Działania Straży Miejskiej – czerwiec 2016r

Sprawozdanie za okres od 19.05.2016r do 22.06.2016r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono:
zdarzeń 674 (w tym interwencje ? nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Przeprowadzono czynności w sprawie interpelacji Radnych zgłaszanych na Sesji Rady Miejskiej, Komisjach Rady Miejskiej oraz e-mailowo i bezpośrednio do Straży Miejskiej ? czynności zakończono.

2. Prowadzenie strony internetowej www.strazmiejska.mikolow.eu ? czynności w toku.

3. W dniach 17, 18 czerwca 2016r wspólnie z Policją zabezpieczano miejsce odnalezienia niewybuchów z czasów II Wojny Światowej ? czynności zakończono.


4. Udział i zabezpieczenie ?Spartakiady Abstynenckiej? w dniu 04 czerwca 2016r czynności zakończono.

5. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej dokonano sprawdzeń miejsc przebywania bezdomnych, sytuacja w dalszym ciągu jest monitorowana ? czynności w toku.

6. Stała kontrola przestrzegania przepisów w zakresie sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach, oraz działania prewencyjne w tym zakresie (informowanie, rozdawanie darmowych woreczków) – czynności w toku.

7. Przeprowadzono czynności związane z ujawnieniem i zlikwidowaniem ?dzikich wysypisk? przy ul. Dzieńdziela i św. Wojciecha? czynności zakończono.

8. W dniu 21 maja 2016r zabezpieczano uroczystości związane z 90 rocznicą OSP Bujaków ? czynności zakończono.

9. Przekazano ?Gazecie Mikołowskiej? artykuł prasowy na tematy związane 25 leciem Straży Miejskiej w Mikołowie ? czynności zakończono.

10. Wspólnie z Referatem Utrzymania Infrastruktury Komunalnej ? dokonano przeglądu prawidłowości oznakowania drogowego na terenie Mikołowa (nieprawidłowości zostały zgłoszone, będą usuwane i poprawiane w ramach dalszych prac) ? czynności w toku.

11. Kontrole przestrzegania przepisów ruchu drogowego ul. Zamkowej (zakaz ruchu) – czynności w toku.

12. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na rondzie ul. Pszczyńska, Krakowska, ? czynności w toku.

13. Na polecenie Burmistrza dokonano uzgodnień z Wydziałem Komunalnym UM w sprawie zmiany oznakowania parkingu przy ul. św. Wojciecha (zwiększenie ilości dostępnych miejsc parkingowych dla mieszkańców) ? czynności w toku.

14. Kontrola i egzekwowanie umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych ? czynności w toku.

15. Dokonywanie sprawdzeń przebiegu akcji związanej z przeprowadzaniem dzieci przez przejścia dla pieszych w okolicy Szkoły Podstawowej nr 3 tzw. ?Agatki, Stopki? ? czynności w toku.

16. Czynności w sprawie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych ? czynności w toku.

17. Czynności w sprawie nieprzestrzegania zakazu ruchu w rejonie Centrum Miasta Mikołowa, oraz postoju przy ul. św. Wojciecha ? czynności w toku.

18. Kontrola i doprowadzanie do prawidłowego ustawienia znaków drogowych na terenie Gminy Mikołów ? czynności w toku.


19. Czynności w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołów a Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie (ciągły kontakt i współpraca z Policją, wspólne patrole) – czynności w toku.

20. Wspólnie z pracownikami Wydziału Komunalnego przeprowadzono wizje lokalne w rejonie ul. Prusa w związku ze zgłaszaną przez mieszkańców prośbą o zmianę organizacji ruchu oraz w sprawie zwiększenia miejsc parkingowych ? czynności w toku.

21. Żebractwo (stałe zadanie prowadzone według potrzeb) – czynności w toku.

22. Stała współpraca z Fundacją ITAKA w sprawie poszukiwań osób zaginionych – czynności w toku.

23. Wdrożono do realizacji zgłoszenia na portalu ?odpady niczyje? ? czynności w toku.

24. W dniu 05 czerwca 2016r zabezpieczano przebieg Jarmarku Staroci na mikołowskim Rynku – czynności zakończono.

25. Udział w sesji Rady Miasta Mikołowa w dniu 24 maja 2016r – czynności zakończono.

26. W dniu 28.05.2016r zabezpieczono przebieg obchodów ?Dnia Strażaka? na terenie Śmiłowic ? czynności zakończono.

27. W dniu 23 maja 2016r wspólnie z Policją uczestniczono w poszukiwaniach zaginionego mieszkańca Katowic (został odnaleziony) ? czynności zakończono.

28. W dniu 02 czerwca 2016r przeprowadzono asystę przy czynnościach wykonywanych przez ZGL na ul. Jana Pawła II ? czynności zakończono.

29. Zabezpieczenie terenu miasta w trakcie uroczystości Bożego Ciała w dniu 26 maja 2016r ? czynności zakończono.

30. Kontrola miejsc zagrożonych zgłoszonych przez Sołtysów, Radnych i mieszkańców ? czynności w toku.

31. Interweniowano w sprawie zaniedbanych psów na posesjach przy ul. Gliwickiej, Oświęcimskiej, Kosów oraz Krawczyka ? czynności zakończono.

39. Udział w spartakiadzie ?Przedszkolaków z Hektorem? w dniu 09 czerwca 2016r ? czynności zakończono.

40. Udział w zabezpieczeniu terenu miasta Mikołowa w trakcie meczów Polskiej reprezentacji na Euro ? czynności w toku.

41. Zrealizowano czynności zlecone przez inne jednostki Straży Miejskiej ? czynności zakończono

42. Dokonano rozpoznania sprawy zanieczyszczania miasta przez tzw. ?niską emisyjność?, przeprowadzono kontrole zgodnie z Ustawą ?o ochronie środowiska? ? czynności w toku.

43. Wraz z Policją udział w działaniach ukierunkowanych na bezpieczeństwo pieszych użytkowników dróg, oraz na bezpieczeństwo i porządek publiczny ? czynności w toku.

44. Kontrola miejsc zgłaszanych przez Radnych i Mieszkańców (okolice Przedszkola ul. Żwirki Wigury, oś. XXX lecia, Górnicza, okolice szkół i sklepów i inne) ? czynności w toku.

45. Zabezpieczenie terenu miasta w trakcie ?Mistrzostw Śląska w Sprinterskim Biegu na Orientację? w dniu 12 czerwca 2016r ? czynności zakończono.

46. Kontrole ul. Żwirki Wigury, Zawilców, Górnicza pod względem parkowania pojazdów ? czynności w toku.

47. Wspólnie z pracownikiem MOPS w dniu 02 czerwca 2016r interweniowano w sprawie osoby potrzebującej – czynności zakończono.

48. Wspólnie z pracownikami Wydziału Komunalnego oraz Policją przeprowadzono wizję lokalną w rejonie ul. Działkowców w związku ze zgłaszaną przez mieszkańców prośbą o zamontowanie progów zwalniających ? czynności w toku.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 674 zdarzeń (w tym interwencji ? nie wyszczególnionych w tym informatorze) ? czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Na polecenie Burmistrza udział w przyjęciach stron ? w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Mikołów (wykonano stosowne czynności w zgłoszonych sprawach) ? czynności zakończono.

3. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) ? 3 dni (często po kilka wizji w ciągu jednego dnia ? łącznie 7 wizji lokalnych) – czynności zakończono.

4. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych ? 7 ? czynności zakończono.

5. Czynności służbowe z MOPS Mikołów ? 1 ? czynności zakończono.

6. Pozostałe wyjazdy ? 2 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) ? czynności zakończono.

7. Wspólne służby z Policją ? 8 ? czynności zakończono.

8. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 8 – czynności zakończono.

9. Dokonano 0 kontrole spalania w piecach, sporządzono protokoły kontroli zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska ? czynności w toku.

10. Wizje lokalne z Zakładem Gospodarki Lokalowej ? 1 ? czynności zakończono.

11. Odwieziono osobę nietrzeźwą do Izby Wytrzeźwień ? 1 ? czynności zakończono.

12. Ustalenie miejsca pobytu dla Wydziału Obywatelskiego UM Mikołów ? 4 ? czynności zakończono.

13. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 26 ? czynności zakończono.

14. Interwencje w sprawie znaków drogowych ? 15 ? czynności zakończono.

15. Ujęto na gorącym uczynku sprawców wywieszania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych ? 4 ? czynności zakończono.