Działania Straży Miejskiej – grudzień 2021r – styczeń 2022r

Sprawozdanie za okres od 03.12.2021r do 09.01.2022r.
W przedmiotowym okresie przeprowadzono: 885 zdarzeń (w tym interwencje ? nie wyszczególnione w tym informatorze).

A. Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii Wojewoda Śląski wydał Decyzję nr ZKI.6330.9.5.2020(14) w której poleca Burmistrzom miast zlecić z dniem 12 października 2020r podległym mu Strażom Miejskim dokonywanie dyslokacji patroli Straży Miejskich zgodnie z zaleceniami Komendanta Powiatowego Policji, organizacji wspólnych patroli z Policją oraz wprowadzenia innych form współpracy Straży Miejskich z jednostkami Policji. Ponadto realizację pozostałych zadań tak by były realizowane głównie w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. Decyzja została odwołana w dniu 09.12.2021r a następnie w dniu 09.12.2021r wydano Zarządzenie nr 419/21 Wojewody Śląskiego w sprawie użycia straży miejskich do wspólnych działań z Policją, głównie w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.1 Od dnia 12 marca 2020r Strażnicy Miejscy wspólnie z Policją (i samodzielnie) przeprowadzają szereg opisanych poniżej czynności związanych z działaniami prewencyjnymi związanymi z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 ? czynności w toku.

B. Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1. Łącznie zrealizowano czynności w sprawie 885 zdarzeń (w tym interwencje ? nie wyszczególnione w tym informatorze) ? czynności w większości zakończono na miejscu.

2. Wyjazdy służbowe z Wydziałem Ochrony Środowiska (wizje lokalne) ? 1 czynności zakończono.

3. Pozostałe wyjazdy – 0 (czynności z innymi wydziałami Urzędu Miasta w Mikołowie) ? czynności zakończono.

4. Wizje z Wydziałem Ewidencji Ludności ? 0 ? czynności zakończono.

5. Wizje w terenie z Wydziałem Komunalnym w tym odbiór oznakowania (dot. zmiany organizacji ruchu) ? 1? czynności zakończono.

6. Interwencje w sprawie zadymienia spowodowanego spalaniem (niepotwierdzone) ? 10 ? czynności zakończono.

7. Kontrola spalania w piecach zakończona protokołem – 47 ? czynności w toku.

8. Czynności w sprawie nieporządku na działkach i posesjach ? 3 ? czynności zakończono.

9. Interwencje w sprawie śmieci w tym dzikie wysypiska śmieci ? 10 ? czynności zakończono.

10. Interwencje w sprawie spalania trawy i odpadów w tym na zewnątrz ? 4 ? czynności zakończono.

11. Interwencja w sprawie gospodarki nieczystościami ciekłymi i odpadami komunalnymi w tym deklaracje śmieciowe ? 0 ? czynności zakończono.

12. Kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych i interwencje w sprawie osób bezdomnych ? 16 ? czynności w toku.

13. Odwiezienie bezdomnego do schroniska ? 0 ? czynności zakończono.

14. Interwencje w sprawie drzew i krzewów ? 0 ? czynności zakończono.

15. Czynności w sprawie zanieczyszczonej drogi oraz utrzymania pasów drogowych ? 11 ? czynności zakończono.

16. Czynności w sprawie awarii telefonicznych, wodno-kan, energetycznych ? 6 ? czynności zakończono.

17. Asysta udzielana ZGL-owi ? 0 ? czynności zakończono.

18. Czynności w sprawie nieużytkowanych pojazdów (wraki) ? 3 ? czynności zakończono.

19. Interwencje w sprawie znaków drogowych ?7 ? czynności zakończono.

20. Interwencje w sprawie zwierząt (ranne, martwe itp.) – 14 + 6 ? czynności zakończono.

21. Interwencje w sprawie zabezpieczonych zwierząt przekazanych właścicielowi ? 0 ? czynności zakończono.

22. Sprawdzenie warunków trzymania zwierząt ? 1 ? czynności zakończono.

23. Interwencje w sprawie przepełnionych koszy na śmieci ? 0 ? czynności zakończono.

24. Interwencje oraz kontrole miejsc w sprawie spożywania alkoholu w miejscach publicznych ? 146 ? czynności zakończono.

25. Interwencje i prewencyjne kontrole dotyczące nieprawidłowego parkowania ? 142 ? czynności zakończono.

26. Kontrola prewencja nieruchomości ? 51 ? czynności w toku.

27. Udzielenie pomocy osobie ? 1 ? czynności zakończono.

28. Czynności w sprawie numeracji posesji ? 1 ? czynności zakończono.

29. Czynności w sprawie plakatów i ogłoszeń umieszczanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych ? 2 ? czynności zakończono.

30. Odwiezienie nietrzeźwego do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania ? 1 ? czynności zakończono.

31. Pomoc przy uruchomieniu samochodu ? 1 ? czynności zakończono.

32. Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych – 0 ? czynności zakończono.

33. Wspólne służby z Policją ? 41 – czynności zakończono.

34. Ustalenie miejsca pobytu osoby ? 0 ? czynności zakończono.

35. Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta (wybory, imprezy i inne obchody): 2 – czynności zakończono.

36. Interwencje inne ? 5 ? czynności zakończono.

37. Pomoc prawna dla innych Straży Miejskich oraz dostarczanie korespondencji własnej i UM ? 11 ? czynności zakończono

38. Działania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (dostarczanie żywności wskazanym osobom, działania wspólne z Domem Dziennej Pomocy i MOPS) ? 183 ? czynności w toku.

39. Działania prewencyjne związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 zakrywanie ust i nosa ? 142 ? czynności w toku.

40. Realizacja działań w ramach akcji ?Bezpieczna droga do szkoły? ? 9 ? czynności w toku.

41. Antysmogowe działania edukacyjne (prelekcja) i działania informacyjne ? 5 ? czynności w toku.