Sprawozdanie Straży Miejskiej 2018r

Sprawozdanie z działań Straży Miejskiej w Mikołowie podejmowanych w 2018r. 

Poniżej zamieszczamy link do pełnego sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Mikołowie za 2018r. umieszczonego na stronie BIP UM w formie prezentacji (.pdf);

Link: http://www.bip.mikolow.eu/?p=document&action=show&id=26271&bar_id=48

Poniższe sprawozdanie przedstawiamy Państwu w formie tekstowej (wersja skrócona bez fotografii).

 

Zadania Straży Miejskiej:

Art. 11. 1. Ustawy o Strażach Gminnych: do zadań Straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego ? w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;

2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego ? w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368);

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

2. W związku z realizowanymi zadaniami określonymi w ust. 1 i art. 10, straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:

1) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;

2) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych;

3) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

W sensie praktycznym Straż Miejska w Mikołowie realizuje:

I. Interwencje dotyczące ochrony porządku publicznego:

1) utrzymanie czystości i porządku w mieście,

2) spożywanie alkoholu w miejscach publicznych,

3) udzielenie pomocy osobom bezdomnym przy współudziale innych instytucji,

4) niewłaściwe utrzymanie czystości (zaśmiecanie miejsc publicznych, niewłaściwe    gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych),

5) nieprawidłowy postój pojazdów, nieprawidłowości w ruchu pieszych,

6) bezpańskie zwierzęta np. wypuszczanie bez smyczy i kagańca,

7) uszkodzenia mienia i urządzeń użyteczności publicznej,

8) zakłócanie spokoju i porządku publicznego,

II. Porządek i bezpieczeństwo publiczne, oraz utrzymanie czystości:

1) zakłócanie spokoju przez osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych,

2) handel odbywający się w miejscach innych niż targowiska bez wymaganego zezwolenia,

3) zakłócanie spokoju np. poprzez głośne odtwarzanie muzyki,

4) nie wykonywanie obowiązków nałożonych na administratorów, właścicieli posesji (odśnieżanie itp.),

5) nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem placówek handlowych ? sprzedaż alkoholu lub papierosów nieletnim,

6) niesprzątanie nieczystości po zwierzętach domowych,

7) brak pokryw studzienek burzowych, kanalizacyjnych, zapchane, niedrożne studzienki burzowe,

III. Ochrona środowiska:

1) wycinka drzew, krzewów, niszczenie terenów zielonych ? trawników,

2) wypalanie traw, spalanie śmieci,

3) uszkodzone, drzewa, stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, utrudniające widoczność użytkownikom drogi,

4) wycieki nieczystości, przepełnione szamba,

5) padłe zwierzęta domowe i dzikie,

6) spalanie odpadów i paliw niedozwolonych w piecach domowych,

IV. Ruch drogowy:

1) nieprawidłowe parkowanie na chodnikach, zieleńcach, zakazach, placach zabaw,

2) blokowanie, zajmowanie bez uprawnień miejsc wyznaczonych inwalidom,

3) parkowanie na wjazdach (wyjazdach) do posesji, garaży,

4) zastawianie dostępu do klatek schodowych,

5) dziury i wyrwy w jezdni, uszkodzone, brudne i nieczytelne znaki drogowe,

6) nieprawidłowe umieszczenie znaków drogowych,

7) nieprawidłowe zabezpieczenie robót w pasie drogowym.

Część przedstawionych powyżej czynności wykonujemy wspólnie z innymi instytucjami np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Policja itp.

Stan etatowy:

Łączna ilość Strażników Miejskich ? 10

W tym:

Dyżurny ? 2

w tym oskarżyciel publiczny ? 1

Dzielnicowi ? 3

Pozostali Strażnicy – 5

Wszyscy Strażnicy Miejscy oprócz przydzielonych dodatkowych czynności pełnią służby patrolowe.

Zdarzenia:

W 2018r Straż Miejska w Mikołowie odnotowała zdarzeń (w tym interwencje).

Interweniowano w sprawach: 7497 w tym 1208 zgłaszanych przez mieszkańców:

Interwencje w sprawie awarii (energetyczne, wodno-kan i telekomunikacyjne): 45

Interwencje w sprawie dzikich wysypisk śmieci i gosp. odpadami komunalnymi: 20+8

Interwencje w sprawie zanieczyszczenia drogi: 16

Interwencje w sprawie nieporządku na terenach posesji: 88

Interwencje w sprawach odśnieżania dróg i chodników: 33

Interwencje w sprawie oświetlenia dróg i chodników: 12

Interwencje w sprawie przepełnionych pojemników na śmieci: 14

Interwencje związane z reklamami: 42

Interwencje w sprawie utrzymania pasa drogowego: 29

Interwencje w sprawie wycinki i przycinki drzew: 42

Interwencje w sprawie nieużytkowanych pojazdów: 23

Interwencje w sprawie wraków pojazdów: 3

Interwencje w sprawie gospodarki nieczystościami ciekłymi: 13

Interwencje w sprawie wylewania nieczystości: 2

Interwencje w sprawie wypalania traw i spalania śmieci: 31

Interwencje w sprawie ustawienia i zniszczenia znaków drogowych: 117

Interwencje w sprawie nieprawidłowego parkowania pojazdów: 1014

Interwencje w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych: 91

Interwencje w sprawie reklam umieszczonych w miejscach niedozwolonych: 46

Interwencje w sprawie umieszczania numerów porządkowych posesji: 30

Interwencje w sprawie deklaracji śmieciowych: 2

Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem w piecach (niepotwierdzone, niezakończone protokołem): 129, łącznie w sprawie zadymienia 37

Interwencje w sprawie dziwnego, dokuczliwego zapachu: 10

Interwencje ?inne? nieujęte w powyższych kategoriach (np. wywożenie gruzu, ziemi, kontrole placów zabaw, prowadzenia uciążliwych remontów, odnalezionych dokumentów, przejazdów i infrastruktury kolejowej itp) : 247

Interwencje w sprawie psów, kotów i innych zwierząt (żywe): 303

Interwencje w sprawie martwych zwierząt: 71

Interwencje w sprawach ruchu drogowego: 193

Zabezpieczenia:

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wypadku lub kolizji: 12

Zabezpieczenia ważnych wydarzeń i obchodów na terenie miasta oraz imprez (np. ?Letnie Granie?, Festyny, ?Dni Mikołowa?, ?Jarmark Staroci?, Biegi uliczne, zlot Food trucków itp) : 51

Zabezpieczenie w ramach akcji ?Bezpieczna droga do szkoły?: 396

Zabezpieczenie w ramach akcji ?Bezpieczne Wakacje i Bezpieczne Ferie?: 120

Kontrole:

Kontrole spalania w piecach (zakończone sporządzeniem protokołu zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska): 202

Kontrole ?inne? (realizacja zadań stałych): 3536 w tym:

Kontrola prewencyjna nieruchomości (kontrole zgłoszonych miejsc zagrożonych): 121

Kontrole pod względem porządkowym (miejsc wskazanych): 23

Kontrole miejsc zagrożonych spożywaniem alkoholu (miejsca wskazane): 2271

Kontrole pod względem prawidłowości parkowania: 1122

Kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych: 8

Kontrola inna: 1

Dyżury ?antysmogowe? w dni wolne i święta: 44

W trakcie patroli dokonujemy kontroli czym mieszkańcy palą w piecach. Straż Miejska w Mikołowie w 2018r przeprowadziła 202 kontrole z których sporządzone zostały protokoły kontroli (na zasadzie art. 379, 380 Ustawy ?Prawo Ochrony Środowiska?). Ujawniono 7 przypadków nieprawidłowości, nałożono 7 mandatów karnych kredytowanych. Ponadto przeprowadzono 166 interwencji w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem w piecach (niepotwierdzone, niezakończone protokołem).

Ponadto wspólnie z OSP przygotowaliśmy pokaz ekologicznego palenia w piecach i możliwości zabezpieczenia mieszkania przed utratą ciepła ? pokazy przy zastosowaniu termowizora (pokazy ruszyły w styczniu 2019r). Prowadziliśmy kampanię społeczną na temat spalania w piecach, w szczególności o szkodliwości spalania odpadów i tzw. spalaniu od góry: artykuły na ten temat ukazały się w czasopismach: ?Dziennik Zachodni?, ?Gazeta Mikołowska?, oraz na naszej stronie internetowej. O naszych działaniach informowała w postaci reportażu stacja radiowa ?Radio Express?, oraz ?Grupa zdrowego oddychania? i ?Czyste Ogrzewanie? na portalu Facebook. Nasze działania zapoczątkowały pokazy ?prawidłowego spalania? w wielu innych miastach.

Udzielono pomocy:

Odwieziono do noclegowni (schroniska itp.): 4

Odwieziono osoby nietrzeźwe do Izby Wytrzeźwień lub domu: 1

Udzielono pomocy osobie potrzebującej (bezdomnym, niedołężnym oraz przy współpracy z pogotowiem ratunkowym): 90

Udzielenie pomocy przy rozruchu samochodu: 22

Wyjazdy służbowe:

Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych: 11

Wizje z Wydziałem Ochrony Środowiska: 117

Wizje i wyjazdy z MOPS: 5

Wizje z ZGL (w tym udzielenie pomocy i asysty): 11

Wizje z Wydziałem Spraw Obywatelskich: 66

Wyjazdy ?inne? (np. z pozostałymi komórkami UM nie wymienionymi powyżej): 62

Ustalenia miejsca pobytu osób dla Wydziału Spraw Obywatelskich: 16

Patrole z Policją:

Patrole z Policjantami Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego (na zmianach rannych i nocnych): 80

Działania edukacyjne:

Działania edukacyjne przeprowadzone w mediach (prasa, internet, radio)

Pomoc innym jednostkom Straży Miejskich i samorządu terytorialnego w sprawie organizacji i przeprowadzenia pokazów ?ekologicznego spalania?.

Spotkania z mieszkańcami w tym coroczny stały punkt konsultacyjny w Miejskim Domu Kultury w trakcie ?Dni Seniora?.

Spotkania z mieszkańcami w trakcie patroli i obchodów, oraz udział w corocznych spotkaniach z mieszkańcami organizowanych przez Sołtysów na terenie Dzielnicy i Sołectw.

Działania edukacyjne w sprawie ?chipowania zwierząt? domowych.

Działania edukacyjne za pośrednictwem mediów: ?Gazeta Mikołowska?, ?Dziennik Zachodni?, oraz strony www.strazmiejska.mikolow.eu.

Wykroczenia:

Grzywny w postaci mandatu karnego: 386 na kwotę 39.700 złotych

Pouczenia: 638

Media o Straży Miejskiej w Mikołowie:

W 2018r ukazało się wiele informacji medialnych o Straży Miejskiej w Mikołowie. Były to artykuły prasowe i internetowe. Wyemitowana została audycja radiowa (Radio Express) o działaniach proekologicznych prowadzonych w Gminie Mikołów. Najwięcej informacji medialnych dotyczyło akcji związanej z pokazami ekologicznego spalania w piecach, ponadto duże zainteresowanie mediów wzbudziły akcje pomocy osobom bezdomnym. Nadmienić należy, że o działaniach Straży Miejskiej z Mikołowa wcześniej informowano w mediach ogólnopolskich (min ?Gość Niedzielny?), stąd też mieliśmy również wiele telefonów i e-maili z całej Polski (szczególnie w sprawie udzielenia pomocy przy organizowaniu pokazów spalania ekologicznego). Na stronie internetowej www.strazmiejska.mikolow.eu zamieszczane są informacje dotyczące naszej codziennej pracy, comiesięczne sprawozdania z naszej działalności, porady, przepisy prawa itp.

Bogusław Łuczyk

Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie