Działania Straży Miejskiej – luty 2016r

Sprawozdanie za okres od 26.01.2016r do 07.03.2016r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono: zdarzeń 946 (w tym interwencje – nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji Rady Miejskiej, Komisjach Rady Miejskiej oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej – czynności zakończono.

2. Prowadzenie strony internetowej www.strazmiejska.mikolow.eu – czynności w toku.

3. Interweniowano w sprawie nisko wiszących przewodów na ul. Przyjaźni. – czynności zakończono.

4. Udział w zabezpieczeniu terenu miasta w trakcie Jarmarku Staroci – czynności zakończono.
5. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej ze względu na okres zimowy dokonano wielokrotnych kontroli miejsc przebywania bezdomnych, sytuacja w dalszym ciągu jest monitorowana – czynności w toku.
6. Stała kontrola przestrzegania przepisów w zakresie sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach, oraz działania prewencyjne w tym zakresie (informowanie, rozdawanie darmowych woreczków) – czynności w toku.
7. Przeprowadzono czynności związane z ujawnieniem wysypanych śmieci przy ul. Oświęcimskiej – czynności zakończono.
8. W dniach 07, 08 lutego 2016r zabezpieczano przejście dzieci i młodzieży na rekolekcje – czynności w toku.
9. Przekazano „Gazecie Mikołowskiej” artykuł prasowy na tematy porządkowe – czynności zakończono.
10. Wspólnie z Referatem Utrzymania Infrastruktury Komunalnej – dokonano przeglądu prawidłowości oznakowania drogowego na terenie Mikołowa (nieprawidłowości zostały zgłoszone, będą usuwane i poprawiane w ramach dalszych prac) – czynności w toku.
11. Stała kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego ul. Zamkowej (zakaz ruchu) – czynności w toku.
12. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska, – czynności w toku.
13. W dniu 06.02.2016r zabezpieczano bieg charytatywny odbywający się na terenie Mikołowa – czynności zakończono.
14. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych – czynności w toku.
15. Dokonywanie sprawdzeń przebiegu akcji związanej z przeprowadzaniem dzieci przez przejścia dla pieszych w okolicy Szkoły Podstawowej nr 3 tzw. „Agatki, Stopki” – czynności w toku.
16. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – czynności w toku.
17. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa, oraz postoju przy ul. św. Wojciecha – czynności w toku.
18. Kontrola i doprowadzanie do prawidłowego ustawienia znaków drogowych na terenie Gminy Mikołów – czynności w toku.

19. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole) – czynności w toku.
20. Udział w odprawie rocznej zorganizowanej w Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie – czynności zakończono.

21. Żebractwo (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.
22. Stała współpraca z Fundacją ITAKA w sprawie poszukiwań osób zaginionych – czynności w toku.
23. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu „odpady niczyje” – czynności w toku.
24. Przygotowano i przeprowadzono procedurę z Ustawy „Prawo zamówień publicznych” dot. napraw pojazdów służbowych – czynności zakończono.
25. Udział w Sesji Rady Miasta Mikołowa w dniu 29.01.2016r. – czynności zakończono.

26. Udział w spotkaniu rocznym z Radą Sołecką i mieszkańcami Śmiłowic – czynności zakończono.
27. Interweniowano w sprawie nisko wiszących przewodów na ul. Dębowej – czynności zakończono.
28. Wraz z Wydziałem Ochrony Środowiska dokonano kontroli przyłączy melioracyjnych w rejonie stawu w parku Planty – czynności w toku.
29. W dniu 11.02.2016r Strażnik Miejski wraz z policjantem WRD przeprowadzili w przedszkolu na Kamionce prelekcję na tematy związane z bezpieczeństwem – czynności zakończono.
30. Zabezpieczano prace sprzętu ciężkiego w godzinach rannych na ul. Jana Pawła II (w trakcie dużego ruchu pieszych) – czynności zakończono.
31. Udział w spotkaniu rocznym z Radą Sołecka i mieszkańcami Paniów – czynności zakończono.
32. Udział w spotkaniu rocznym z Radą Sołecką i mieszkańcami Borowej Wsi – czynności zakończono.
33. Udział w spotkaniu rocznym z Radą Sołecką i mieszkańcami Śmiłowic – czynności zakończono.
34. Udział w spotkaniu rocznym z Radą Sołecką i mieszkańcami Bujakowa – czynności zakończono.
35. Udział w spotkaniu rocznym z Radą Sołecką i mieszkańcami Mokrego – czynności zakończono.
36. Kontrola miejsc zagrożonych zgłaszanych przez Sołtysów, Radnych i mieszkańców – czynności w toku.
37. Udział w spotkaniu dotyczącym wprowadzenia przez Policją tzw. „mapy zagrożeń” – czynności w toku.
38. Udział w organizacji punktów do głosowania i zabezpieczeniu przeprowadzenia głosowania w sprawie budżetu obywatelskiego – czynności zakończono.
39. Wraz z Policją zabezpieczano ruch drogowy w okolicy Bazyliki z uwagi na uroczystość pogrzebową z bardzo dużą ilością uczestników – czynności zakończono.
40. W dniu 29.02.2016r wraz z Policją zabezpieczano wypadek drogowy na DK 44 (Borowa Wieś). – czynności zakończono.
41. Zrealizowano czynności zlecone przez inne jednostki Straży Miejskiej – czynności zakończono
42. Dokonano rozpoznania sprawy zanieczyszczania miasta przez tzw. „niską emisyjność”, przeprowadzono szereg kontroli zgodnie z Ustawą „o ochronie środowiska” – czynności w toku.
43. Wraz z Policją udział w działaniach ukierunkowanych na bezpieczeństwo pieszych użytkowników dróg – czynności w toku.
44. Kontrola miejsc zgłaszanych przez Radnych i Mieszkańców (okolice Przedszkola ul. Żwirki Wigury, oś. XXX lecia, okolice szkół i sklepów i inne) – czynności w toku.
45. Udział w spotkaniu zorganizowanym przez PCZK – dot. wprowadzenia systemu monitoringu tzw. „smart city” – czynności w toku.
46. Sprawdzenie rachunków na wywóz nieczystości płynnych z posesji przy ul. Wolnego, ks. Górka, Czarnieckiego, Malinowa, Irysów, Kąty – czynności zakończone.
47. Interweniowano w sprawie wybitych szyb w pawilonie przy Placu 750 lecia – czynności zakończono.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:
1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 946 zdarzeń (w tym interwencji – nie wyszczególnionych w tym informatorze) – czynności w większości zakończono na miejscu.
2. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron – w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) – czynności zakończono.
3. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) – 22 dni (często po kilka wizji w ciągu jednego dnia – łącznie około 77 wizji lokalnych) – czynności zakończono.
4. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych – 9 – czynności zakończono.
5. Czynności służbowe z MOPS Mikołów – 6 – czynności zakończono.
6. Pozostałe wyjazdy – 24 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) – czynności zakończono.
7. Wspólne służby z Policją – 13 – czynności zakończono.
8. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 2 – czynności zakończono.
9. Dokonano 12 kontroli spalania w piecach, sporządzono protokoły kontroli zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska – czynności w toku.
10. Wizje lokalne z Zakładem Gospodarki Lokalowej – 0 – czynności zakończono.
11. Odwieziono osobę nietrzeźwą do domu – 1 – czynności zakończono.
D. Inne:

1. Interwencje e-mailowe i telefoniczne zgłaszane przez Burmistrza, Z-ców Burmistrza oraz mieszkańców – zostały przeprowadzone i zrealizowane natychmiastowo.