Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Aplikanta w Straży Miejskiej

Burmistrz Mikołowa ogłasza  nabór na  wolne stanowisko urzędnicze Aplikanta w  Straży Miejskiej – Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy po rozstrzygnięciu wyniku naboru, nie później niż od 1 września 2017 roku

I. Wymagania niezbędne:                               

 1. obywatelstwo polskie,
 2. ukończone 21 lat,
 3. korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. wykształcenie średnie lub wyższe,
 5. nienaganna  opinia,
 6. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 8. uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku mężczyzn),
 9. posiadanie podstawowej wiedzy dotyczącej przepisów z zakresu działania  straży miejskich, prawa samorządowego, kodeksu wykroczeń oraz przepisów prawa o ruchu drogowym,
 10. posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi (minimum kategoria B) oraz praktycznej umiejętność kierowania pojazdem,
 11. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 12. dyspozycyjność.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista,
 2. ukończone szkolenie podstawowe Strażnika Straży Gminnej (Miejskiej) lub doświadczenie w  pracy w służbach mundurowych (Policja, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna itp.),
 3. znajomość zagadnień wynikających z postępowania w sprawach o wykroczenia oraz doświadczenie w tym zakresie,
 4.  umiejętność pracy w zespole,
 5. dobra znajomość topografii Mikołowa,
 6. komunikatywna znajomość języków obcych – angielskiego lub niemieckiego.

III. Zakres obowiązków:

Zakres obowiązków określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Strażach Gminnych (t.j. Dz.U. z 2016 r  poz. 706),

IV. Etapy naboru:

 • etap I – składanie dokumentów przez kandydatów na stanowisko pracy, analiza złożonych dokumentów;
 • etap II – rozmowa kwalifikacyjna z zakresu znajomości: topografii gminy Mikołów, przepisów prawa dotyczących zakresu: działania straży miejskich, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu wykroczeń oraz przepisów prawa o ruchu drogowym.

V. Informacja o warunkach zatrudnienia:

 1. miejsce pracy:  siedziba Straży Miejskiej w Mikołowie Rynek 7 oraz służba patrolowa na  terenie gminy Mikołów,
 2.  praca decyzyjna,
 3. praca zmianowa,
 4.  praca w godzinach nocnych,
 5. praca w zmiennym mikroklimacie,
 6.  praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej,
 7.  praca zespołowa,
 8.   bezpośredni kontakt z interesantami,
 9.  korzystanie z pojazdów służbowych w ramach obowiązków służbowych w tym z samochodów uprzywilejowanych.
 10. obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 11. praca przy monitorze ekranowym,
 12. możliwość uczestniczenia w szkoleniach,
 13. kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 – dni  (od dnia zatrudnienia) – zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny,
 14. konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust.2 i 3 oraz art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 902).
 15. odbycie szkolenia podstawowego kończącego się egzaminem ( art. 25 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Strażach Gminnych Dz.U. z 2016r  poz. 706.) – jeżeli kandydat takiego nie posiada.
 16. Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 12 miesięcy.

VIWskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu   maju 2016 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Mikołów, w rozumienie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. odręcznie napisany życiorys,
 2. list motywacyjny,
 3. CV,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane uprawnienia, odbyte szkolenia itp.,
 6. kopia świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego dla Strażników Gminnych (Miejskich) jeżeli takie zaświadczenie kandydat posiada,
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełnych praw  publicznych i obywatelskich,
 8. oświadczenie o niekaralności,
 9. oświadczenie o posiadaniu nienagannej opinii,
 10. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
 11. kopia aktualnego  orzeczenia psychologicznego  o braku przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze Strażnika Miejskiego (Gminnego) – wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych Strażników Gminnych (Miejskich) – (Dz. U. z 2010 r. Nr 150, poz. 1012), wystawione przez uprawniony organ- jeżeli takie zaświadczenie kandydat posiada,
 12. kopia dowodu osobistego oraz prawa jazdy z widocznym zdjęciem,
 13. kopia książeczki wojskowej ze zdjęciem oraz stronami informującymi o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,
 14.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Dz. U. z 2016 r. poz.992 z późn. zmianami).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 324 84 10  w poniedziałki od 7:30 do 17:00 , wtorki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30 w piątki od 7:30 do 14:00 .

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze). Oferty przesyłane pocztą i składane w Urzędzie Miasta muszą na kopercie zawierać dopisek ,,Oferta na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej „.

Termin składania i przesyłania ofert od  dnia 13.06.2017  do dnia 14.07.2017r.

Oferty, które będą nieczytelne, nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów oraz wpłyną do Urzędu Miasta po terminie nie będą rozpatrywane.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.