Sprawozdanie Straż Miejska 2020r

Poniżej zamieszczamy link do pełnego sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Mikołowie za 2020r. umieszczonego na stronie BIP UM w formie prezentacji (.pdf);

http://bip.mikolow.eu/?p=document&action=show&id=30354&bar_id=48

Sprawozdanie z działań Straży Miejskiej w Mikołowie podejmowanych w 2020r.

Zadania Straży Miejskiej:

Art. 11. 1. Ustawy o Strażach Gminnych: do zadań Straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego ? w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;

2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego ? w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368);

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

2. W związku z realizowanymi zadaniami określonymi w ust. 1 i art. 10, straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:

1) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;

2) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych;

3) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

W sensie praktycznym Straż Miejska w Mikołowie realizuje:

I. Interwencje dotyczące ochrony porządku publicznego:

1) utrzymanie czystości i porządku w mieście,

2) spożywanie alkoholu w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

3) udzielenie pomocy osobom bezdomnym przy współudziale innych instytucji,

4) niewłaściwe utrzymanie czystości (zaśmiecanie miejsc publicznych, niewłaściwe    gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych),

5) nieprawidłowy postój pojazdów, nieprawidłowości w ruchu pieszych,

6) bezpańskie zwierzęta np. wypuszczanie bez smyczy i kagańca,

7) uszkodzenia mienia i urządzeń użyteczności publicznej,

8) zakłócanie spokoju i porządku publicznego,

II. Porządek i bezpieczeństwo publiczne, oraz utrzymanie czystości:

1) zakłócanie spokoju przez osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych, w parkach, na skwerach itp.

2) handel odbywający się w miejscach innych niż targowiska bez wymaganego zezwolenia,

3) zakłócanie spokoju np. poprzez głośne odtwarzanie muzyki,

4) nie wykonywanie obowiązków nałożonych na administratorów, właścicieli posesji (odśnieżanie itp.),

5) nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem placówek handlowych ? sprzedaż alkoholu lub papierosów nieletnim,

6) niesprzątanie nieczystości po zwierzętach domowych,

7) brak pokryw studzienek burzowych, kanalizacyjnych, zapchane, niedrożne studzienki burzowe,

III. Ochrona środowiska:

1) wycinka drzew, krzewów, niszczenie terenów zielonych ? trawników,

2) wypalanie traw, spalanie odpadów,

3) uszkodzone, drzewa, stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, utrudniające widoczność użytkownikom drogi,

4) wycieki nieczystości, przepełnione szamba,

5) padłe zwierzęta domowe i dzikie,

6) spalanie odpadów i paliw niedozwolonych – w piecach domowych,

IV. Ruch drogowy:

1) nieprawidłowe parkowanie na chodnikach, zieleńcach, zakazach, placach zabaw,

2) blokowanie, zajmowanie bez uprawnień miejsc wyznaczonych inwalidom,

3) parkowanie na wjazdach (wyjazdach) do posesji, garaży,

4) zastawianie dostępu do klatek schodowych,

5) dziury i wyrwy w jezdni, uszkodzone, brudne, nieczytelne lub obrócone znaki drogowe,

6) nieprawidłowe umieszczenie znaków drogowych,

7) nieprawidłowe zabezpieczenie robót w pasie drogowym.

Część przedstawionych powyżej czynności wykonujemy wspólnie z innymi instytucjami np. Domem Dziennej Pomocy w Mikołowie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Policją itp.

Stan etatowy:

Łączna ilość Strażników Miejskich ? 10

Straż Miejska w Mikołowie w 2020r przeprowadziła:

9.462 ? interwencje i czynności w tym min.

interwencje p-ko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 1066

interwencje w sprawie spożywania alkoholu ? 95

interwencje w sprawie spożywania alkoholu (niepotwierdzone) – 31

interwencje w sprawie śmieci – 52

interwencje w sprawie przepełnionych koszy ? 23

interwencje w sprawie numeracji posesji – 27

interwencje w sprawach porządkowych na posesjach – 88

interwencje w sprawie odśnieżania i zanieczyszczenia dróg i chodników – 32

interwencje w sprawie gospodarki ściekami i odpadami komunalnymi -21

interwencje w sprawie zwierząt żywych -164

interwencje w sprawie zwierząt martwych – 75

interwencje w sprawie znaków drogowych ? 83

interwencje w sprawie nieużytkowanych pojazdów i wraków – 15

interwencje w sprawie wypalania traw, liści – 25

interwencje w sprawie zadymienia ? 45

interwencje w sprawie zadymienia (niepotwierdzone) ? 34

interwencje w sprawie awarii wodno-kan, energetycznych i telekomunikacyjnych – 62

interwencje w sprawie plakatów i ogłoszeń umieszczanych nielegalnie – 82

Przeprowadzono również 2.576 działań prewencyjnych w dziedzinie min:

spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – 1659

parkowanie w miejscach niedozwolonych – 765

prewencja dot. zagrożeń na osiedlach i Sołectwach – 142

czynności w sprawie ?bezpiecznych wakacji? i ?bezpiecznych ferii? –253

zabezpieczenie przejścia dzieci i młodzieży do szkół – 114

Oraz :

konwoje –5

asysty – 2

wizje z Wydziałami UM i innymi instytucjami miejskimi ? 197

wyjazdy z innymi Wydziałami UM i instytucjami miejskimi 85

wyjazdy w sprawie odbioru oznakowania – 54

dostarczanie korespondencji własnej i UM Mikołów – 52

ustalenia miejsca pobytu osoby ? 5

wspólne służby z Policją ? 127

służba z Policją asysta SANEPID-owi – 14

pomoc przy uruchomieniu samochodu ? 8

interwencje dotyczące osób bezdomnych ? 25

odwiezienie osoby bezdomnej do schroniska – 3

odwiezienie osoby nietrzeźwej do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania –8

udzielenie pomocy osobie ? 10

współpraca z Fundacją ITAKA w sprawie poszukiwania osób zaginionych,

wspólnie z Urzędem Miasta akcja ?deratyzacja?

wydawanie mieszkańcom worków na odpady zmieszane,

wydawanie mieszkańcom woreczków na psie odchody,

zabezpieczanie miasta podczas świąt, uroczystości, wyborów i imprez,

KONTROLE SPALANIA W PIECACH:

kontrole spalania w piecach (sporządzono protokół kontroli) ? 204 (w 2019r – 269)

ujawniono łącznie 10 przypadków spalania odpadów (w 2019r ? 14 przypadków):

w styczniu: 2 przypadki spalania płyt meblowych i 1 przypadek spalania malowanego drewna,

w lutym: 2 przypadki spalania płyt meblowych i 2 przypadki spalania malowanego drewna,

w marcu: 1 przypadek spalania drewna lakierowanego i choinki,

w październiku: 2 przypadki spalania odpadów zielonych.

Stosunek ilość ujawnionych nieprawidłowości do ilości kontroli wynosi ok. 5%.

W 2020r w jednym przypadku pobrano próbkę popiołu do badań laboratoryjnych. Sprawa dotyczyła firmy gdzie kilkukrotnie przeprowadzano kontrole nie ujawniając spalania odpadów czy też paliw niedozwolonych ? a skargi mieszkańców były stale ponawiane. W sporządzonej opinii po przeprowadzonym badaniu laboratoryjnym próbek popiołu stwierdzono, że w piecu nie były spalane odpady czy też paliwa niedozwolone.

MANDATY I POUCZENIA w 2020r:

nałożono grzywien w postaci mandatu karnego ? 541 na kwotę 59.550zł

udzielono pouczeń ? 528

Działania profilaktyczne w sprawie COVID-19

Od dnia 12 marca 2020r Strażnicy Miejscy wspólnie z Policją (i samodzielnie) przeprowadzają szereg opisanych poniżej czynności związanych z działaniami prewencyjnymi związanymi z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2

Działania prewencyjne związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (gromadzenie się osób) ? 1083

Działania prewencyjne związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (zakrywanie ust i nosa) ? 1192

Działania wspólnie z Domem Dziennej Pomocy i MOPS związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (dostarczanie żywności wskazanym osobom) ? 2785

Działania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (dostarczanie środków do dezynfekcji i maseczek do szkół i przedszkoli) ? 129

Działania prewencyjne związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (wraz z Policją kontrola osób przebywających na kwarantannie ) ? 156

Działania prewencyjne związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (przekazywanie maseczek ochronnych mieszkańcom) ? w ramach akcji ?Maseczka dla seniora i mieszkańca? rozdano ponad 1000 maseczek wielorazowych i jednorazowych

Od dnia 30 marca 2020r w siedzibie Straży Miejskiej w Mikołowie przy ul. Rynek 7 (I piętro) znajdował się Centralny Punkt przyjmowania materiałów do wykonania maseczek oraz dystrybucji maseczek uszytych przez Mikołowian i Tyszan w ramach akcji ?Tychy i Mikołów szyją dla medyków?

Wspólnie z MOPS pomoc w wynoszeniu śmieci i dostarczaniu zakupów dla mieszkańców będących w kwarantannie lub izolacji.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii Wojewoda Śląski wydał Polecenie nr 22/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 13 marca 2020r dotyczące ograniczenia kontroli w indywidualnych gospodarstwach domowych, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, oraz wydał Polecenie nr 46/2020 w którym poleca Burmistrzom miast zlecić z dniem 02 kwietnia 2020r podległym mu Strażom Miejskim dokonywanie dyslokacji patroli Straży Miejskich zgodnie z zaleceniami Komendanta Powiatowego Policji, organizacji wspólnych patroli z Policją oraz wprowadzenia innych form współpracy Straży Miejskich z jednostkami Policji. Ponadto realizację pozostałych zadań tak by były realizowane głównie w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Na stronie internetowej www.strazmiejska.mikolow.eu zamieszczane są informacje dotyczące naszej codziennej pracy, comiesięczne sprawozdania z naszej działalności, porady, przepisy prawa itp.

Bogusław Łuczyk

Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie