Droga do Szkoły? ? czynności w toku.


4. Kontynuowanie procesu sprawdzenia gospodarki wodnej i ściekowej na terenie Gminy czynności w toku.

5. Z uwagi na okres zimowy dokonano sprawdzeń miejsc przebywania bezdomnych, sytuacja w dalszym ciągu jest monitorowana ? czynności w toku.

6. Stała kontrola przestrzegania przepisów w zakresie sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach, oraz działania prewencyjne w tym zakresie (informowanie, rozdawanie darmowych woreczków) – czynności w toku.

7. Sprawdzanie prawidłowości umieszczania numerów porządkowych posesji na terenie Gminy ? czynności w toku.

8. Sprawdzanie spraw porządkowych oraz stanu dróg i chodników ? czynności w toku.

9. W dniu 19.12.2017r przedstawiciel Straży Miejskiej brał udział w konferencji ?Subkultura pseudokibiców ? współczesne problemy i wyzwania? zorganizowanej przez KWP Katowice i Urząd Wojewódzki w Katowicach ? czynności zakończono.

10. Wspólnie z Referatem Utrzymania Infrastruktury Komunalnej, Policją oraz PZD ? dokonywano przeglądów prawidłowości oznakowania drogowego na terenie Mikołowa (nieprawidłowości zostały zgłoszone, będą usuwane i poprawiane w ramach dalszych prac) oraz odbiorów nowego oznakowania ? czynności w toku.

11. Prewencyjne patrole w rejonie ul. Buczka i przyległych (włamania i kradzieże) – czynności w toku.

12. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska, ? czynności w toku.

13. W dniu 21.12.2017r przedstawiciel Straży Miejskiej brał udział w dorocznym spotkaniu opłatkowym w społeczności AA ?Powrót? ? czynności zakończono.

14. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych ? czynności w toku.

15. W dniach od 04 do 16 grudnia 2017r Straż Miejska wspomagała akcję ?Biuro św. Mikołaja? polegającą na pośrednictwie w przekazywaniu darów dla biura poza godzinami jego pracy czynności zakończono.

16. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych ? czynności w toku.

17. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa, oraz zakazu zatrzymywania przy ul. św. Wojciecha ? czynności w toku.

18. Kontrola i doprowadzanie do prawidłowego ustawienia znaków drogowych na terenie Gminy Mikołów ? czynności w toku.


19. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole i zabezpieczenia) – czynności w toku.

20. W dniu 08.01.2018r przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu w ?Białym Domku? na zaproszenie Pani Poseł Izabeli Kloc – czynności zakończono.


21. Czynności w związku z problemem żebractwa (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.


22. Stała współpraca z Fundacją ITAKA w sprawie poszukiwań osób zaginionych – czynności w toku.

23. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu ?odpady niczyje? ? czynności w toku.

24. W dniu 27.12.2017r wykonano czynności w sprawie ?dzikiego wysypiska?, które w dniu 28.12.2017r zostało uprzątnięte ? czynności zakończono.

25. W dniu 31.12.2017r wspólnie z Policją zabezpieczano teren miasta w trakcie imprez Sylwestrowych – czynności zakończono.

26. W dniu 09.01.2018r w radiu Express emitowano audycje ?wygraj ze smogiem w Mikołowie? w których przygotowaniu uczestniczyła min. Straż Miejska w Mikołowie ? czynności zakończono.

27. W dniu 19.12. 2017r udział w Sesji Rady Miasta ? czynności zakończono.

28. We współpracy z Referatem Wymiaru Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi dokonano sprawdzenia posesji w zakresie prawidłowości realizowania obowiązku składania deklaracji ?śmieciowych? i umieszczania numerów porządkowych posesji ? czynności w toku.

29. Kontrola miejsc zagrożonych zgłoszonych przez Sołtysów, Radnych i mieszkańców ? czynności w toku.

30. Przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska sprawdzanie prawidłowości realizacji gospodarki odpadami ciekłymi (ścieki) ? czynności w toku.

31. W dniu 14.01.2018r zabezpieczano teren miasta w trakcie 26 Finału WOŚP, zlotu foodtrucków i innych towarzyszących imprez ? czynności zakończono.

32. Zrealizowano czynności zlecone przez inne jednostki Straży Miejskiej ? czynności zakończono.

33. Dokonano rozpoznania sprawy zanieczyszczania miasta przez tzw. ?niską emisyjność?, przeprowadzano szereg kontroli zgodnie z Ustawą ?o ochronie środowiska?, realizacja działań uświadamiająco profilaktycznych ? czynności w toku.

34. Kontrola miejsc zgłaszanych przez Radnych i Mieszkańców (okolice Przedszkola ul. Żwirki Wigury, oś. Przy Plantach, Górnicza, Buczka okolice szkół i sklepów i inne) ? czynności w toku.

35. Stała współpraca z Referatem Usług Komunalnych UM Mikołów, Stowarzyszeniem ?Pro-Animali? oraz schroniskiem dla zwierząt ? w sprawach opieki nad zwierzętami ? czynności w toku.

36. Kontrole ul. Żwirki Wigury, Zawilców, Górnicza, Pszczyńska, Krakowska, św. Wojciecha, Prusa pod względem parkowania pojazdów ? czynności w toku.

 

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 669 zdarzeń (w tym interwencji ? nie wyszczególnionych w tym informatorze) ? czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron ? w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) ? czynności zakończono.

3. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) ? 4 wizji lokalnych czynności zakończono.

4. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych ? 3 ? czynności zakończono.

5. Czynności służbowe z MOPS Mikołów ? 0 ? czynności zakończono.

6. Pozostałe wyjazdy ? 5 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) ? czynności zakończono.

7. Wspólne służby z Policją ? 10 ? czynności zakończono.

8. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 2 – czynności zakończono.

9. Wizje w terenie z Wydziałem Komunalnym w tym odbiór oznakowania (dot. zmiany organizacji ruchu) ? 0 ? czynności zakończono.

10. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem ? 17 ? czynności zakończono.

11. Pomoc w uruchomieniu samochodu ? 2 ? czynności zakończono.

12. Interwencje w sprawie dzikich wysypisk śmieci ? 1 ? czynności zakończono.

13. Ustalenie miejsca pobytu dla Wydziału Obywatelskiego UM Mikołów ? 2 ? czynności zakończono.

14. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 15 + 4 ? czynności zakończono.

15. Interwencje w sprawie znaków drogowych ? 14 ? czynności zakończono.

16. Czynności w ramach akcji ?Bezpieczna Droga Do Szkoły 2017? – 18 ? czynności zakończono.

17. Reakcja na reklamy umieszczone w miejscach niedozwolonych ? 7 ? czynności zakończono.

18. Udzielenie pomocy osobie ? 6 ? czynności zakończono.

19. Wizje z Wydziałem Ewidencji Ludności ? 3 ? czynności zakończono.

20. Czynności w sprawie nieporządku na działkach i posesjach ?12 ? czynności zakończono.

21. Interwencje w sprawie drzew i krzewów ? 1 ? czynności zakończono.

22. Czynności w sprawie zanieczyszczonej drogi oraz utrzymania pasów drogowych ? 6 ? czynności zakończono.

23. Czynności w sprawie awarii telefonicznych, wodno-kan, energetycznych: 2 ? czynności zakończono.

24. Asysta udzielana ZGL ? 4 ? czynności zakończono.

25. Czynności w sprawie numeracji posesji ? 1 ? czynności w toku.

26. Czynności w sprawie nieużytkowanych pojazdów (wraki) ? 0 ? czynności zakończono.

27. Kontrola spalania w piecach zakończona protokołem ? 29 ? czynności w toku.

28. Interwencja w sprawie gospodarki nieczystościami ciekłymi i odpadami komunalnymi ? 4 ? czynności zakończono.

29. Odwiezienie osoby potrzebującej do schroniska, działania wspólnie z MOPS ? 0 ? czynności zakończono.

30. Interwencje w sprawie odśnieżania dróg i chodników ? 0 ? czynności zakończono.

31. Interwencje w sprawie spalania traw i odpadów na zewnątrz ? 1 ? czynności zakończono.

32. Interwencje inne ? 10 ? czynności zakończono.

D. Inne:

1. Interwencje e-mailowe i telefoniczne zgłaszane przez Burmistrza, Z-ców Burmistrza oraz mieszkańców – zostały przeprowadzone i zrealizowane natychmiastowo.