Działania Straży Miejskiej – wrzesień 2020r

Sprawozdanie za okres od 18.08.2020r do 15.09.2020r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono: 1039 zdarzenia (w tym interwencje – nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii Wojewoda Śląski wydał Polecenie nr 22/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 13 marca 2020r dotyczące ograniczenia kontroli w indywidualnych gospodarstwach domowych, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, oraz wydał Polecenie nr 46/2020 w którym poleca Burmistrzom miast zlecić z dniem 02 kwietnia 2020r podległym mu Strażom Miejskim dokonywanie dyslokacji patroli Straży Miejskich zgodnie z zaleceniami Komendanta Powiatowego Policji, organizacji wspólnych patroli z Policją oraz wprowadzenia innych form współpracy Straży Miejskich z jednostkami Policji. Ponadto realizację pozostałych zadań tak by były realizowane głównie w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.1 Od dnia 12 marca 2020r Strażnicy Miejscy wspólnie z Policją (i samodzielnie) przeprowadzają szereg opisanych poniżej czynności związanych z działaniami prewencyjnymi związanymi z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 – czynności w toku.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 1039 zdarzenia (w tym interwencje – nie wyszczególnionych w tym informatorze) – czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) – 12 czynności zakończono.

3. Pozostałe wyjazdy – 16 – (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) – czynności zakończono.

4. Wspólne służby z Policją – 7 – czynności zakończono.

5. Wizje w terenie z Wydziałem Komunalnym w tym odbiór oznakowania (dot. zmiany organizacji ruchu) – 9 czynności zakończono.

6. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem (niepotwierdzone) – 3 – czynności zakończono.

7. Interwencje w sprawie zabezpieczonych zwierząt przekazanych właścicielowi – 1 – czynności zakończono.

8. Interwencje w sprawie śmieci w tym dzikie wysypiska śmieci – 3 – czynności zakończono.

9. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 16 + 7 – czynności zakończono.

10. Interwencje w sprawie znaków drogowych – 12 – czynności zakończono.

11. Kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych i interwencje w sprawie osób bezdomnych – 3 – czynności w toku.

12. Czynności w sprawie nieporządku na działkach i posesjach – 12 – czynności zakończono.

13. Interwencje w sprawie drzew i krzewów – 6 – czynności zakończono.

14. Czynności w sprawie zanieczyszczonej drogi oraz utrzymania pasów drogowych – 2 – czynności zakończono.

15. Czynności w sprawie awarii telefonicznych, wodno-kan, energetycznych – 2 – czynności zakończono.

16. Asysta udzielana ZGL-owi – 0 – czynności zakończono.

17. Czynności w sprawie nieużytkowanych pojazdów (wraki) – 1czynności zakończono.

18. Interwencja w sprawie gospodarki nieczystościami ciekłymi i odpadami komunalnymi – 6 – czynności zakończono.

19. Interwencje w sprawie spalania trawy i odpadów na zewnątrz – 0 – czynności zakończono.

20. Interwencje inne – 26 – czynności zakończono.

21. Interwencje i prewencyjne kontrole dotyczące nieprawidłowego parkowania – 156 – czynności zakończono.

22. Interwencje w sprawie przepełnionych koszy na śmieci – 3 – czynności zakończono.

23. Interwencje oraz kontrole miejsc w sprawie spożywania alkoholu w miejscach publicznych – 224 – czynności zakończono.

24. Interwencje w sprawie oświetlenia ulic – 1 – czynności zakończono.

25. Kontrola prewencja nieruchomości – 4 – czynności w toku.

26. Kontrola spalania w piecach zakończona protokołem – 2 – czynności w toku.

27. Udzielenie pomocy osobie – 0 – czynności zakończono.

28. Czynności w sprawie numeracji posesji – 1 – czynności w toku.

29. Czynności w sprawie plakatów i ogłoszeń umieszczanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych – 6 – czynności w toku.

30. Odwiezienie nietrzeźwego do izby wytrzeźwień – 2 – czynności zakończono.

31. Pomoc przy uruchomieniu samochodu – 0 – czynności zakończono.

32. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych – 0 – czynności zakończono.

33. Działania prewencyjne związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (gromadzenie się osób) – 74 – czynności w toku.

34. Działania prewencyjne związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (zakrywanie ust i nosa) – 88 – czynności w toku.

35. Działania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (dostarczanie żywności wskazanym osobom) – 252 – czynności w toku.

36. Działania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (dostarczanie środków do dezynfekcji – ilość miejsc odbioru) – 25 – czynności w toku.

37. Działania prewencyjne związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (dostarczanie maseczek do szkół – ilość miejsc odbioru) – 10czynności w toku

38. Działania prewencyjne związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (wraz z Policją kontrola osób przebywających na kwarantannie ) – 0czynności w toku.

39. Realizacji działań w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje” – 32 – czynności w toku.

40. Realizacji działań w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” – 11 czynności w toku.

41. Zabezpieczenia imprez, obchodów i innych uroczystości – 1 – czynności zakończono.

D. Inne: 1. Interwencje e-mailowe i telefoniczne zgłaszane przez Burmistrza, Z-cę Burmistrza oraz mieszkańców – zostały przeprowadzone i zrealizowane natychmiastowo.