Sprawozdanie Straż Miejska 2023r

Sprawozdanie (skrócone bez zdjęć) z działalności Straży Miejskiej w
Mikołowie w 2023r.


Straż Miejska w Mikołowie w 2023r przeprowadziła:


10.001 interwencji, zdarzeń i czynności oraz działań prewencyjnych w tym min.
interwencje w sprawie bezpieczeństwa i porządkowi w komunikacji 865
interwencje w sprawie spożywania alkoholu 104
interwencje w sprawie spożywania alkoholu (niepotwierdzone) 54
interwencje w sprawie śmieci 53
interwencje w sprawach porządkowych na posesjach 39
interwencje w sprawie odśnieżania i zanieczyszczenia dróg i chodników 143
interwencje w sprawie gospodarki ściekami i odpadami komunalnymi 49
interwencje w sprawie deklaracji śmieciowych 1
interwencje w sprawie numeracji posesji 1
interwencje w sprawie zwierząt żywych 146
interwencje w sprawie zwierząt martwych 77
interwencje w sprawie sprawdzania warunków trzymania zwierząt 11
interwencje w sprawie znaków drogowych 65
interwencje w sprawie wypalania traw, liści 27
interwencje w sprawie zadymienia 30
interwencje w sprawie zadymienia (niepotwierdzone) 41
interwencje w sprawie awarii wodnokan, energetycznych i telekom. 47

interwencje w sprawie przepełnionych koszy 9
interwencje w sprawie plakatów i ogłoszeń umieszczanych nielegalnie 92
interwencje dotyczące drzew i krzewów 40
interwencje w sprawie nieużytkowanych pojazdów i wraków 33
interwencje inne 134
czynności prewencyjne w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych 3028
czynności prewencyjne w sprawie parkowania w miejscach niedozwolonych 1706
prewencja dot. zagrożeń na osiedlach i Sołectwach 902
czynności w sprawie akcji: ?Bezpieczne wakacje? i ?Bezpieczne ferie? 275
zabezpieczenie przejścia dzieci i młodzieży do szkół 173
Oraz :
konwoje dokumentów i przedmiotów wartościowych 24
wizje i asysty z Wydziałami UM i innymi instytucjami miejskimi 111
wyjazdy z innymi Wydziałami UM i instytucjami miejskimi 52
wyjazdy z MOPS deklaracje źródeł emisyjności 120
wyjazdy w sprawie odbioru oznakowania 12
dostarczanie korespondencji własnej i UM Mikołów oraz pomoc prawna dla innych SM 57
udział w spotkaniu z mieszkańcami 3
ustalenia miejsca pobytu osoby 24
kontrole spalania w piecach (sporządzono protokół kontroli) 107
pomoc przy uruchomieniu samochodu 18
odwiezienie osoby bezdomnej do schroniska 14
odwiezienie osoby nietrzeźwej do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 23
udzielenie pomocy osobie 22
interwencje dotyczące osób bezdomnych w tym sprawdzenie miejsc przebywania osób bezdomnych 63
pomoc uchodźcom z Ukrainy wspólnie z MOPS 37
dostarczenie żywności wskazanym osobom, działania wspólne z Domem Dziennej Pomocy i MOPS 1008
zabezpieczenie imprez i uroczystości 38
działania informacyjne związane z II i III stopniem alarmu smogowego 47
zwierzęta odnalezione i oddane właścicielowi 12
wspólne służby z Policją + interwencje z Policją, zabezpieczenia z Policją itp 50
Ponadto:
nałożono grzywien w postaci mandatu karnego 418 na kwotę 48.300zł
udzielono pouczeń 379
skierowano wniosek o ukaranie do Sądu 1


W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii
Wojewoda Śląski wydał Decyzję nr ZKI.6330.9.5.2020(14) w której poleca Burmistrzom miast zlecić z dniem 12 października 2020r podległym mu Strażom Miejskim dokonywanie dyslokacji patroli Straży Miejskich zgodnie z zaleceniami Komendanta Powiatowego Policji, organizacji wspólnych patroli z Policją oraz wprowadzenia innych form współpracy Straży Miejskich z jednostkami Policji. Ponadto realizację pozostałych zadań tak by były realizowane głównie w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID 19. Decyzja została odwołana w dniu 09.12.2021r a następnie w dniu 09.12.2021r wydano Zarządzenie nr 419/21 Wojewody Śląskiego w sprawie użycia straży miejskich do wspólnych działań z Policją, głównie w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID 19. Z dniem 01.05.2023r zniesiono większość obostrzeń dotyczących COVID 19, pozostały obostrzenia dotyczące noszenia maseczek w placówkach medycznych.


Stan kadrowy Straży Miejskiej w Mikołowie na dzień 31.12.2023r wynosił 10 strażników

Link do Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w 2023r (pełne ze zdjęciami – prezentacja): BIP – Urząd Miasta Mikołów – Straż Miejska (mikolow.eu)